Nařízení Komise (ES) č. 178/2005 ze dne 2. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 178/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 178/2005
          ze dne 2. února 2005
          o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.
          (2) Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 2. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí | Standardní dovozní hodnota |
          07020000 | 052 | 105,7 |
          204 | 82,8 |
          212 | 152,0 |
          624 | 81,6 |
          999 | 105,5 |
          07070005 | 052 | 165,5 |
          999 | 165,5 |
          07099070 | 052 | 197,6 |
          204 | 239,9 |
          624 | 56,7 |
          999 | 164,7 |
          08051020 | 052 | 45,0 |
          204 | 38,8 |
          212 | 55,5 |
          220 | 41,4 |
          448 | 35,4 |
          624 | 44,6 |
          999 | 43,5 |
          08052010 | 052 | 49,1 |
          204 | 61,0 |
          624 | 72,5 |
          999 | 60,9 |
          08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | 052 | 63,4 |
          204 | 84,8 |
          400 | 78,8 |
          464 | 131,4 |
          624 | 66,2 |
          662 | 36,0 |
          999 | 76,8 |
          08055010 | 052 | 65,0 |
          999 | 65,0 |
          08081080 | 052 | 104,3 |
          400 | 110,8 |
          404 | 107,6 |
          720 | 59,3 |
          999 | 95,5 |
          08082050 | 388 | 83,2 |
          400 | 90,9 |
          528 | 71,9 |
          720 | 41,5 |
          999 | 71,9 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.