Nařízení Komise (ES) č. 146/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 146/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 146/2005
          ze dne 28. ledna 2005,
          kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [1], a zejména na čl. 63a odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 63a nařízení (ES) č. 1623/2000 stanoví prováděcí pravidla k režimu destilace vín uvedenému v článku 29 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 [2]. Jedná se o dobrovolnou a subvencovanou destilaci, jejímž cílem je podpořit trh v odvětví vína a kontinuitu zásobování odvětví konzumního alkoholu. Za tímto účelem se mezi producenty vína a palírnami uzavírají smlouvy. Členské státy oznamovaly tyto smlouvy Komisi do 15. ledna 2005.
          (2) Pro hospodářský rok 2004/05 byla destilace zahájena v období od 1. října do 23. prosince. Na základě množství vín, jejichž smlouvy o destilaci byly členskými státy oznámeny Komisi, lze usoudit, že meze dané dostupnými rozpočtovými prostředky a vstřebávací schopností odvětví konzumního alkoholu byly překročeny. Proto by měla být pro množství oznámená pro destilaci stanovena jednotná procentní sazba přijetí.
          (3) Podle čl. 63a odst. 6 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1623/2000 musí členské státy smlouvy o destilaci schválit v období od 30. ledna. Proto by mělo toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Z množství vína, na něž byly uzavřeny smlouvy, které byly poté na základě čl. 63a odst. 4 nařízení (ES) č. 1623/2000 oznámeny Komisi do 15. ledna 2005, se přijímá 84,30 %.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1774/2004 (Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 61).
          [2] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.