Nařízení Komise (ES) č. 182/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg podle nařízení (ES) č. 2124/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 182/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 182/2005
          ze dne 2. února 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg podle nařízení (ES) č. 2124/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2124/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcil pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o nmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1922/2004 [2], a zejména na čl. 4, odst. 2 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2124/2004 stanoví, že množství, na něž mohou oprávněné hospodářské subjekty předložit žádost o vydání dovozních práv v rámci kvóty na zmrazené hovězí maso, činí 4600 kusů. Podnikatel společenství může žádat o dovozní práva podle článku 3 uvedeného nařízení.
          (2) Vzhledem k tomu, že množství uvedená v žádostech o dovozní práva uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2124/2004 převyšují množství, která jsou k dispozici, je třeba stanovit koeficient pouze snížení požadovaných množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Každé žádosti o dovozní práva podané v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2124/2004 se vyhovuje do výše 13,10541 % požadovaného množství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.