Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 184/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005
          ze dne 12. ledna 2005
          o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky vydané podle čl. 105 odst. 4 Smlouvy [1],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Smlouva vyžaduje, aby Komise předkládala Radě zprávy, které Radě umožní sledovat hospodářský vývoj v každém členském státě a ve Společenství, jakož i soulad hospodářských politik s určitými hlavními směry.
          (2) Podle Smlouvy musí Komise předkládat Radě návrhy na provádění společné obchodní politiky a Rada musí Komisi zmocnit k zahájení potřebných jednání.
          (3) Provádění a přezkum obchodních dohod včetně Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) [3] a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs) [4] i současná a budoucí jednání o dalších dohodách vyžadují, aby byly dány k dispozici příslušné statistické údaje.
          (4) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [5] (ESA 95) obsahuje referenční rámec společných norem, definic, klasifikací a účetních pravidel pro sestavování účtů členských států pro statistické požadavky Společenství, aby se získaly vzájemně srovnatelné výsledky mezi členskými státy.
          (5) Akční plán pro statistické požadavky EMU předložený Radě v září 2000 a 3., 4. a 5. zpráva o pokroku, rovněž podpořené Radou, stanoví sestavení čtvrtletních evropských účtů podle institucionálních sektorů do 90 dnů. Včasné poskytnutí čtvrtletních údajů o platební bilanci je nezbytným předpokladem sestavení těchto čtvrtletních evropských účtů.
          (6) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání [6] stanovilo společný rámec pro shromažďování, zpracovávání, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství a určuje ukazatele, které by v této oblasti měly být shromažďovány.
          (7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech [7] mělo přímý dopad na shromažďování statistik; zvýšení prahové hodnoty stanovené v tomto nařízení by mělo značný dopad na vykazovací zátěž podniků a na kvalitu statistiky platební bilance členských států, zejména v členských státech, jejichž systémy shromažďování jsou založeny na inkasech a platbách.
          (8) Příručka pro platební bilanci Mezinárodního měnového fondu, obecné zásady Evropské centrální banky (ECB) ze dne 2. května 2003 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv [8], Příručka Organizace spojených národů pro statistiku mezinárodního obchodu službami a Srovnávací definice přímých zahraničních investic podle OECD v souhrnu definují obecná pravidla pro sestavování statistiky o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.
          (9) V oblasti statistiky platební bilance ECB a Komise dle potřeby koordinují činnost ve vztahu k otázkám jejího sestavování. Toto nařízení definuje zejména statistické údaje, které Komise potřebuje od členských států k vypracování statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích. Pro účely sestavení a šíření těchto statistik Společenství Komise a členské státy vzájemně konzultují otázky spojené s kvalitou dodávaných údajů a jejich šířením.
          (10) Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství [9] stanoví, že předpisy jednotlivých států o statistické důvěrnosti nemohou být uplatňovány tak, aby bránily předávání důvěrných statistických údajů úřadu Společenství (Eurostatu), pokud je toto předání stanoveno v právním aktu Společenství upravujícím statistiku Společenství.
          (11) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou [10] stanovuje režim ochrany, který se použije pro důvěrné statistické informace předávané ECB.
          (12) Sestavování specifických statistických údajů Společenství se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [11].
          (13) Existuje zjevná potřeba sestavování statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích podle společných statistických norem kvality.
          (14) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem kvality pro sestavení srovnatelné statistiky o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
          (15) Aby bylo zaručeno plnění povinností stanovených tímto nařízením, mohou vnitrostátní instituce odpovědné za shromažďování údajů v členských státech potřebovat získání přístupu ke zdrojům správních údajů, jako jsou rejstříky společností vedené ostatními veřejnými institucemi, a k jiným databázím obsahujícím informace o přeshraničních transakcích a stavech v případě, že takové údaje jsou potřebné pro sestavení statistiky Společenství.
          (16) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [12],
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.
          Článek 2
          Předkládání údajů
          1. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) údaje o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích podle přílohy I. Jedná se o údaje, které jsou definovány v příloze II.
          2. Členské státy předkládají údaje Komisi (Eurostatu) ve lhůtách uvedených v příloze I.
          Článek 3
          Zdroje údajů
          1. Členské státy shromažďují informace požadované podle tohoto nařízení s využitím všech zdrojů, které považují za náležité a vhodné. Tyto zdroje mohou zahrnovat správní zdroje údajů, například obchodní rejstříky.
          2. Fyzické a právnické osoby, které jsou povinny poskytovat údaje, při odpovědích dodržují lhůty a definice stanovené vnitrostátními institucemi odpovědnými za shromažďování údajů v členských státech v souladu s tímto nařízením.
          3. Pokud nelze požadované údaje shromáždit s vynaložením přiměřených nákladů, lze poskytnout nejlepší možné odhady (včetně nulových hodnot).
          Článek 4
          Kritéria kvality a zprávy
          1. Členské státy přijmou veškerá přiměřená opatření, která považují za nezbytná k zajištění kvality předávaných údajů podle společných norem kvality.
          2. Členské státy dodají Komisi zprávu o kvalitě předávaných údajů (dále jen "zprávy o kvalitě").
          3. Společné normy kvality i obsah a periodicita zpráv o kvalitě budou určeny postupem podle čl. 11 odst. 2 s přihlédnutím k důsledkům v oblasti nákladů na shromažďování a sestavování údajů, stejně jako k významným změnám týkajícím se shromažďování údajů.
          Na základě zpráv o kvalitě vyhodnocuje kvalitu předávaných údajů Komise, které je nápomocen Výbor pro platební bilanci uvedený v článku 11. Toto hodnocení Komise se zasílá pro informaci Evropskému parlamentu.
          4. Členské státy sdělí Komisi významné metodologické či jiné změny, které by ovlivnily předávané údaje, nejpozději do tří měsíců poté, co se změna stane použitelnou. Komise oznámí takové sdělení Evropskému parlamentu a ostatním členským státům.
          Článek 5
          Datové toky
          Statistika, která má být vypracována, se pro účely předávání Komisi (Eurostatu) sestavuje podle těchto datových toků:
          a) euro ukazatele platební bilance;
          b) čtvrtletní statistika platební bilance;
          c) mezinárodní obchod službami;
          d) toky přímých zahraničních investic (PZI);
          e) stavy přímých zahraničních investic.
          Datové toky dále určuje příloha I.
          Článek 6
          Vykazované období a periodicita
          Členské státy sestavují datové toky podle příslušného prvního vykazovaného období a periodicity, které určuje příloha I.
          Článek 7
          Předávání údajů
          Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje požadované tímto nařízením ve formátu a postupem, které definuje Komise, v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2.
          Článek 8
          Předávání a výměna důvěrných údajů
          1. Bez ohledu na pravidla stanovená v čl. 5 odst. 4 nařízení (Euratom, EHS) č. 1588/90, lze mezi Eurostatem a ECB předávat důvěrné údaje v rozsahu nutném k zajištění souladu mezi údaji o platební bilanci Evropské unie a údaji o hospodářském prostoru členských států, které přijaly jednotnou měnu.
          2. Odstavec 1 se použije za podmínky, že ECB řádně přihlédne k zásadám definovaným v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97 a dodrží podmínky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení.
          3. Výměna důvěrných údajů podle definice v článku 13 nařízení (ES) č. 322/97 je mezi členskými státy povolena, pokud je nutná k zajištění kvality údajů o platební bilanci Evropské unie.
          Členské státy, které obdrží důvěrné údaje od jiných členských států, zacházejí s těmito informacemi jako s důvěrnými.
          Článek 9
          Šíření
          Komise (Eurostat) rozšiřuje statistiku Společenství vypracovanou podle tohoto nařízení s periodicitou obdobnou té, kterou určuje příloha I.
          Článek 10
          Přizpůsobení hospodářským a technickým změnám
          Opatření nutná k zohlednění hospodářských a technických změn se stanoví postupem podle čl. 11 odst. 2.
          Tato opatření se týkají:
          a) aktualizace definic (příloha II);
          b) aktualizace požadavků na údaje, včetně lhůt pro předkládání, jakož i revizí, rozšíření a omezení datových toků (příloha I).
          Článek 11
          Postup projednávání ve výboru
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro platební bilanci (dále jen "výbor").
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          4. ECB se může účastnit schůzí výboru jako pozorovatel.
          Článek 12
          Zpráva o provádění
          Do 28. února 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení.
          Zpráva zejména:
          a) zaznamená kvalitu zpracovaných statistik;
          b) vyhodnotí přínos statistik pro Společenství, členské státy a poskytovatele a uživatele statistických informací ze zpracovaných statistik ve vztahu k nákladům na takové statistiky;
          c) určí oblasti možného zlepšení a změn, které jsou na základě získaných výsledků považované za nutné;
          d) přezkoumá činnost výboru a doporučí, zda by měla být znovu určena oblast působnosti prováděcích opatření.
          Článek 13
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Štrasburku dne 12. ledna 2005.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. P. Borrell Fontelles
          Za Radu
          předseda
          N. Schmit
          [1] Úř. věst. C 296, 6.12.2003, s. 5.
          [2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004.
          [3] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 191.
          [4] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 214.
          [5] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).
          [6] Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [7] Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 13.
          [8] Úř. věst. L 131, 28.5.2003, s. 20.
          [9] Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.
          [10] Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
          [11] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
          [12] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          DATOVÉ TOKY
          uvedené v článku 5
          1. Euro ukazatele platební bilance
          BOP EUREuro ukazatele | Lhůta: t + 2 měsícePeriodicita: čtvrtletníPrvní vykazované období: první čtvrtletí roku 2006 |
          | Kredit | Debet | Saldo |
          Běžný účet | Mimo EU | Mimo EU | Mimo EU |
          Služby | Mimo EU | Mimo EU | Mimo EU |
          2. Čtvrtletní statistika platební bilance
          BOP QČtvrtletní údaje | Lhůta: t + 3 měsícePeriodicita: čtvrtletníPrvní vykazované období: první čtvrtletí roku 2006 |
          | Kredit | Debet | Saldo |
          I. | Běžný účet | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Zboží | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Služby | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Doprava | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Cestovní ruch | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Služby v oblasti spojů | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Služby v oblasti stavebnictví | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Pojišťovací služby | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Finanční služby | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Služby výpočetní techniky a informační služby | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Autorské a jiné odměny a licenční poplatky | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Ostatní služby obchodní povahy | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Osobní, kulturní a rekreační služby | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Vládní služby jinde neuvedené | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Výnosy | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Náhrady zaměstnancům | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Investiční výnosy | | | |
          | —Přímé investice | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | —Portfoliové investice | Mimo EU | | Svět |
          | —Ostatní investice | Mimo EU | Mimo EU | Mimo EU |
          | Běžné převody | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          | Vládní sektor | Mimo EU | Mimo EU | Mimo EU |
          | Ostatní sektory | Mimo EU | Mimo EU | Mimo EU |
          II. | Kapitálový účet | Mimo EU | Mimo EU | Mimo EU |
          | | Saldo aktiv | Saldo pasiv | Saldo |
          III. | Finanční účet | | | |
          | Přímé investice | | | Úroveň 1 |
          | V zahraničí | | | Úroveň 1 |
          | -Vlastní kapitál | | | Úroveň 1 |
          | —Reinvestované zisky | | | Úroveň 1 |
          | —Ostatní kapitál | | | Úroveň 1 |
          | Ve vykazujícím hospodářství | | | Úroveň 1 |
          | —Vlastní kapitál | | | Úroveň 1 |
          | —Reinvestované zisky | | | Úroveň 1 |
          | —Ostatní kapitál | | | Úroveň 1 |
          | Portfoliové investice | Mimo EU | Svět | |
          | Finanční deriváty | | | Svět |
          | Ostatní investice | Mimo EU | Mimo EU | Mimo EU |
          3. Mezinárodní obchod službami
          BOP ITSMezinárodní obchod službami | Lhůta: t + 9 měsícůPeriodicita: ročníPrvní vykazované období: 2006 |
          | Kredit | Debet | Saldo |
          Celkem služby | Úroveň 3 | Úroveň 3 | Úroveň 3 |
          Doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Námořní doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          -Osobní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Nákladní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Letecká doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Osobní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Nákladní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Ostatní doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Osobní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Nákladní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Rozšířená klasifikace ostatní dopravy | | | |
          Kosmická doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Železniční doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Osobní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Nákladní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Silniční doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Osobní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Nákladní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Vnitrozemská vodní doprava | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Osobní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Nákladní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Potrubní přeprava a přenos elektřiny | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Cestovní ruch | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Pracovní cesty | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Sezónní a příhraniční pracovníci | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Soukromé cesty | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Výdaje na zdravotní pobyty | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Výdaje na vzdělávací pobyty | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Služby v oblasti spojů | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Poštovní a kurýrní služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Telekomunikační služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Služby v oblasti stavebnictví | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Stavební práce v zahraničí | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Stavební práce ve vykazujícím hospodářství | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Pojišťovací služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Životní a penzijní pojištění | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Pojištění zboží | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Ostatní přímé pojištění | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Zajištění | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Vedlejší služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Finanční služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Služby výpočetní techniky a informační služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Služby výpočetní techniky | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Informační služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Služby zpravodajských agentur | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní služby poskytování informací | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Autorské a jiné odměny a licenční poplatky | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Franšízy a obdobná práva | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Ostatní autorské a jiné odměny a licenční poplatky | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Ostatní služby obchodní povahy | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Obchodní operace se zbožím | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní služby související s obchodem | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Služby operativního leasingu | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Různé obchodní, odborné a technické služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Právní, účetní, manažerské poradenství a styk s veřejností | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Právní služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Služby v oblasti účetnictví a auditu; daňové poradenství | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Poradenství v podnikání a řízení a služby v oblasti styku s veřejností | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Reklama, průzkum trhu a veřejného mínění | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Výzkum a vývoj | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Zpracování odpadu a odstraňování znečištění | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Zemědělské, těžební a jiné služby zpracování na místě | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní obchodní služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Služby mezi spřízněnými podniky jinde neuvedené | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Osobní, kulturní a rekreační služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Audiovizuální a související služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Služby v oblasti vzdělávání | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Služby v oblasti zdravotnictví | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          —Ostatní | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Vládní služby jinde neuvedené | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Vyslanectví a konzuláty | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Vojenské útvary a agentury | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Ostatní vládní služby | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
          Memo položky | | | |
          Audiovizuální transakce | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          Poštovní služby | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          Kurýrní služby | Úroveň 1 | Úroveň 1 | Úroveň 1 |
          4. Toky přímých zahraničních investic (PZI)
          BOP FDIToky přímých investic | Lhůta: t + 9 měsícůPeriodicita: ročníPrvní vykazované období: 2006 |
          A | Geografické členění | | | |
          | Položka | Druh údajů | Geografické členění | Členění podle činnosti |
          | Přímé investice v zahraničí | | | |
          510 | Vlastní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          525 | Reinvestované zisky | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          530 | Ostatní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          505 | Přímé investice v zahraničí: celkem | Saldo | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství | | | |
          560 | Vlastní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          575 | Reinvestované zisky | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          580 | Ostatní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          555 | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: celkem | Saldo | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          | Výnosy z přímých investic | | | |
          332 | Dividendy | Kredit, debet, saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          333 | Reinvestované zisky a nerozdělený zisk poboček | Kredit, debet, saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          334 | Výnosy z dluhových závazků | Kredit, debet, saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          330 | Výnosy z přímých investic: celkem | Kredit, debet, saldo | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          BOP FDIToky přímých investic | Lhůta: t + 21 měsícůPeriodicita: ročníPrvní vykazované období: 2006 |
          A | Geografické členění | | | |
          | Položka | Druh údajů | Geografické členění | Členění podle činnosti |
          | Přímé investice v zahraničí | | | |
          510 | Vlastní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          525 | Reinvestované zisky | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          530 | Ostatní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          505 | Přímé investice v zahraničí: celkem | Saldo | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství | | | |
          560 | Vlastní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          575 | Reinvestované zisky | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          580 | Ostatní kapitál | Saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          555 | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: celkem | Saldo | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          | Výnosy z přímých investic | | | |
          332 | Dividendy | Kredit, debet, saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          333 | Reinvestované zisky a nerozdělený zisk poboček | Kredit, debet, saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          334 | Výnosy z dluhových závazků | Kredit, debet, saldo | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          330 | Výnosy z přímých investic: celkem | Kredit, debet, saldo | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          B | Členění podle činnosti | | | |
          | Položka | Druh údajů | Geografické členění | Členění podle činnosti |
          505 | Přímé investice v zahraničí: celkem | SaldoSaldo | Úroveň 1Úroveň 2 | Úroveň 2Úroveň 1 |
          555 | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: celkem | SaldoSaldo | Úroveň 1Úroveň 2 | Úroveň 2Úroveň 1 |
          330 | Výnosy z přímých investic: celkem | Kredit, debet, saldoKredit, debet, saldo | Úroveň 1Úroveň 2 | Úroveň 2Úroveň 1 |
          5. Stavy přímých zahraničních investic (PZI)
          BOP POSStavy přímých investic | Lhůta: t + 9 měsícůPeriodicita: ročníPrvní vykazované období: 2006 |
          A | Geografické členění | | | |
          | Položka | Druh údajů | Geografické členění | Členění podle činnosti |
          | Pohledávky z přímých investic | | | |
          506 | Vlastní kapitál a reinvestované zisky | Stav | Úroveň 1 | Nepožaduje se |
          530 | Ostatní kapitál | Stav | Úroveň 1 | Nepožaduje se |
          505 | Přímé investice v zahraničí: pohledávky celkem, saldo | Stav | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          | Závazky z přímých investic | | | |
          556 | Vlastní kapitál a reinvestované zisky | Stav | Úroveň 1 | Nepožaduje se |
          580 | Ostatní kapitál | Stav | Úroveň 1 | Nepožaduje se |
          555 | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: závazky celkem, saldo | Stav | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          BOP POSStavy přímých investic | Lhůta: t + 21 měsícůPeriodicita: ročníPrvní vykazované období: 2006 |
          A | Geografické členění | | | |
          | Položka | Druh údajů | Geografické členění | Členění podle činnosti |
          | Pohledávky z přímých investic | | | |
          506 | Vlastní kapitál a reinvestované zisky | Stav | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          530 | Ostatní kapitál | Stav | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          505 | Přímé investice v zahraničí: pohledávky celkem, saldo | Stav | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          | Závazky z přímých investic | | | |
          556 | Vlastní kapitál a reinvestované zisky | Stav | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          580 | Ostatní kapitál | Stav | Úroveň 2 | Nepožaduje se |
          555 | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: závazky celkem, saldo | Stav | Úroveň 3 | Nepožaduje se |
          B | Členění podle činnosti | | | |
          | Položka | Druh údajů | Geografické členění | Členění podle činnosti |
          505 | Přímé investice v zahraničí: pohledávky celkem, saldo | Stav | Úroveň 1Úroveň 2 | Úroveň 2Úroveň 1 |
          555 | Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: závazky celkem, saldo | Stav | Úroveň 1Úroveň 2 | Úroveň 2Úroveň 1 |
          6. Úrovně geografického členění
          Úroveň 1 | Úroveň 2 |
          A1 | Svět (všechny subjekty) | A1 | Svět (všechny subjekty) |
          D3 | EU-25 (v rámci EU-25) | D3 | EU-25 (v rámci EU-25) |
          U4 | Mimo eurozónu | U4 | Mimo eurozónu |
          4A | Orgány Evropské unie | 4A | Orgány Evropské unie |
          D5 | Mimo EU-25 | D5 | Mimo EU-25 |
          | | IS | Island |
          | | LI | Lichtenštejnsko |
          | | NO | Norsko |
          CH | Švýcarsko | CH | Švýcarsko |
          | | BG | Bulharsko |
          | | HR | Chorvatsko |
          | | RO | Rumunsko |
          | | RU | Ruská federace |
          | | TR | Turecko |
          | | EG | Egypt |
          | | MA | Maroko |
          | | NG | Nigérie |
          | | ZA | Jihoafrická republika |
          CA | Kanada | CA | Kanada |
          US | Spojené státy americké | US | Spojené státy americké |
          | | MX | Mexiko |
          | | AR | Argentina |
          | | BR | Brazílie |
          | | CL | Chile |
          | | UY | Uruguay |
          | | VE | Venezuela |
          | | IL | Izrael |
          | | CN | Čína |
          | | HK | Hong Kong |
          | | IN | Indie |
          | | ID | Indonésie |
          JP | Japonsko | JP | Japonsko |
          | | KR | Jižní Korea |
          | | MY | Malajsie |
          | | PH | Filipíny |
          | | SG | Singapur |
          | | TW | Tchaj-wan |
          | | TH | Thajsko |
          | | AU | Austrálie |
          | | NZ | Nový Zéland |
          Z8 | Mimo EU-25 jinde nezařazené | Z8 | Mimo EU-25 jinde nezařazené |
          C4 | Exteritoriální finanční centra | C4 | Exteritoriální finanční centra |
          Úroveň 3 |
          7Z | Mezinárodní organizace kromě orgánů Evropské unie |
          AD | Andorra |
          AE | Spojené arabské emiráty |
          AF | Afghánistán |
          AG | Antigua a Barbuda |
          AI | Anguilla |
          AL | Albánie |
          AM | Arménie |
          AN | Nizozemské Antily |
          AO | Angola |
          AQ | Antarktida |
          AR | Argentina |
          AS | Americká Samoa |
          AT | Rakousko |
          AU | Austrálie |
          AW | Aruba |
          AZ | Ázerbajdžán |
          BA | Bosna a Hercegovina |
          BB | Barbados |
          BD | Bangladéš |
          BE | Belgie |
          BF | Burkina Faso |
          BG | Bulharsko |
          BH | Bahrajn |
          BI | Burundi |
          BJ | Benin |
          BM | Bermudy |
          BN | Brunej Darussalam |
          BO | Bolívie |
          BR | Brazílie |
          BS | Bahamy |
          BT | Bhután |
          BV | Bouvetův ostrov |
          BW | Botswana |
          BY | Bělorusko |
          BZ | Belize |
          CA | Kanada |
          CC | Kokosové ostrovy |
          CD | Kongo, demokratická republika |
          CF | Středoafrická republika |
          CG | Kongo |
          CH | Švýcarsko |
          CI | Pobřeží slonoviny |
          CK | Cookovy ostrovy |
          CL | Chile |
          CM | Kamerun |
          CN | Čína |
          CO | Kolumbie |
          CR | Kostarika |
          CS | Srbsko a Černá Horaa |
          CU | Kuba |
          CV | Kapverdy |
          CX | Vánoční ostrov |
          CY | Kypr |
          CZ | Česká republika |
          DE | Německo |
          DJ | Džibutsko |
          DK | Dánsko |
          DM | Dominika |
          DO | Dominikánská republika |
          DZ | Alžírsko |
          EC | Ekvádor |
          EE | Estonsko |
          EG | Egypt |
          ER | Eritrea |
          ES | Španělsko |
          ET | Etiopie |
          FI | Finsko |
          FJ | Fidži |
          FK | Falklandy |
          FM | Mikronésie |
          FO | Faerské ostrovy |
          FR | Francie |
          GA | Gabon |
          GB | Spojené království |
          GD | Grenada |
          GE | Gruzie |
          GG | Guernsey (není oficiální kód země podle ISO 3166-1, výjimečně vyhrazené kódové prvky) |
          GH | Ghana |
          GI | Gilbraltar |
          GL | Grónsko |
          GM | Gambie |
          GN | Guinea |
          GQ | Rovníková Guinea |
          GR | Řecko |
          GS | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy |
          GT | Guatemala |
          GU | Guam |
          GW | Guinea-Bissau |
          GY | Guyana |
          HK | Hong Kong |
          HM | Heardův ostrov a McDonaldův ostrov |
          HN | Honduras |
          HR | Chorvatsko |
          HT | Haiti |
          HU | Maďarsko |
          ID | Indonésie |
          IE | Irsko |
          IL | Izrael |
          IM | Ostrov Man (není oficiální kód země podle ISO 3166-1, výjimečně vyhrazené kódové prvky) |
          IN | Indie |
          IO | Britské indickooceánské území |
          IQ | Irák |
          IR | Írán |
          IS | Island |
          IT | Itálie |
          JE | Jersey (není oficiální kód země ISO 3166-1, výjimečně vyhrazené kódové prvky) |
          JM | Jamajka |
          JO | Jordánsko |
          JP | Japonsko |
          KE | Keňa |
          KG | Kyrgyzstán |
          KH | Kambodža |
          KI | Kiribati |
          KM | Komory |
          KN | Svatý Kryštof a Nevis |
          KP | Korea, lidově-demokratická republika |
          KR | Korea, republika (Jižní Korea) |
          KW | Kuvajt |
          KY | Kajmanské ostrovy |
          KZ | Kazachstán |
          LA | Laos, republika |
          LB | Libanon |
          LC | Sv. Lucie |
          LI | Lichtenštejnsko |
          LK | Srí Lanka |
          LR | Libérie |
          LS | Lesotho |
          LT | Litva |
          LU | Lucembursko |
          LV | Lotyšsko |
          LY | Libye |
          MA | Maroko |
          MD | Moldavsko |
          MG | Madagaskar |
          MH | Marshallovy ostrovy |
          MK | Bývalá jugoslávská republika Makedonie |
          ML | Mali |
          MM | Myanmar |
          MN | Mongolsko |
          MO | Macao |
          MP | Severní Mariany |
          MQ | Martinik |
          MR | Mauretánie |
          MS | Montserrat |
          MT | Malta |
          MU | Mauricius |
          MV | Maledivy |
          MW | Malawi |
          MX | Mexiko |
          MY | Malajsie |
          MZ | Mosambik |
          NA | Namibie |
          NC | Nová Kaledonie |
          NE | Niger |
          NF | Norfolk |
          NG | Nigérie |
          NI | Nikaragua |
          NL | Nizozemsko |
          NO | Norsko |
          NP | Nepál |
          NR | Nauru |
          NU | Niue |
          NZ | Nový Zéland |
          OM | Omán |
          PA | Panama |
          PE | Peru |
          PF | Francouzská Polynésie |
          PG | Papua Nová Guinea |
          PH | Filipíny |
          PK | Pákistán |
          PL | Polsko |
          PN | Pitcairn |
          PR | Portoriko |
          PS | Okupované palestinské území |
          PT | Portugalsko |
          PW | Palau |
          PY | Paraguay |
          QA | Katar |
          RO | Rumunsko |
          RU | Ruská federace |
          RW | Rwanda |
          SA | Saudská Arábie |
          SB | Šalamounovy ostrovy |
          SC | Seychely |
          SD | Súdán |
          SE | Švédsko |
          SG | Singapur |
          SH | Sv. Helena |
          SI | Slovinsko |
          SK | Slovensko |
          SL | Sierra Leone |
          SM | San Marino |
          SN | Senegal |
          SO | Somálsko |
          SR | Surinam |
          ST | Sv. Tomáš a Princův ostrov |
          SV | Salvádor |
          SY | Sýrie |
          SZ | Svazijsko |
          TC | Turks a Caicos |
          TD | Čad |
          TG | Togo |
          TH | Thajsko |
          TJ | Tádžikistán |
          TK | Tokelau |
          TL | VýchodníTimor |
          TM | Turkmenistán |
          TN | Tunisko |
          TO | Tonga |
          TR | Turecko |
          TT | Trinidad a Tobago |
          TV | Tuvalu |
          TW | Tchaj-wan, provincie Číny |
          TZ | Tanzaánie |
          UA | Ukrajina |
          UG | Uganda |
          UM | Menší odlehlé ostrovy USA |
          US | Spojené státy americké |
          UY | Uruguay |
          UZ | Uzbekistán |
          VA | Svatý stolec, městský stát Vatikán |
          VC | Sv. Vincenc a Grenadiny |
          VE | Venezuela |
          VG | Britské Panenské ostrovy |
          VI | Americké Panenské ostrovy |
          VN | Vietnam |
          VU | Vanuatu |
          WF | Wallis a Futuna |
          WS | Samoa |
          YE | Jemen |
          YT | Mayotte |
          ZA | Jihoafrická republika |
          ZM | Zambie |
          ZW | Zimbabwe |
          7. Úrovně členění podle činnosti
          Úroveň 1 | Úroveň 2 |
          | | NACE rev. 1 |
          | ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Sekce A, B |
          TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN | TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN | Sekce C |
          | Z toho: | |
          | Těžba ropy a zemního plynu | Oddíl 11 |
          ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL | ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL | Sekce D |
          | Výroba potravinářských výrobků | Subsekce DA |
          | Výroba textilií a oděvních výrobků | Subsekce DB |
          | Zpracování dřeva, vydavatelství a tisk | Subsekce DD a DE |
          | Celkem textil a dřevo | |
          | Rafinérské zpracování ropy a jiné zpracování | Oddíl 23 |
          | Výroba chemických látek a chemických výrobků | Oddíl 24 |
          | Výroba pryžových a plastových výrobků | Divize 25 |
          Ropné, chemické, pryžové a plastové výrobky | Celkem ropné, chemické, pryžové a plastové výrobky | |
          | Výroba hutních a kovodělných výrobků | Subsekce DJ |
          | Výroba strojů a zařízení | Oddíl 29 |
          | Celkem kovové výrobky, stroje a zařízení | |
          | Výroba kancelářských strojů a počítačů | Oddíl 30 |
          | Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů | Oddíl 32 |
          Kancelářské stroje, počítače, rádiová, televizní a spojová zařízení | Celkem kancelářské stroje, počítače, rádiová, televizní a spojová zařízení | |
          | Výroba motorových vozidel | Oddíl 34 |
          | Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení | Oddíl 35 |
          Vozidla, ostatní dopravní prostředky | Celkem vozidla a ostatní dopravní prostředky | |
          | Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený | |
          ELEKTŘINA, PLYN A VODA | VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY | Sekce E |
          STAVEBNICTVÍ | STAVEBNICTVÍ | Sekce F |
          CELKEM SLUŽBY | CELKEM SLUŽBY | |
          OBCHOD A OPRAVY | OBCHOD A OPRAVY | Sekce G |
          | Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot | Oddíl 50 |
          | Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) | Oddíl 51 |
          | Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | Oddíl 52 |
          UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ | UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ | Sekce H |
          DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE | DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE | Sekce I |
          | Doprava a skladování | Oddíl 60, 61, 62, 63 |
          | Pozemní a potrubní doprava | Oddíl 60 |
          | Vodní doprava | Oddíl 61 |
          | Letecká doprava | Oddíl 62 |
          | Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur | Oddíl 63 |
          | Spoje | Oddíl 64 |
          | Poštovní a kurýrní činnosti | Skupina 641 |
          | Telekomunikace | Skupina 642 |
          FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | Sekce J |
          | Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování | Oddíl 65 |
          | Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení | Oddíl 66 |
          | Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním | Oddíl 67 |
          | ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ | Sekce K, Oddíl 70 |
          | PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST | Sekce K, Oddíl 71 |
          ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY | ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY | Sekce K, Oddíl 72 |
          VÝZKUM A VÝVOJ | VÝZKUM A VÝVOJ | Sekce K, Oddíl 73 |
          OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | Sekce K, Oddíl 74 |
          | Právní a účetní činnosti, průzkum trhu, poradenství | Skupina 741 |
          | Právní činnosti | Třída 7411 |
          | Účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové poradenství | Třída 7412 |
          | Průzkum trhu a veřejného mínění | Třída 7413 |
          | Poradenství v oblasti podnikání a řízení | Třída 7414, 7415 |
          | Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby | Skupina 742 |
          | Reklamní činnosti | Skupina 744 |
          | Ostatní podnikatelské činnosti jinde neuvedené | Skupina 743, 745, 746, 747, 748 |
          | VZDĚLÁVÁNÍ | Sekce M |
          | ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE | Sekce N |
          | SLUŽBY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ | Sekce O, Oddíl 90 |
          | ČINNOSTI ODBOROVÝCH, PROFESNÍCH A PODOBNÝCH ORGANIZACÍ JINDE NEUVEDENÉ | Sekce O, Oddíl 91 |
          REKREACE, KULTURA A SPORT | REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI | Sekce O, Oddíl 92 |
          | Film, rozhlas, televize, jiné umělecké a zábavní činnosti | Skupina 921, 922, 923 |
          | Činnosti zpravodajských a tiskových kanceláří a agentur | Skupina 924 |
          | Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení | Skupina 925 |
          | Sportovní a ostatní rekreační činnosti | Skupina 926, 927 |
          | OSTATNÍ ČINNOSTI V OBLASTI SLUŽEB | Sekce O, Oddíl 93 |
          | Nezařazeno | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          DEFINICE
          uvedené v článku 10
          ZBOŽÍ (KÓD 100)
          Složka běžného účtu platební bilance uváděná jako zboží zahrnuje movité věci, u kterých dochází ke změně vlastnictví (mezi rezidenty a nerezidenty). Toto zboží by mělo být oceněno tržní hodnotou podle FOB. K výjimkám z pravidla změny vlastnictví (transakce s těmito položkami se zahrnují pod zboží) patří: zboží na finanční leasing, zboží přepravované mezi mateřským podnikem a pobočkou a určitá zboží ke zpracování. Obchod zbožím uvnitř EU: partnerská země by měla být definována podle zásady země odeslání. Zahrnuje: obchodní zboží, zboží ke zpracování, opravy zboží, zboží pořízené v přístavech dopravci a neměnové zlato.
          SLUŽBY (KÓD 200)
          Doprava (kód 205)
          Zahrnuje všechny dopravní služby, které provádějí rezidenti jednoho hospodářství pro rezidenty jiného hospodářství a které zahrnují přepravu osob, pohyb zboží (nákladní doprava), pronájmy (chartery) dopravních prostředků s posádkou a související podpůrné a vedlejší služby.
          Námořní doprava (kód 206)
          Zahrnuje všechny námořní dopravní služby. Vyžaduje se toto členění: Osobní námořní doprava (kód 207), Nákladní námořní doprava (kód 208) a Ostatní námořní doprava (kód 209).
          Letecká doprava (kód 210)
          Zahrnuje všechny letecké dopravní služby. Vyžaduje se toto členění: Osobní letecká doprava (kód 211), Nákladní letecká doprava (kód 212) a Ostatní letecká doprava (kód 213).
          Ostatní doprava (kód 214)
          Zahrnuje všechny dopravní služby neprováděné na moři či ve vzduchu. Vyžaduje se toto členění: Osobní ostatní doprava (kód 215), Nákladní ostatní doprava (kód 216) a Ostatní ostatní doprava (kód 217).
          Pro Ostatní dopravu (kód 214) se požaduje toto rozšířené členění:
          Kosmická doprava (kód 218)
          Zahrnuje vypouštění satelitů podniky pro vlastníky satelitů (například telekomunikační podniky) a jiné operace prováděné provozovateli kosmického zařízení, například doprava zboží a osob za účelem vědeckých pokusů. Rovněž je zahrnuta kosmická osobní doprava a výdaje, hospodářství spojené s účastí jeho rezidentů na cestách kosmických dopravních prostředků jiného hospodářství.
          Železniční doprava (kód 219)
          Zahrnuje železniční dopravu. Požaduje se další členění na Osobní železniční dopravu (kód 220), Nákladní železniční dopravu (kód 221) a Ostatní železniční dopravu (kód 222).
          Silniční doprava (kód 223)
          Zahrnuje dopravu nákladními automobily, těžkými nákladními vozidly, autobusy a autokary. Požaduje se další členění na Osobní silniční dopravu (kód 224), Nákladní silniční dopravu (kód 225) a Ostatní silniční dopravu (kód 226).
          Vnitrozemská vodní doprava (kód 227)
          Týká se mezinárodní přepravy na řekách, kanálech a jezerech. Zahrnuty jsou vodní cesty uvnitř jedné země i ty, o které se dělí dvě či více zemí. Požaduje se další členění na Osobní vnitrozemskou vodní dopravu (kód 228), Nákladní vnitrozemskou vodní dopravu (kód 229) a Ostatní vnitrozemskou vodní dopravu (kód 230).
          Potrubní přeprava a přenos elektřiny (kód 231)
          Zahrnuje mezinárodní potrubní dopravu zboží. Zahrnuty jsou i poplatky za přenos elektřiny, pokud je oddělen od procesu výroby a distribuce. Dodávky elektřiny samotné jsou vyloučeny, stejně jako dodávky ropy a souvisejících produktů, vody a jiného zboží dodávaného potrubím. Vyloučeny jsou rovněž distribuční služby pro rozvod elektřiny, vody, plynu a ostatních ropných produktů (zahrnuty v položkách Ostatní služby obchodní povahy (kód 284)).
          Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby (kód 232)
          Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby zahrnují všechny ostatní dopravní služby, které nelze zařadit do žádné z výše popsaných složek dopravních služeb.
          Cestovní ruch (kód 236)
          Cestovní ruch zahrnuje především zboží a služby, které z hospodářství získávají cestující osoby během návštěv tohoto hospodářství kratších než jeden rok. Zboží a služby jsou nakupovány cestující osobou nebo jejím jménem nebo poskytovány bez protiplnění (tzn. poskytované darem) cestující osobě k použití nebo dalšímu poskytnutí. Vyloučena je přeprava cestujících osob v rámci hospodářství, které navštěvují, pokud tuto přepravu zajišťují dopravci, kteří nejsou rezidenty daného navštíveného hospodářství, i mezinárodní přeprava cestujících osob, obě tyto přepravy jsou zahrnuty do osobních dopravních služeb. Vyloučeno je rovněž zboží nakoupené cestující osobou k dalšímu prodeji ve vlastním hospodářství cestující osoby nebo v jakémkoli jiném hospodářství. Cestovní ruch se dělí na dvě dílčí složky: Pracovní cesty (kód 237) a Soukromé cesty (kód 240).
          Pracovní cesty (kód 237)
          Pracovní cesty zahrnují pořízení zboží a služeb osobami na služební cestě. Rovněž zahrnují pořízení zboží a služeb pro osobní potřebu sezónními, příhraničními a ostatními pracovníky, kteří nejsou rezidenty v hospodářství, ve kterém jsou zaměstnáni a jejichž zaměstnavatel rezidentem tohoto hospodářství je. Obchodní cesty se dále dělí na Sezónní a příhraniční pracovníky (kód 238) a Ostatní pracovní cesty (kód 239).
          Sezónní a příhraniční pracovníci (kód 238)
          Zahrnují pořízení zboží a služeb pro osobní potřebu sezónními, příhraničními a ostatními pracovníky, kteří nejsou rezidenty v hospodářství, ve kterém jsou zaměstnáni a jejichž zaměstnavatel rezidentem tohoto hospodářství je.
          Ostatní pracovní cesty (kód 239)
          Položka zahrnuje všechny Pracovní cesty (kód 237) nezahrnuté v Sezónních a příhraničních pracovnících (kód 238).
          Soukromé cesty (kód 240)
          Soukromé cesty zahrnují zboží a služby pořízené osobami, které do zahraničí cestují za jiným než služebním účelem, například na dovolenou, za rekreační a kulturní činností, na návštěvu přátel a příbuzných, na poutní cesty a za vzdělávacími a zdravotními účely. Soukromé cesty (kód 240) se dělí do tří složek: Výdaje na zdravotní pobyty (kód 241), Výdaje na vzdělávací pobyty (kód 242) a Ostatní soukromé cesty (kód 243).
          Výdaje na zdravotní pobyty (kód 241)
          Definovány jako celkové výdaje cestujících osob z léčebných důvodů.
          Výdaje na vzdělávací pobyty (kód 242)
          Definovány jako celkové výdaje studentů.
          Ostatní soukromé cesty (kód 243)
          Zahrnují všechny Soukromé cesty (kód 240) nezahrnuté ve Výdajích na zdravotní pobyt (kód 241) nebo Výdajích na vzdělávací pobyty (kód 242).
          Ostatní služby (kód 981)
          Všechny Služby (kód 200) nezahrnuté v Dopravě (kód 205) nebo Cestovním ruchu (kód 236).
          Služby v oblasti spojů (kód 245)
          Obsahují Poštovní a kurýrní služby (kód 246) a Telekomunikační služby (kód 247).
          Poštovní a kurýrní služby (kód 246)
          Obsahují Poštovní služby (kód 958) a Kurýrní služby (kód 959).
          Poštovní služby (kód 958)
          Zahrnují služby poste restante, telegramy a přepážkové poštovní služby, například prodej známek, peněžní poukázky atd. Poštovní služby jsou často, nikoli však výhradně, poskytovány státními poštovními správami. Poštovní služby se řídí mezinárodními dohodami a toky mezi subjekty v různých hospodářstvích by měly být obratově zaznamenávány.
          Kurýrní služby (kód 959)
          Kurýrní služby se zaměřují na expresní dodávky do domu. Kurýři mohou k poskytování těchto služeb využívat vlastní, soukromou nebo veřejnou dopravu. Zahrnuty jsou expresní doručovací služby, ke kterým může například patřit vyzvednutí na požádání nebo časově určené doručování.
          Telekomunikační služby (kód 247)
          Obsahují přenos zvukových, obrazových či jiných informací telefonem, telexem, telegramem, rádiovým a televizním kabelem a vysíláním, pomocí satelitu, elektronickou poštou, faxem atd., včetně služeb obchodních sítí, telekonferenčních a podpůrných služeb. Nezahrnují hodnotu přenášených informací. Zahrnuty jsou rovněž služby mobilních telefonů, základní služby internetu a služby on-line přístupu včetně poskytování přístupu na internet.
          Služby v oblasti stavebnictví (kód 249)
          Obsahují Stavební práce v zahraničí (kód 250) a Stavební práce ve vykazujícím hospodářství (kód 251).
          Stavební práce v zahraničí (kód 250)
          Obsahují stavební služby poskytované nerezidentům podniky rezidentními ve vykazujícím hospodářství (Kredit) a zboží a služby nakupované těmito podniky v hostitelském hospodářství (Debet).
          Stavební práce ve vykazujícím hospodářství (kód 251)
          Obsahují stavební služby poskytované rezidentům vykazujícího hospodářství nerezidentními stavebními podniky (Debet) a zboží a služby nakupované ve vykazujícím hospodářství těmito nerezidentními podniky (Kredit).
          Pojišťovací služby (kód 253)
          Zahrnuje poskytování různých druhů pojištění nerezidentům ze strany rezidentních pojišťoven a naopak. Tyto služby jsou odhadovány nebo ohodnocovány spíše výší poplatků za služby, které jsou zahrnuty do celkového pojistného plnění, nežli celkovou hodnotou pojistného plnění. Patří sem Životní a penzijní pojištění (kód 254), Pojištění zboží (kód 255), Ostatní přímé pojištění (kód 256), Zajištění (kód 257) a Vedlejší služby (kód 258).
          Životní a penzijní pojištění (kód 254)
          Pojištěnci životního pojištění provádějí se ziskem či bez zisku pravidelné platby pojistiteli (může se jednat pouze o jedinou platbu), za což pojistitel zaručuje, že pojištěnci vyplatí k určitému datu nebo v případě úmrtí pojištěnce, pokud k němu dojde dříve, sjednanou minimální částku nebo rentu. Rizikové životní pojištění, při kterém je plnění poskytnuto pouze v případě úmrtí, ale za žádných jiných okolností, je formou přímého pojištění a je z této položky vyloučeno a zahrnuto do Ostatního přímého pojištění (kód 256).
          Penzijní fondy jsou samostatné fondy zřízené za účelem zajištění příjmu v důchodu u specifických skupin zaměstnanců. Organizují a řídí je soukromí nebo státní zaměstnavatelé nebo společně zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Jsou financovány z příspěvků od zaměstnavatele nebo zaměstnanců a z investičních příjmů z aktiv fondu; fondy rovněž provádějí finanční transakce na svůj vlastní účet. Nezahrnují programy sociálního pojištění organizované pro velké části společnosti, které stanovuje, kontroluje či hradí vláda. Jsou zahrnuty i služby správy penzijního fondu. V případě penzijních fondů je "pojistné" obecně popisováno jako "příspěvky", zatímco "nároky" jsou obecně popisovány jako "dávky".
          Pojištění zboží (kód 255)
          Služby dopravního pojištění se týkají pojištění vyváženého nebo dováženého zboží na základě výpočtu podle FOB hodnoty zboží a dopravy zboží.
          Ostatní přímé pojištění (kód 256)
          Ostatní přímé pojištění zahrnuje všechny ostatní formy neživotního pojištění. Obsahuje rizikové životní pojištění, úrazové a zdravotní pojištění (pokud není poskytováno v rámci státního programu sociálního zabezpečení), námořní, letecké a jiné dopravní pojištění, pojištění proti požáru a jinému poškození majetku; pojištění finanční ztráty, pojištění odpovědnosti a jiné pojištění jako cestovní pojištění a pojištění související s půjčkami a úvěrovými kartami.
          Zajištění (kód 257)
          Zajištění je proces dalšího smluvního krytí pojistného rizika, často smlouvou se specializovanými poskytovateli, výměnou za poměrný podíl na příjmu z pojistného. Zajišťovací vztahy se mohou týkat balíčků obsahujících několik druhů rizik.
          Vedlejší služby (kód 258)
          Obsahuje transakce, které jsou úzce spojeny s činností pojišťoven a penzijních fondů. Zahrnuty jsou odměny zástupců, služby pojišťovacích makléřů a zástupců, pojišťovací a penzijní poradenské služby, odhadní a likvidační služby, služby pojistných matematiků, služby krizového řízení a regulatorní a monitorovací služby pro odškodnění a náhrady.
          Finanční služby (kód 260)
          Finanční služby zahrnují finanční zprostředkování a vedlejší služby, vyjma služeb životních pojišťoven a penzijních fondů (které jsou zahrnuty do životního a penzijního pojištění) a jiných pojišťovacích služeb, které se uskutečňují mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto služby mohou poskytovat banky, burzy, faktoringové podniky, podniky kreditních karet a jiné podniky. Zahrnuty jsou služby poskytované v souvislosti s použitím finančních nástrojů, jakož i ostatní služby, které se týkají finanční činnosti, například poradenství, správa a řízení aktiv.
          Služby výpočetní techniky a informační služby (kód 262)
          Obsahují Služby výpočetní techniky (kód 263) a Informační služby (kód 264).
          Služby výpočetní techniky (kód 263)
          Obsahují služby týkající se hardwaru a softwaru a služby zpracování údajů. Zahrnuty jsou hardwarové a softwarové poradenství a zaváděcí služby, údržba a opravy počítačů a periferních zařízení, služby obnovy při haváriích, poskytování poradenství a pomoci ve věcech týkajících se správy počítačových zdrojů; analýza, navrhování a programování systémů připravených k použití (včetně vývoje a navrhování webových stránek) a technické poradenství ohledně softwaru, vývoj, výroba, dodávky a dokumentace individuálně přizpůsobeného softwaru, včetně operačních systémů vyrobených na objednávku pro určitého uživatele, údržba systémů a jiné podpůrné služby, například školení poskytované v rámci poradenství, služby zpracování údajů, například zadávání údajů, tabelace a zpracování na principu sdílení času, služby pro umístění webové stránky (tj. poskytování prostoru serveru na internetu pro umístění webových stránek klientů) a správa počítačového vybavení.
          Informační služby (kód 264)
          Obsahují Služby zpravodajských agentur (kód 889) a Ostatní služby poskytování informací (kód 890).
          Služby zpravodajských agentur (kód 889)
          Služby zpravodajských agentur zahrnují zajišťování zpráv, fotografií a článků pro sdělovací prostředky.
          Ostatní služby poskytování informací (kód 890)
          Zahrnují databázové služby – koncepce databáze, uchování údajů a šíření údajů a databází (včetně adresářů a seznamů adres) – prostřednictvím on-line, magnetických, optických nebo tištěných médií a webových vyhledávacích portálů (vyhledávací služby, které najdou internetové adresy pro klienty, kteří zadají dotaz v podobě klíčového slova). Zahrnuto je přímé, nehromadné předplatné novin a periodik k dodávce poštou, elektronickým přenosem či jiným způsobem.
          Autorské a jiné odměny a licenční poplatky (kód 266)
          Obsahují Franšízy a obdobná práva (kód 891) a Ostatní Autorské a jiné odměny a licenční poplatky (kód 892).
          Franšízy a obdobná práva (kód 891)
          Obsahují mezinárodní platby franšízových poplatků a poplatky za používání ochranných známek.
          Ostatní autorské a jiné odměny a licenční poplatky (kód 892)
          Zahrnují mezinárodní platby a příjmy za oprávněné použití nehmotného, nevyrobeného a nefinančního majetku a vlastnických práv (například patentů, autorských práv a průmyslových postupů a vzorů) a použití vyrobených originálů nebo prototypů v rámci licenčních smluv (například rukopisů, počítačových programů a kinematografických děl a zvukových záznamů).
          Ostatní služby obchodní povahy (kód 268)
          Obsahují Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem (kód 269), Služby operativního leasingu (kód 272) a Různé obchodní, odborné a technické služby (kód 273).
          Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem (kód 269)
          Obsahují Obchodní operace se zbožím (kód 270) a Ostatní služby související s obchodem (kód 271).
          Obchodní operace se zbožím (kód 270)
          Obchodní operace se zbožím jsou definovány jako nákup zboží rezidentem vykazujícího hospodářství od nerezidenta a následný prodej zboží jinému nerezidentovi, přičemž v průběhu procesu zboží nevstoupí do vykazujícího hospodářství nebo je neopustí.
          Ostatní služby související s obchodem (kód 271)
          Zahrnují odměny za transakce se zbožím a službami mezi a) rezidentními obchodníky, komoditními makléři, zprostředkovateli a obchodními zástupci a b) nerezidenty.
          Služby operativního leasingu (kód 272)
          Zahrnují rezidentní/nerezidentní leasing (pronájem) a charterový pronájem (bez provozovatelů) lodí, letadel a dopravního zařízení, například železničních vozů, kontejnerů a vrtných zařízení, bez posádky.
          Různé obchodní, odborné a technické služby (kód 273)
          Obsahují Právní, účetní, manažerské poradenství a styk s veřejností (kód 274), Reklamu, průzkum trhu a veřejného mínění (kód 278), Výzkum a vývoj (kód 279), Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby (kód 280), Služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 281), Ostatní obchodní služby (kód 284) a Služby mezi spřízněnými podniky jinde neuvedené (kód 285).
          Právní, účetní, manažerské poradenství a styk s veřejností (kód 274)
          Obsahují Právní služby (kód 275), Služby v oblasti účetnictví a auditu, daňové poradenství (kód 276) a Poradenství v podnikání a řízení a služby v oblasti styku s veřejností (kód 277).
          Právní služby (kód 275)
          Zahrnují služby právní pomoci a zastoupení v jakýchkoli právních a soudních řízeních, služby vypracování právní dokumentace a sepisování listin, poradenství ve věci ověřování a úschovy veřejných listin a služby rozhodce a smírčího soudce.
          Služby v oblasti účetnictví a auditu; daňové poradenství (kód 276)
          Zahrnují zaznamenávání obchodních transakcí pro podniky a jiné subjekty, služby přezkoumání účetních záznamů a účetních závěrek, plánování a poradenství v daňové oblasti u podnikatelů a přípravu daňových dokladů.
          Poradenství v podnikání a řízení a služby v oblasti styku s veřejností (kód 277)
          Zahrnují poradenské, pomocné a provozní asistenční služby poskytované podnikům pro podnikatelskou politiku a strategii a celkové plánování, strukturování a řízení organizace. Patří sem manažerské audity, řízení trhu, lidské zdroje, řízení výroby a poradenství pro řízení projektů a poradenské, pomocné a provozní služby týkající se zlepšování postavení klientů a jejich vztahů s institucemi a veřejností.
          Reklama, průzkum trhu a veřejného mínění (kód 278)
          Služby poskytované mezi rezidenty a nerezidenty. Zahrnují navrhování, tvorbu a prodej reklamy reklamními agenturami, umisťování reklamy v médiích včetně nákupu a prodeje reklamního prostoru, výstavní služby poskytované ze strany obchodních veletrhů, podporu produktů v zahraničí, průzkum trhu, telemarketing a průzkum veřejného mínění ohledně různých otázek.
          Výzkum a vývoj (kód 279)
          Zahrnuje ty služby které jsou poskytované mezi rezidenty a nerezidenty a spojeny se základním výzkumem, aplikovaným výzkumem a pokusným vývojem nových výrobků a procesů.
          Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby (kód 280)
          Zahrnují transakce mezi rezidenty a nerezidenty týkající se architektonického návrhu městských a jiných rozvojových projektů, plánování, projektové návrhy a dozor nad projekty přehrad, mostů, letišť, projektů na klíč atd., geodetické práce, kartografii, zkoušky a certifikaci výrobků a technické kontrolní služby.
          Služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 281)
          Obsahují Zpracování odpadu a odstraňování znečištění (kód 282) a Jiné služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 283).
          Zpracování odpadu a odstraňování znečištění (kód 282)
          Zahrnuje zpracování radioaktivního a jiného odpadu, odstraňování kontaminované zeminy, odstraňování znečištění včetně ropných úniků, obnovu oblastí zasažených těžbou a dekontaminační a sanační služby. Obsaženy jsou rovněž všechny ostatní služby, které se týkají vyčištění nebo obnovy životního prostředí.
          Jiné služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 283)
          Obsahují:
          a) zemědělské služby související se zemědělstvím, například poskytování zemědělských strojů s obsluhou, sklizeň, ošetřování plodin, boj proti škůdcům, krmení zvířat, péče o zvířata a chov zvířat. Tato položka rovněž zahrnuje služby týkající se lovu, chytání zvěře, lesnictví a těžby dřeva a rybolovu;
          b) těžební služby poskytované při těžbě ropy a plynu, včetně vrtání, stavby vrtných věží, oprav a demontáže a cementování pláště ropných a plynových vrtů. Tato položka rovněž zahrnuje služby související s průzkumem a těžbou nerostů, jakož i těžební inženýrství a geologické průzkumy;
          c) ostatní služby zpracování na místě, které zahrnují zpracování na místě nebo práci na zboží, které bylo dovezeno bez změny vlastnictví, zpracováno, ale ne zpětně vyvezeno do země, ze které bylo odesláno (ale namísto toho prodáno v hospodářství, kde došlo ke zpracování, nebo prodáno do třetího hospodářství) či naopak.
          Ostatní obchodní služby (kód 284)
          Zahrnují služby spočívající v transakcích mezi rezidenty a nerezidenty, například zprostředkování zaměstnání, bezpečnostní a vyšetřovací služby, překlady a tlumočení, fotografické služby, úklid budov, služby podnikům v oblasti nemovitostí a veškeré další podnikatelské služby, které nelze zařadit do výše uvedených služeb obchodní povahy.
          Služby mezi spřízněnými podniky jinde neuvedené (kód 285)
          Jedná se o zbytkovou kategorii. Zahrnuje platby mezi spřízněnými podniky za služby, které nelze specificky zařadit do jiné položky. Obsahuje platby z poboček, dceřiných a přidružených společností jejich mateřským podnikům nebo jiným spřízněným podnikům, představující příspěvky na všeobecné náklady na řízení poboček, dceřiných a přidružených společností (na plánování, organizaci a kontrolu) a rovněž náhrady nákladů hrazených přímo mateřskými podniky. Zahrnuty jsou rovněž transakce mezi mateřskými podniky a jejich pobočkami, dceřinými a přidruženými společnostmi na krytí režijních nákladů.
          Osobní, kulturní a rekreační služby (kód 287)
          Obsahují Audiovizuální a související služby (kód 288) a Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby (kód 289).
          Audiovizuální a související služby (kód 288)
          Obsahují služby a související poplatky týkající se výroby filmů (na filmovém pásu nebo videokazetách) rozhlasových a televizních programů (živých nebo ze záznamu) a hudebních nahrávek. Zahrnuty jsou příjmy nebo platby za pronájem, odměny, které obdrží rezidentní herci nebo producenti za produkce v zahraničí (nebo nerezidenti za práci provedenou ve vykazujícím hospodářství), odměny za distribuční práva prodaná médiím na omezený počet uvedení ve specifických oblastech, a přístup ke kódovaným televizním kanálům (například kabelovým službám). Zahrnuty jsou i odměny herců, režisérů a producentů, kteří se podílejí na divadelních a hudebních produkcích, sportovních akcích, cirkusových představeních a podobných akcích a odměny za distribuční práva (pro televizi, rozhlas a film) za tyto činnosti.
          Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby (kód 289)
          Obsahují Služby v oblasti vzdělávání (kód 895), Služby v oblasti zdravotnictví (kód 896) a Ostatní v ostatních osobních, kulturních a rekreačních službách (kód 897) jinde neuvedené.
          Služby v oblasti vzdělávání (kód 895)
          Obsahují služby poskytované mezi rezidenty a nerezidenty týkající se vzdělávání, například korespondenčních kurzů a vzdělávání pomocí televize nebo internetu i výuky pomocí učitelů, poskytujících služby přímo v hostitelských hospodářstvích.
          Služby v oblasti zdravotnictví (kód 896)
          Obsahují služby, které jsou poskytované lékaři, zdravotními sestrami a pomocným zdravotnickým a obdobným personálem, jakož i laboratorní a obdobné služby, dálkově či na místě. Vyloučeny jsou veškeré výdaje cestujících osob na vzdělávání a zdravotní péči (zahrnuto v cestovním ruchu).
          Ostatní v ostatních osobních, kulturních a rekreačních službách (kód 897)
          Jedná se o zbytkovou kategorii zahrnující Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby (kód 289) nezahrnuté v položkách Služby v oblasti vzdělávání (kód 895) a Služby v oblasti zdravotnictví (kód 896).
          Vládní služby jinde neuvedené (kód 291)
          Jedná se o zbytkovou kategorii zahrnující vládní transakce (včetně transakcí mezinárodních organizací) neobsažené v jiných položkách podle Rozšířené klasifikace statistiky platební bilance (EBOPS) definovaných výše. Zahrnuty jsou všechny transakce (zbožím i službami) vyslanectví, konzulátů, vojenských útvarů a obranných agentur s rezidenty hospodářství, ve kterých jsou vyslanectví, konzuláty, vojenské útvary a obranné agentury umístěny a všechny transakce s jinými hospodářstvími. Vyloučeny jsou transakce s rezidenty domovských hospodářství, kteří jsou zastoupeni vyslanectvími, konzuláty, vojenskými útvary a obrannými agenturami, a transakce při zásobování a poštovním styku těchto vyslanectví a konzulátů.
          Vyžaduje se členění této položky na služby prováděné Vyslanectvími a konzuláty (kód 292), Služby prováděné vojenskými útvary a agenturami (kód 293) a Ostatní vládní služby (kód 294).
          VÝNOSY (KÓD 300)
          Výnosy zahrnují dva druhy transakcí mezi rezidenty a nerezidenty: i) transakce zahrnující náhrady zaměstnancům, vyplácené nerezidentním pracovníkům (např. příhraničním, sezónním a jiným krátkodobým pracovníkům), a ii) transakce zahrnující příjmy a platby investičních výnosů ze zahraničních finančních aktiv a pasiv.
          Náhrady zaměstnancům (kód 310)
          Náhrady zaměstnancům zahrnují mzdy, platy a jiné odměny v hotovosti či v naturáliích, které získají fyzické osoby – v jiných hospodářstvích, než ve kterých jsou rezidenty – za práci prováděnou pro (a placenou) rezidenty těchto hospodářství. Zahrnuty jsou příspěvky, které zaměstnavatelé platí jménem zaměstnanců do programů sociálního zabezpečení nebo na soukromé pojištění či penzijní fondy (fondové a nefondové) pro zajištění dávek pro zaměstnance.
          Investiční výnosy (kód 320)
          Investiční výnosy jsou příjmy odvozené od vlastnictví zahraničních finančních aktiv a splatné rezidenty jednoho hospodářství rezidentům hospodářství jiného. Investiční výnosy zahrnují úroky, dividendy, převody zisků poboček a podíly přímých investorů na nerozděleném zisku z přímých investic. Investiční výnosy by měly být členěny na výnosy z přímých, portfoliových a jiných investic.
          Výnosy z přímých investic (kód 330)
          Výnosy z přímých investic, jmenovitě výnosy z vlastního kapitálu a výnosy z dluhových závazků, zahrnují výnosy přímého investora, který je rezidentem jednoho hospodářství z vlastnictví přímé investice v jiném hospodářství. Výnosy z přímých investic se uvádějí v saldo vyjádření pro přímé investice v zahraničí a ve vykazujícím hospodářství (tj. v obou případech se vykazují obdržené výnosy z vlastního kapitálu a výnosy z dluhových závazků s odečtením placených výnosů z vlastního kapitálu a výnosů z dluhových závazků). Výnosy z vlastního kapitálu se dále dělí na i) rozdělený zisk (dividendy a rozdělený zisk poboček) a ii) reinvestované zisky a nerozdělené zisky poboček. Výnosy z dluhových závazků se skládají ze splatných úroků – z půjček mezi podniky – ve prospěch/od přímých investorů od/ve prospěch přidružených podniků v zahraničí. Výnosy z prioritních akcií bez účasti na zisku jsou považovány za úroky spíše než za výnosy v podobě dividend a jsou zahrnuty do výnosů z dluhových závazků.
          Dividendy a rozdělené zisky poboček (kód 332)
          Dividendy včetně dividend vyplácených v akciích jsou rozdělením zisku alokovaným do akcií a jiných forem účasti na vlastním kapitálu registrovaných soukromých podniků, družstev a veřejných korporací. Rozdělený zisk může mít podobu dividend z kmenových nebo prioritních akcií ve vlastnictví přímých investorů v přidružených podnicích v zahraničí nebo naopak.
          Reinvestované zisky a nerozdělené zisky poboček (kód 333)
          Reinvestované zisky se skládají z podílu přímých investorů – v poměru k držbě vlastního kapitálu – na i) zisku, který zahraniční dceřiné společnosti a přidružené podniky nerozdělují jako dividendy, a ii) zisku, který pobočky a jiné neregistrované podniky nevyplácejí přímým investorům. (Pokud tato část zisku není určena, považují se všechny zisky poboček za rozdělené.)
          Výnosy z dluhových závazků (kód 334)
          Výnosy z dluhových závazků se skládají ze splatných úroků – z půjček mezi podniky – ve prospěch/od přímých investorů od/ve prospěch přidružených podniků v zahraničí. Výnosy z prioritních akcií bez účasti na zisku jsou považovány za úroky spíše než výnosy v podobě dividend a jsou zahrnuty do výnosů z dluhových závazků.
          Vlastní kapitál a reinvestované zisky v zahraničí (kód 506)
          Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové vklady. Reinvestované zisky se skládají z podílu přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném jako dividendy dceřinými nebo přidruženými společnostmi a zisku poboček nevyplaceném přímému investorovi.
          Vlastní kapitál a reinvestované zisky ve vykazujícím hospodářství (kód 556)
          Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové příspěvky. Reinvestované zisky se skládají z podílu přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném jako dividendy dceřinými nebo přidruženými společnostmi a zisku poboček nevyplaceném přímému investorovi.
          Výnosy z portfoliových investic (kód 339)
          Výnosy z portfoliových investic zahrnují transakce mezi rezidenty a nerezidenty, které se týkají výnosů odvozených z držby akcií, dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu. Tato kategorie se dále dělí na majetkové výnosy (dividendy) a výnosy z dluhových závazků (úroky).
          Výnosy z ostatních investic (kód 370)
          Výnosy z ostatních investic zahrnují inkasa a platby z titulu všech ostatních pohledávek (aktiv) rezidentů resp. závazků vůči nerezidentům. Tato kategorie rovněž v zásadě zahrnuje čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a penzijních fondů. Úrok z aktiv zahrnuje úrok z dlouhodobých a krátkodobých půjček, z vkladů, z jiných obchodních a finančních pohledávek a z věřitelské pozice daného hospodářství v MMF. Úrok z pasiv zahrnuje úrok z půjček, vkladů a jiných závazků a úroky spojené s využitím úvěrů od Mezinárodního měnového fondu a půjček Mezinárodního měnového fondu. Zahrnut je i úrok placený Mezinárodnímu měnovému fondu za držbu zvláštních práv čerpání na Účtu obecných zdrojů.
          Běžné převody (kód 379)
          Běžné převody jsou vyrovnávací položky k jednostranným transakcím, v nichž jeden hospodářský subjekt poskytuje reálný zdroj nebo finanční položku jinému subjektu, aniž by výměnou obdržel reálný zdroj nebo finanční položku. Tyto zdroje jsou spotřebovány ihned nebo krátce po provedení převodu. Běžné převody jsou všechny převody, které nejsou kapitálové. Běžné převody jsou klasifikovány podle sektoru vykazujícího hospodářství jako vládní a ostatní sektory.
          Vládní převody (kód 380)
          Vládní převody jsou platby v rámci mezinárodní spolupráce a zahrnují běžné převody – v hotovosti nebo v naturáliích – mezi vládami různých hospodářství nebo mezi vládami a mezinárodními organizacemi.
          Ostatní sektory (kód 390)
          Běžné převody mezi ostatními sektory hospodářství a nerezidenty zahrnují převody mezi osobami, mezi nevládními institucemi či organizacemi (nebo mezi těmito dvěma skupinami) nebo mezi nerezidentními vládními institucemi a osobami nebo nevládními institucemi.
          Kapitálový účet (kód 994)
          Kapitálový účet zahrnuje všechny transakce v souvislosti s kapitálovými převody a nabýváním/postoupením nevyrobených nefinančních aktiv.
          Finanční účet (kód 995)
          Finanční účet zahrnuje všechny transakce spojené se změnami vlastnictví zahraničních finančních aktiv a pasiv hospodářství. Tyto změny zahrnují vznik a zánik pohledávek nebo závazků vůči zbytku světa. Všechny položky se klasifikují podle druhu investice nebo podle funkčního členění (přímé investice, portfoliové investice, finanční deriváty, ostatní investice, rezervní aktiva).
          PŘÍMÉ INVESTICE (KÓD 500)
          Přímé zahraniční investice představují kategorii mezinárodních investic, která odráží cíl rezidentního subjektu jednoho hospodářství (přímého investora), kterým je získání trvalého podílu v podniku, který je rezidentem jiného hospodářství nežli investor (podnik přímé investice). "Trvalý podíl" znamená, že existuje dlouhodobý vztah mezi přímým investorem a podnikem a značný stupeň vlivu investora na řízení přímé investice. Přímé investice zahrnují počáteční transakci mezi dvěma subjekty – tzn. transakci, kterou vzniká vztah přímé investice – a všechny následné transakce mezi těmito subjekty a mezi přidruženými podniky, registrovanými i neregistrovanými.
          Přímé investice v zahraničí (kód 505)
          Přímé investice jsou klasifikovány především na základě směru určení – přímé investice rezidentů v zahraničí a investice nerezidentů ve vykazujícím hospodářství.
          Vlastní kapitál (kód 510)
          Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové příspěvky. Vlastní kapitál rovněž zahrnuje nabytí akcií přímého investora podnikem přímých investic.
          Reinvestované zisky (kód 525)
          Reinvestované zisky zahrnují podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném formou dividend dceřinými nebo spřízněnými společnostmi a zisky poboček nevyplacené přímému investorovi. Tyto reinvestované zisky jsou vedeny jako výnosy se souvztažným zápisem v kapitálových transakcích.
          Ostatní přímý investiční kapitál (kód 530)
          Ostatní přímý investiční kapitál (nebo dluhové transakce mezi podniky) zahrnuje výpůjčky a poskytnutí půjček finančních prostředků – včetně dluhových cenných papírů, dodavatelských úvěrů a prioritních akcií bez účasti na zisku (považovaných za dluhové cenné papíry) – mezi přímými investory a dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi a pobočkami. Dluhové pohledávky přímé investice vůči přímému investorovi jsou rovněž vedeny jako přímý investiční kapitál.
          Přímé investice ve vykazujícím hospodářství (kód 555)
          Přímé investice jsou klasifikovány především na základě směru určení – přímé investice rezidentů v zahraničí a investice nerezidentů ve vykazujícím hospodářství.
          Vlastní kapitál (kód 560)
          Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové příspěvky. Vlastní kapitál rovněž zahrnuje nabytí akcií přímého investora přímou investicí.
          Reinvestované zisky (kód 575)
          Reinvestované zisky zahrnují podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném formou dividend dceřinými nebo spřízněnými společnostmi a zisky poboček nevyplacené přímému investorovi. Tyto reinvestované zisky jsou vedeny jako výnosy se souvztažným zápisem v kapitálových transakcích.
          Ostatní přímý investiční kapitál (kód 580)
          Ostatní přímý investiční kapitál (nebo dluhové transakce mezi podniky) zahrnuje výpůjčky a poskytnuté půjčky finančních prostředků – včetně dluhových cenných papírů, dodavatelských úvěrů a prioritních akcií bez účasti na zisku (považovaných za dluhové cenné papíry) – mezi přímými investory a dceřinými společnostmi, spřízněnými společnostmi a pobočkami. Dluhové pohledávky přímé investice vůči přímému investorovi jsou rovněž vedeny jako přímý investiční kapitál.
          PORTFOLIOVÉ INVESTICE (KÓD 600)
          Portfoliové investice zahrnují transakce s majetkovými a dluhovými cennými papíry. Dluhové cenné papíry se dále dělí na dluhopisy a směnky, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty, kde deriváty generují finanční pohledávky a závazky, pokud nejsou zařazeny jako přímé investice nebo jako rezervní aktiva.
          Finanční deriváty (kód 910)
          Smlouva o finančních derivátech je finanční nástroj propojený s jiným specifickým finančním nástrojem nebo ukazatelem nebo komoditou, jehož prostřednictvím lze na finančních trzích obchodovat finančními riziky (jako je riziko úrokové sazby, kurzovní riziko, cenové riziko u akcií nebo komodit, úvěrová rizika atd.).
          OSTATNÍ INVESTICE (KÓD 700)
          Položka ostatních investic je definována jako zbytková kategorie, která zahrnuje všechny finanční transakce nezahrnuté v položkách přímých investic, portfoliových investic, finančních derivátů nebo rezervních aktiv.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.