Nařízení Komise (ES) č. 179/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud se jedná o předávání dat Komisi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 179/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 179/2005
          ze dne 2. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud se jedná o předávání dat Komisi
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi [1], a zejména na články 11 a 13 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 [2], které platí od 1. ledna 2005, vytváří společný rámec pro systematické sestavování statistik Společenství týkajících obchodu se zbožím mezi členskými státy.
          (2) Aby došlo k vyrovnání s lhůtou pro předání agregovaných údajů o obchodu uvnitř Společenství, měla by být lhůta pro předání údajů o zahraničním obchodu snížena z šesti týdnů na 40 dní.
          (3) Jak je pravidelně uváděno Radou, kontrola hospodářské a měnové unie vyžaduje rychlé dodávání obchodních statistik.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu [3], by se proto mělo odpovídajícím způsobem změnit.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 32 nařízení (ES) č. 1917/2000 se nahrazuje tímto:
          "Článek 32
          1. Členské státy vypracují:
          a) agregované výsledky, které jsou pro každý tok zboží stanoveny jako celková hodnota obchodu s třetími zeměmi, a rozdělení podle produktů v souladu s jednotlivými sekcemi Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC) Rev. 3;
          b) podrobné výsledky uvedené v čl. 10 odst. 1 základního nařízení.
          2. Členské státy předají neprodleně Komisi údaje takto:
          a) v souladu s odst. 1 písm. a) nejpozději 40 dní po ukončení referenčního období;
          b) v souladu s odst. 1 písm. b) nejpozději 42 dní po ukončení referenčního období."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2005.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1669/2001 (Úř. věst. L 224, 21.8.2001, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.