Nařízení Komise (ES) č. 152/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v lednu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1202/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 152/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2005
          ze dne 28. ledna 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v lednu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1202/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1202/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2004 do 30. června 2005) [2], a zejména na čl. 1 odst. 4 a článek 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 1 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1202/2004 stanoví počet kusů mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, který lze dovézt za zvláštních podmínek v období od 1. ledna do 31. března 2005. Množství určitých produktů z hovězího a telecího masa, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem může být vyhověno v plném rozsahu.
          (2) Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. dubna 2005 v rámci celkového množství 169000 kusů možné podat žádost o licenci podle čl. 1 odst. 4 směrnice (ES) č. 1202/2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Každé žádosti o udělení dovozních licencí podaných během ledna 2005 podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1202/2004 se vyhovuje v plném rozsahu.
          2. Množství na období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 1202/2004 je 113950 kusů zvířat.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a pro rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 19.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.