Nařízení Rady (ES) č. 173/2005 ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech s ohledem na prodloužení trvání programu PEACE a poskytnutí nových položek závazků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 173/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 173/2005
          ze dne 24. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech s ohledem na prodloužení trvání programu PEACE a poskytnutí nových položek závazků
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na souhlas Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [3] se na počáteční čtyřleté období 2000 až 2004 v rámci cíle 1 zřídil program pro podporu mírového procesu v Severním Irsku (PEACE) ve prospěch Severního Irska a příhraničních oblastí Irska.
          (2) Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 17. a 18. června 2004 vyzvala Komisi, aby posoudila, zda lze opatření na základě programu PEACE a Mezinárodního fondu pro Irsko sladit s opatřeními v rámci ostatních programů strukturálních fondů, které skončí v roce 2006, včetně finančních dopadů takového kroku.
          (3) Upevnění mírového procesu v Severním Irsku, k němuž podstatným a ojedinělým způsobem přispěl i program PEACE, vyžaduje, aby pokračovala finanční podpora poskytovaná dotčeným regionům Společenstvím a aby byl program PEACE prodloužen o další dva roky.
          (4) Nařízení (ES) č. 1260/1999 by tedy mělo být změněno, aby se prodloužilo provádění programu PEACE o dva roky, čímž by se shodoval s programovým obdobím v rámci strukturálních fondů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1260/1999 se mění takto:
          1. V čl. 7 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "4. Pro podporu mírového procesu v Severním Irsku se na období let 2000 až 2006 v rámci cíle 1 zřizuje program PEACE ve prospěch Severního Irska a příhraničních oblastí Irska."
          2. Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. ledna 2005.
          Za Radu
          F. Boden
          předseda
          [1] Souhlas ze dne 11. ledna 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 16. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1105/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 3).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA I
          STRUKTURÁLNÍ FONDY
          Roční rozpis položek závazků na období 2000 až 2006
          (podle čl. 7 odst. 1)
          (miliony EUR, v cenách roku 1999) |
          2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
          29430 | 28840 | 28250 | 27670 | 27080 | 27120 | 26660" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.