Nařízení Komise (ES) č. 180/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 180/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 180/2005
          ze dne 2. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 7. odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 [2] ve své původní verzi stanovil, že ve smlouvách uzavřených mezi organizacemi producentů a zpracovatelů nesmí u rajčat, broskví a hrušek přesáhnout případná lhůta splatnosti dobu dvou měsíců od konce měsíce předmětné dodávky zboží.
          (2) Nařízením Komise (ES) č. 444/2004 [3] bylo toto ustanovení rozšířeno na všechny produkty zpracované z ovoce a zeleniny.
          (3) Na základě nabytých zkušeností by měl být příslušný požadavek omezen na smlouvy o rajčatech, broskvích, hruškách nebo sušených fíkách.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1535/2003 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Ve smlouvě je rovněž nutno uvést stadium dodávky, k němuž se vztahuje cena podle písmene f), jakož i platební podmínky. U rajčat, broskví, hrušek a sušených fíků nesmí lhůta splatnosti přesáhnout dobu dvou měsíců od konce měsíce, v němž bylo předmětné zboží dodáno."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2004 (Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 18).
          [3] Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 54.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.