Nařízení Rady (ES) č. 171/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2193/2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických a pozastavuje jeho použitelnost

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 171/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 171/2005
          ze dne 31. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2193/2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických a pozastavuje jeho použitelnost
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 7. května 2003 bylo Společenství Orgánem pro řešení sporů Světové obchodní organizace (WTO) zmocněno uvalit protiopatření v podobě dodatečných 100 % valorických cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických, a to až do výše 4,043 milionů USD. V důsledku toho přijalo Společenství dne 8. prosince 2003 nařízení Rady (ES) č. 2193/2003 [1] o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických.
          (2) Má se za to, že poté, co byl v roce 2004 přijat zákon American Jobs Creation Act, by mělo být uplatňování dodatečných cel pozastaveno a znovu zavedeno až 1. ledna 2006 nebo 60 dnů poté, co Orgán pro řešení sporů Světové obchodní organizace potvrdí neslučitelnost určitých aspektů uvedeného zákona s právními předpisy WTO, podle toho, co nastane později,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Použitelnost nařízení (ES) č. 2193/2003 se pozastavuje.
          Článek 2
          1. Nařízení (ES) č. 2193/2003 se znovu použije s účinkem od 1. ledna 2006 nebo 60 dnů poté, co Orgán pro řešení sporů Světové obchodní organizace potvrdí neslučitelnost určitých aspektů zákona American Jobs Creation Act vydaného ve Spojených státech amerických v roce 2004 s povinnostmi Spojených států amerických v rámci WTO, podle toho, co nastane později.
          2. Před uplynutím uvedené lhůty zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie oznámení, že takové potvrzení bylo vydáno.
          Článek 3
          1. V nařízení (ES) č. 2193/2003 se v článku 2 nahrazuje odstavec 1 tímto:
          "1. Na produkty pocházející ze Spojených států amerických, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, se ukládá dodatečné valorické clo ve výši 14 % ke clu použitelnému podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92."
          2. Příloha nařízení (ES) č. 2193/2003 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          S výjimkou článku 3 se použije s účinkem od dne 1. ledna 2005.
          Článek 3 se použije s účinkem ode dne, od kterého se znovu použije nařízení (ES) č. 2193/2003 v souladu s čl. 2 odst. 1.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. ledna 2005.
          Za Radu
          předseda nebo předsedkyně
          J. Asselborn
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 328, 17.12.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.