Nařízení Rady (ES) č. 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2005–2006)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 177/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 177/2005
          ze dne 24. ledna 2005
          o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2005–2006)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Mezinárodní fond pro Irsko (dále jen "fond") byl zřízen v roce 1986 Dohodou ze dne 18. září 1986 mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko (dále jen "dohoda") na podporu hospodářského a sociálního pokroku a na podporu kontaktů, dialogu a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku, aby bylo dosaženo jednoho z cílů uvedených v anglo-irské dohodě ze dne 15. listopadu 1985.
          (2) Společenství poskytuje do fondu finanční příspěvky od roku 1989. V období 2003 až 2004 byla z rozpočtu Společenství každý rok poskytnuta částka 15 milionů EUR v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2236/2002 ze dne 10. prosince 2002 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2003–2004) [2]. Použitelnost tohoto nařízení skončila dne 31. prosince 2004.
          (3) Vyhodnocení provedená podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2236/2002 potvrdila potřebu dále podporovat činnosti fondu a současně posilovat souvztažnost cílů a koordinaci s intervencemi strukturálních fondů, především se Zvláštním programem pro mír a usmíření v Severním Irsku a v příhraničních oblastech Irska (dále jen "program PEACE"), zřízeným v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [3].
          (4) Mírový proces v Severním Irsku vyžaduje, aby podpora fondu ze strany Evropského společenství pokračovala i po 31. prosinci 2004.
          (5) Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 17. a 18. června 2004 vyzvala Komisi, aby posoudila, zda by bylo možné sladit intervence v rámci programu PEACE a Mezinárodního fondu pro Irsko s intervencemi jiných programů v rámci strukturálních fondů, které budou ukončeny v roce 2006, včetně finančních dopadů.
          (6) Příspěvek Společenství do fondu by měl mít podobu finančních příspěvků na roky 2005 a 2006, a měl by tedy skončit ve stejnou dobu jako rozšířený program PEACE.
          (7) Při rozdělování příspěvku Společenství by měl fond upřednostňovat přeshraniční projekty nebo projekty jdoucí napříč Společenstvími tak, aby doplňovaly činnosti financované v rámci programu PEACE.
          (8) V souladu s dohodou se všichni finanční přispěvatelé účastní schůzí rady Mezinárodního fondu pro Irsko jako pozorovatelé.
          (9) Komise by měla podporovat koordinaci na všech úrovních mezi radou fondu, zprostředkovateli a řídícími subjekty zřízenými v rámci intervencí zúčastněných strukturálních fondů, a zejména v rámci programu PEACE.
          (10) Pomoc poskytnutá fondem by měla být považována za účinnou pouze tehdy, pokud přinese trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení a nebude použita jako náhrada jiných veřejných nebo soukromých výdajů.
          (11) Před 1. dubnem 2006 by mělo být provedeno vyhodnocení, ve kterém se přezkoumá působení fondu a potřeba další podpory ze strany Společenství.
          (12) Referenční finanční částka ve smyslu bodu 34 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu [4] se vkládá do tohoto nařízení po celou dobu trvání programu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu vymezené Smlouvou.
          (13) Částka příspěvku Společenství do fondu by měla být 15 milionů EUR v nynějších hodnotách pro jednotlivé roky 2005 a 2006.
          (14) Tato pomoc přispěje k posílení solidarity mezi členskými státy a mezi jejich občany.
          (15) Pro přijetí tohoto nařízení nestanoví Smlouva žádné jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308 Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Finanční referenční částka pro naplnění příspěvku Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (dále jen "fondu") na období 2005–2006 se stanoví na 30 milionů EUR.
          Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.
          Článek 2
          Fond použije příspěvek v souladu s Dohodou ze dne 18. září 1986 mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko (dále jen "dohoda").
          Při přidělování příspěvku fond upřednostní přeshraniční projekty nebo projekty jdoucí napříč Společenstvími tak, aby doplňovaly činnosti financované ze strukturálních fondů, a zejména činnosti v rámci Zvláštního programu pro mír a smíření v Severním Irsku a v příhraničních oblastech Irska (dále jen "program PEACE"), zřízeného v souladu s čl. 7 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1260/1999.
          Příspěvek se použije tak, aby přinesl trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení v dotčených oblastech. Nesmí být použit jako náhrada jiných veřejných a soukromých výdajů.
          Článek 3
          Na zasedáních rady fondu (dále jen „rada“) zastupuje Společenství Komise v postavení pozorovatele.
          Fond je zastoupen jako pozorovatel na schůzích monitorovacího výboru programu PEACE a případně i u jiných intervencí strukturálních fondů.
          Článek 4
          Komise stanoví společně s radou fondu vhodné propagační a informační postupy za účelem zviditelnění příspěvku Společenství u projektů financovaných fondem.
          Článek 5
          Do 31. března 2006 předloží Komise rozpočtovému orgánu zprávu s vyhodnocením výsledků činností fondu a potřeby dalších příspěvků po roce 2006, přičemž přihlédne k vývoji mírového procesu v Severním Irsku. Tato zpráva musí mimo jiné obsahovat
          a) přehled činností fondu;
          b) seznam projektů, na které byla poskytnuta pomoc;
          c) vyhodnocení povahy a dopadu činností fondu, zvláště ve vztahu k jeho cílům a kritériím stanoveným v článcích 2 a 7;
          d) vyhodnocení akce fondu na zajištění spolupráce a koordinace s intervencemi strukturálních fondů, zejména s ohledem na povinnosti vyplývající z článků 3 a 4;
          e) přílohu uvádějící výsledky ověřování a kontrol prováděných Komisí v rámci závazku podle článku 6.
          Článek 6
          1. Příspěvky spravuje Komise.
          S výhradou odstavce 2 se roční příspěvky vyplácejí takto:
          a) první záloha ve výši 40 % se vyplatí poté, co Komise obdrží závazek podepsaný předsedou rady fondu, podle nějž bude fond dodržovat podmínky pro udělování příspěvku stanovené v tomto nařízení;
          b) druhá záloha ve výši 40 % se vyplatí po šesti měsících;
          c) závěrečná platba ve výši 20 % se uskuteční poté, co Komise obdrží a přijme výroční zprávu o činnosti fondu a schválenou účetní uzávěrku za daný rok.
          2. Před vyplacením splátky vyhodnotí Komise finanční potřeby fondu na základě stavu jeho pokladní hotovosti v okamžiku každé plánované platby. Jestliže z tohoto vyhodnocení finančních potřeb fondu vyplyne, že nejsou důvody k výplatě některé z uvedených záloh, daná platba se pozastaví. Komise přezkoumá rozhodnutí na základě nových informací poskytnutých fondem a platby obnoví, jakmile budou považovány za odůvodněné.
          Článek 7
          Příspěvek z fondu lze přidělit na operaci, na kterou se poskytuje nebo má poskytnout finanční podpora v rámci intervence strukturálních fondů, pouze nepřesáhne-li celková částka finanční podpory, k níž se přičte 40 % příspěvku z fondu, 75 % celkových nákladů na danou operaci, na které lze podporu poskytnout.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.
          Je použitelné do dne 31. prosince 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. ledna 2005.
          Za Radu
          F. Boden
          předseda
          [1] Stanovisko ze dne 14. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)
          [2] Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 6.
          [3] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1105/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 3).
          [4] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.