Nařízení Rady (ES) č. 172/2005 ze dne 18. ledna 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 172/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 172/2005
          ze dne 18. ledna 2005
          o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor [2] mají smluvní strany před uplynutím doby platnosti protokolu k dohodě zahájit jednání s cílem určit vzájemnou dohodou obsah protokolu pro následující období a případně jakékoli nezbytné změny nebo doplňky k příloze.
          (2) Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti stávajícího protokolu, který byl schválen nařízením Rady (ES) č. 1439/2001 [3] na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004, dohodou ve formě výměny dopisů, dokud nebudou dokončena jednání o změnách protokolu.
          (3) Je v zájmu Společenství schválit toto prodloužení.
          (4) Měl by být potvrzen způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy podle prodlouženého protokolu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor, se schvaluje jménem Společenství.
          Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto nařízení [4].
          Článek 2
          Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělují mezi členské státy takto:
          a) plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí:
          Španělsko : 18 plavidel
          Francie : 21 plavidel
          Itálie : 1 plavidlo
          b) plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci:
          Španělsko : 20 plavidel
          Portugalsko : 5 plavidel
          Jestliže žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence ostatních členských států.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov podle tohoto protokolu, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Komor v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři [5].
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2005.
          Za Radu
          předseda
          J.-C. Juncker
          [1] Stanovisko ze dne 16. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 137, 2.6.1988, s. 19.
          [3] Úř. věst. L 193, 17.7.2001, s. 1.
          [4] Viz s. 22 tohoto Úředního věstníku.
          [5] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.