Nařízení Komise (ES) č. 170/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 170/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 170/2005
          ze dne 31. ledna 2005,
          kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny [2], se stanoví, že nejpozději do 31. ledna Komise zveřejní výši podpory pro rajčata určená ke zpracování.
          (2) Pro členské státy Společenství ve složení ke 30. dubnu 2004 se přezkum dodržování prahů pro zpracování rajčat stanovených pro Společenství a jednotlivé členské země podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 provádí na základě množství, na které byla udělena podpora v posledních třech hospodářských letech, za něž jsou pro všechny dotčené členské státy k dispozici konečné údaje.
          (3) Podle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k provedení nařízení (ES) Rady č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii [3] pro členské země, které přistoupily k Evropské unii dnem 1. května 2004, provádí přezkum dodržování prahů pro zpracování rajčat stanovených pro Společenství a jednotlivé členské země na základě množství, pro něž byly na hospodářský rok 2004/05 podány žádosti o podporu.
          (4) Množství rajčat zpracovaných v rámci režimu podpory, které je nutno vzít v úvahu při přezkumu dodržování prahů stanovených pro Společenství a jednotlivé členské země, je o 128640 tun vyšší než prahová hodnota Společenství. V případě členských států, které překročily svůj zpracovatelský práh, se výše podpory pro hospodářský rok 2005/06 pro rajčata určená ke zpracování musí v souladu s čl. 5 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 2201/96 a čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 416/2004 změnit oproti úrovni stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2005/06 se výše podpory pro rajčata určená ke zpracování na základě článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví takto:
          a) v České republice, ve Francii, v Itálii, na Kypru, na Maltě, v Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Řecku a na Slovensku na 34,50 EUR/tunu;
          b) ve Španělsku:
          i) na 34,50 EUR/tunu pro rajčata určená ke zpracování na celá loupaná rajčata,
          ii) na 31,29 EUR/tunu pro rajčata určená k jinému zpracování.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2004 (Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 18).
          [3] Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 12.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.