Nařízení Komise (ES) č. 187/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se po čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 187/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 187/2005
          ze dne 2. února 2005,
          kterým se po čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 28. ledna 2005 rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla odpovídajícím způsobem změněna.
          (3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2005.
          Za Komisi
          Benita Ferrero-Waldner
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 14/2005 (Úř. věst. L 5, 7.1.2005, s. 10).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          - Položka "Fyzické osoby" se doplňuje o následující záznam:
          "Sulayman Khalid Darwish (také znám jako Abu Al-Ghadiya). Datum narození: a) 1976, b) ca. 1974. Místo narození: okolí Damašku, Sýrie. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: a) 3936712, b) 11012."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.