Nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 174/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 174/2005
          ze dne 31. ledna 2005
          o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2004/852/SZBP ze dne 13. prosince 2004 týkající se omezujících opatřeních vůči Pobřeží slonoviny [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rada bezpečnosti OSN v rezoluci 1572 (2004) ze dne 15. listopadu 2004 rozhodla, v souladu s kapitolou VII Charty Organizace spojených národů a vzhledem k obnovení násilností v Pobřeží slonoviny a k opakovanému porušování dohody o příměří ze dne 3. května 2003, o zavedení některých omezujících opatření vůči Pobřeží slonoviny.
          (2) Společný postoj 2004/852/SZBP stanoví zavedení opatření uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004), včetně zákazu technické a finanční pomoci související s vojenskou činností.
          (3) Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy, a aby nebyla narušována hospodářská soutěž, je pro jeho provedení, pokud jde o Společenství, nezbytný právní předpis Společenství. Pro účely tohoto nařízení se za území Společenství považuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.
          (4) Aby se zajistila účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1. "technickou pomocí" každá technická pomoc, která se týká oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby a která může mít formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formu pomoci;
          2. "výborem pro sankce" výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004).
          Článek 2
          Zakazuje se
          a) poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc související s vojenskou činností přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi;
          b) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zejména včetně finančních podpor, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytnutí, prodej, dodávku nebo převod s tím související technické pomoci a jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi;
          c) účastnit se vědomě a úmyslně činností, jejichž přímým nebo nepřímým účelem nebo důsledkem je podpora transakcí uvedených v písmenech a) a b).
          Článek 3
          Zakazuje se
          a) prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází ze Společenství či nikoli;
          b) poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc související s vybavením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi;
          c) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vybavením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi;
          d) účastnit se vědomě a úmyslně činností, jejichž přímým nebo nepřímým účelem nebo důsledkem je podpora transakcí uvedených v písmenech a), b) nebo c).
          Článek 4
          1. Odchylně od článku 2 se zákazy v něm stanovené nevztahují na
          a) poskytování technické pomoci, finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti se zbraněmi a souvisejícím vojenským materiálem, pokud jsou tato pomoc nebo tyto služby určeny výhradně k podpoře nebo pro použití operace Organizace spojených národů v Pobřeží slonoviny a francouzských ozbrojených sil, jež jim pomáhají,
          b) poskytování technické pomoci související s nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, včetně vybavení určeného pro operace na řešení krizí EU, OSN, Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), pokud byla taková činnost předem schválena výborem pro sankce,
          c) poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci související s nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, včetně vybavení určeného pro operace na řešení krizí EU, OSN, Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky,
          d) poskytování technické pomoci v souvislosti se zbraněmi a souvisejícím vojenským materiálem určeným výhradně na podporu nebo pro použití v procesu restrukturalizace obranných a bezpečnostních složek v souladu s odst. 3 písm. f) Linas-Marcoussisské dohody, pokud byla tato činnost také předem schválena výborem pro sankce,
          e) poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci v souvislosti se zbraněmi a souvisejícím vojenským materiálem určeným výhradně na podporu nebo pro použití v procesu restrukturalizace obranných a bezpečnostních složek v souladu s odst. 3 písm. f) Linas-Marcoussisské dohody,
          f) prodej nebo zásoby dočasně převáděné nebo vyvážené do Pobřeží slonoviny ozbrojeným silám státu, jež provádí akce v souladu s mezinárodním právem, aby byla výhradně a přímo umožněna evakuace jeho státních příslušníků a osob, jež jsou v jeho konzulární působnosti v Pobřeží slonoviny, pokud byla tato činnost také předem oznámena výboru pro sankce.
          2. Povolení činností uvedených v odstavci 1, včetně případů, kdy je nutné schválení výborem pro sankce nebo oznámení výboru pro sankce, vydává příslušný orgán členského státu, ve kterém je poskytovatel služby usazen, nebo vyvážejícího členského státu; seznam těchto orgánů je uveden v příloze II.
          3. Na činnosti, které již proběhly, se povolení nevydávají.
          Článek 5
          Články 2 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Pobřeží slonoviny pracovníky Organizace spojených národů, Evropské unie, Společenství nebo jeho členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.
          Článek 6
          Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, obtížích s vynucováním a rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 7
          Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 8
          Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.
          Článek 9
          Toto nařízení je použitelné
          a) na území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru,
          b) na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v pravomoci členského státu,
          c) pro jakoukoli osobu pobývající na území Společenství nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu,
          d) pro jakoukoli právnickou osobu, subjekt nebo orgán založené nebo zřízené podle právních předpisů členského státu,
          e) pro jakoukoli právnickou osobu, subjekt nebo orgán podnikající v rámci Společenství.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. ledna 2005.
          Za Radu
          J. Asselborn
          předseda
          [1] Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 50.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, podle článku 3
          Níže uvedený seznam nezahrnuje předměty, které jsou zvlášť určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití.
          1. Neprůstřelné přílby, policejní přílby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty a díly pro ně zvlášť určené.
          2. Zařízení zvlášť určená pro snímání otisků prstů.
          3. Elektrické světlomety.
          4. Neprůstřelné stavební přístroje.
          5. Lovecké nože.
          6. Výrobní zařízení zvlášť určená k výrobě brokovnic.
          7. Zařízení k ručnímu nabíjení střeliva.
          8. Zařízení pro odposlouchávání zpráv.
          9. Optické detektory pevných látek.
          10. Hlavně se zesilovačem obrazu.
          11. Teleskopické zbraňové zaměřovače.
          12. Zbraně s hladkým vývrtem a pro ně určené střelivo, které nejsou zvlášť určeny pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly, s výjimkou
          - signálních pistolí;
          - vzduchových nebo nábojnicových střelných zbraní určených jako průmyslové nástroje nebo přístroje k omračování zvířat.
          13. Simulátory výcviku v používání střelných zbraní a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly a příslušenství.
          14. Bomby a granáty, které nejsou zvlášť určeny pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly.
          15. Neprůstřelné vesty, které neodpovídají vojenským normám nebo specifikacím, a pro ně zvlášť určené díly.
          16. Užitková terénní vozidla s pohonem všech kol, která byla vyrobena s balistickou ochranou nebo jí vybavena, a tvarované obrnění pro tato vozidla.
          17. Vodní děla a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly.
          18. Vozidla vybavená vodním dělem.
          19. Vozidla zvlášť určená nebo upravená tak, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty, a díly zvlášť určené nebo upravené pro tento účel.
          20. Akustická zařízení, která výrobce nebo dodavatel uvádí jako vhodná pro účel kontroly nepokojů, a pro ně zvlášť určené díly.
          21. Okovy, řetězy, pouta a elektrické řemeny zvlášť určené pro znehybňování lidí s výjimkou pout, jejichž celkový maximální rozměr včetně řetězu nepřesahuje při zamčení 240 mm.
          22. Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají paralyzujících látek (například slzný plyn nebo dráždivý plyn), a pro ně zvlášť určené díly.
          23. Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají elektrického šoku (včetně elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a střelných zbraní s elektrickými šipkami (taserů)), a díly určené nebo upravené pro tento účel.
          24. Elektronická zařízení, která mohou detekovat uschované výbušniny, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou televizních nebo rentgenových kontrolních zařízení.
          25. Zařízení na elektronické rušení určené k zabránění detonacím způsobeným dálkovým radiovým ovládáním provizorních zařízení a pro ně zvlášť určené díly.
          26. Zařízení zvlášť určená pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a detonačních kabelů, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou zařízení nebo dílů zvlášť určených pro zvláštní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiných zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (např. hustilky airbagů v automobilech, bleskosvody spouštěčů hasicích zařízení).
          27. Zařízení určená pro odstraňování výbušného zařízení s výjimkou
          - ochranných krytů bomb;
          - kontejnerů určených pro předměty, o kterých je známo, že jsou improvizovanými výbušnými zařízeními, nebo o kterých existuje takové podezření.
          28. Zařízení pro noční vidění a termovidění a hlavně se zesilovačem obrazu nebo čidla pevných látek pro ně určená.
          29. Nálože s lineárním ničivým působením.
          30. Tyto výbušniny a příbuzné látky:
          - amatol,
          - nitrocelulóza (s obsahem dusíku větším než 12,5 %),
          - nitroglykol,
          - pentaerytritol tetranitrát (PETN),
          - pikrylchlorid,
          - trinitrofenylmethylnitramin (tetryl),
          - 2,4,6-trinitrotoluene (TNT)
          31. Zvlášť určený software a technologie potřebné pro všechny uvedené položky.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ UVEDENÝ V ČLÁNKU 4
          BELGIE
          Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
          Potentiel économique, E4, Service des licences
          Avenue du Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Téléphone: (32-2) 206 58 16/27
          Fax: (32-2) 230 83 22
          Federale overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Economie
          Economisch Potentieel, E4, Dienst vergunningen
          Generaal Lemanstraat 60
          B-1040 Brussel
          Telefoon (32-2) 206 58 16/27
          Fax: (32-2) 230 83 22
          ČESKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo průmyslu a obchodu
          Licenční správa
          Na Františku 32
          110 15 Praha 1
          Tel. (420-2) 24 06 27 20
          Fax (420-2) 24 22 18 11
          Ministerstvo zahraničních věcí
          Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
          Loretánské nám. 5
          118 00 Praha 1
          Tel. (420) 2 2418 2987
          Fax (420) 2 2418 4080
          DÁNSKO
          Erhvervs- og Byggestyrelsen
          Langelinie Allé 17
          DK-2100 København Ø
          Tlf. (45) 35 46 62 81
          Fax (45) 35 46 62 03
          Udenrigsministeriet
          Asiatisk Plads 2
          DK-1448 København K
          Tlf. (45) 33 92 00 00
          Fax (45) 32 54 05 33
          Justitsministeriet
          Slotholmsgade 10
          DK-1216 København K
          Tlf. (45) 33 92 33 40
          Fax (45) 33 93 35 10
          NĚMECKO
          V souvislosti s financováním a finanční pomocí:
          Deutsche Bundesbank
          Servicezentrum Finanzsanktionen
          Postfach
          D-80281 München
          Tel.: (49) 89 28 89 38 00
          Fax: (49) 89 35 01 63 38 00
          Concerning technical assistance:
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Straße 29—35
          D-65760 Eschborn
          Tel: (49) 61 96 908-0
          Fax: (49) 61 96 908-800
          ESTONSKO
          Eesti Välisministeerium
          Islandi väljak 1
          15049 Tallinn
          Tel: +372 6317 100
          Fax: +372 6317 199
          ŘECKO
          Ministry of Economy and Finance
          General Directorate for Policy Planning and Management
          Address Kornaroy Str., 105 63 Athens
          Tel.: +30 210 3286401-3
          Fax.: +30 210 3286404
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
          Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80
          Αθήνα - Ελλάς
          Τηλ. +30 210 3286401-3
          Φαξ +30 210 3286404
          ŠPANĚLSKO
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Tel. (34) 913 49 38 60
          Fax (34) 914 57 28 63
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale des douanes et des droits indirects
          Cellule embargo — Bureau E2
          Tél.: (33) 1 44 74 48 93
          Télécopie: (33) 1 44 74 48 97
          Direction générale du Trésor et de la politique économique
          Service des affaires multilatérales et du développement
          Sous-direction Politique commerciale et investissements
          Service Investissements et propriété intellectuelle
          139, rue du Bercy
          75572 Paris Cedex 12
          Tél.: (33) 1 44 87 72 85
          Télécopie: (33) 1 53 18 96 55
          Ministère des affaires étrangères
          Direction générale des affaires politiques et de sécurité
          Direction des Nations Unies et des organisations internationales
          Sous-direction des affaires politiques
          Tél.: (33) 1 43 17 59 68
          Télécopie (33) 1 43 17 46 91
          Service de la politique étrangère et de sécurité commune
          Tél.: (33) 1 43 17 45 16
          Télécopie: (33) 1 43 17 45 84
          IRSKO
          United Nations Section
          Department of Foreign Affairs,
          Iveagh House
          79-80 Saint Stephen's Green
          Dublin 2.
          Telephone +353 1 478 0822
          Fax +353 1 408 2165
          Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
          Financial Markets Department
          Dame Street
          Dublin 2.
          Telephone +353 1 671 6666
          Fax +353 1 679 8882
          ITÁLIE
          Ministero degli Affari Esteri
          Piazzale della Farnesina, I-00194 Roma
          D.G.A.S. — Ufficio I
          Tel. (39) 06 3691 7334
          Fax (39) 06 3691 5446
          U.A.M.A.
          Tel. (39) 06 3691 3605
          Fax (39) 06 3691 8815
          KYPR
          Ministry of Commerce, Industry and Tourism
          6 Andrea Araouzou
          1421 Nicosia
          Tel: +357 22 86 71 00
          Fax: +357 22 31 60 71
          Central Bank of Cyprus
          80 Kennedy Avenue
          1076 Nicosia
          Tel: +357 22 71 41 00
          Fax: +357 22 37 81 53
          Ministry of Finance (Department of Customs)
          M. Karaoli
          1096 Nicosia
          Tel: +357 22 60 11 06
          Fax: +357 22 60 27 41/47
          LOTYŠSKO
          Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
          Brīvības iela 36
          Rīga LV 1395
          Tālr. nr.: (371) 7016 201
          Fakss: (371) 7828 121
          LITVA
          Ministry of Foreign Affairs
          Security Policy Department
          J.Tumo-Vaizganto 2
          2600 Vilnius
          Tel.: +370 5 2362516
          Fax: +370 5 2313090
          LUCEMBURSKO
          Ministère de l'économie et du commerce extérieur
          Office des licences
          B.P. 113
          L-2011 Luxembourg
          Tél: (352) 478 23 70
          Fax: (352) 46 61 38
          mail: office.licences@mae.etat.lu
          Ministère des affaires étrangères et de l’immigration
          Direction des affaires politiques
          5, rue Notre-Dame
          L-2240 Luxembourg
          Tél: (352) 478 2421
          Fax: (352) 22 19 89
          MAĎARSKO
          Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office
          Margit krt. 85.
          H-1024 Budapest
          Hungary
          Postbox: 1537 Pf.: 345
          Tel.: +36-1-336-7300
          Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
          Margit krt. 85.
          H-1024 Budapest
          Magyarország
          Postafiók: 1537 Pf.: 345
          Tel.: +36-1-336-7300
          MALTA
          Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
          Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
          Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
          Palazzo Parisio
          Triq il-Merkanti
          Valletta CMR 02
          Tel: +356 21 24 28 53
          Fax: +356 21 25 15 20
          NIZOZEMSKO
          Ministerie van Economische Zaken
          De Belastingdienst/Douane Noord
          Postbus 40200
          8004 DE Zwolle
          RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)
          Stubenring 1
          A-1010 Wien
          Tel.: (+43-1) 711 00-0
          Fax: (+43-1) 711 00-8386
          POLSKO
          Koordinační orgán:
          Ministry of Foreign Affairs
          Department of Law and Treaties
          Al. J. Ch. Szucha 23
          00-580 Warsaw
          Poland
          Tel. (+48 22) 523 9427 or 9348
          Fax (+48 22) 523 8329
          Spolupracující orgány:
          Ministry of Defence
          Department of Defence Policy
          Al. Niepodległości 218
          00-911 Warsaw
          Poland
          Tel. (+48 22) 687 49 17
          Fax (+48 22) 682 621 80
          Ministry of Economy and Labour
          Department of Export Control
          Plac Trzech Krzyży 3/5
          00-507 Warsaw
          Poland
          Tel. (+48 22) 693 51 71
          Fax (+48 22) 693 40 33
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
          Largo do Rilvas
          P-1350-179 Lisboa
          Tel.: (351) 21 394 60 72
          Fax: (351) 21 394 60 73
          Ministério das Finanças
          Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
          Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
          P-1100 Lisboa
          Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47
          Fax: (351) 21 882 32 49
          SLOVINSKO
          Ministry of Foreign Affairs
          Prešernova 25
          SI-1000 Ljubljana
          Phone: 00386 1 4782000
          Fax: 00386 1 4782341
          Ministry of the Economy
          Kotnikova 5
          SI-1000 Ljubljana
          Phone: 00386 1 4783311
          Fax: 00386 1 4331031
          Ministry of Defence
          Kardeljeva pl. 25
          SI-1000 Ljubljana
          Phone 00386 1 4712211
          Fax: 00386 1 4318164
          SLOVENSKO
          Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
          Mierová 19
          827 15 Bratislava 212
          Tel.: 00421/2/4854 1111
          Fax: 00421/2/4333 7827
          Ministerstvo financií Slovenskej republiky
          Štefanovičova 5
          P. O. BOX 82
          817 82 BRATISLAVA
          Tel.: 00421/2/5958 1111
          Fax: 00421/2/5249 8042
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
          P./Tfn (358-9) 16 00 5
          Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07
          Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
          Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8
          FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
          PL/PB 31
          P./Tfn (358-9) 16 08 81 28
          Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11
          ŠVÉDSKO
          Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
          Box 70 252
          107 22 Stockholm
          Tfn (46-8) 406 31 00
          Fax (46-8) 20 31 00
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Sanctions Licensing Unit
          Export Control Organisation
          Department of Trade and Industry
          4 Abbey Orchard Street
          London SW1P 2HT
          Tel. (44) 20 7215 0594
          Fax. (44) 20 7215 0593
          EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          Commission of the European Communities
          Directorate-General for External Relations
          Directorate CFSP
          Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions
          CHAR 12/163
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Tel. (32-2) 296 25 56
          Fax (32-2) 296 75 63
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.