Nařízení Komise (ES) č. 188/2005 ze dne 3. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro maso v nejvzdálenějších regionech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 188/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 188/2005
          ze dne 3. února 2005,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro maso v nejvzdálenějších regionech
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) [1], a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [2], a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 22 odst. 4 a 10 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) [3], a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [4] stanoví ve svém čl. 70 odst. 1 písm. b), že členské státy mohou rozhodnout, že z režimu jednotné platby vyloučí všechny přímé platby poskytnuté zemědělcům během referenčního období ve francouzských zámořských departementech, na Azorech a Madeiře a na Kanárských ostrovech. Článkem 147 uvedeného nařízení se v případě použití článku 70 mění režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky ve prospěch zemědělců usazených v těchto regionech. Je proto třeba stanovit prováděcí pravidla k příslušným režimům podpor.
          (2) Francie, Portugalsko a Španělsko oznámily Komisi své rozhodnutí vyloučit z režimu jednotné platby přímé platby poskytnuté zemědělcům usazeným na Kanárských ostrovech, ve francouzských zámořských departementech a na Azorech a Madeiře.
          (3) V čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1452/2001, čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 3 nařízení (ES) č. 1453/2001 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1454/2001 se stanoví, že příslušné členské státy předloží Komisi program podpory tradičních činností spojených s produkcí hovězího a telecího masa a skopového a kozího masa, jakož i opatření na zlepšení jakosti produktů, a to v mezích požadavků na spotřebu v nejvzdálenějších regionech s výjimkou Azor. Je vhodné upřesnit základní body, které musí tento program obsahovat.
          (4) Společenství financuje program do výše roční splátky stanovené v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1452/2001, čl. 13 odst. 2 a čl. 22 odst. 3 nařízení (ES) č. 1453/2001 a čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1454/2001.
          (5) Uvedená částka se rovná součtu prémií, které byly v roce 2003 vyplaceny na základě článků 4, 6, 11, 13 a 14 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [5], článků 4, 5 a 11 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [6], a dodatečných podpor na základě nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 nebo (ES) č. 1454/2001. Na tomto základě je vhodné stanovit roční částky použitelné v každém členském státě pro kalendářní rok 2005.
          (6) Je třeba stanovit činitele umožňující změřit příslušný rozvoj místní produkce podle čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1452/2001, čl. 13 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 22 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1453/2001 a čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1454/2001.
          (7) Příslušné členské státy musejí každoročně předložit Komisi zprávu o provádění programu podle čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1452/2001, čl. 13 odst. 4 a čl. 22 odst. 5 nařízení (ES) č. 1453/2001 a čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1454/2001. Je vhodné upřesnit základní body, které musí uvedená zpráva obsahovat.
          (8) Od 1. ledna 2005 se režimy prémií, jež v současné době platí v odvětví hovězího a telecího masa a jejichž prováděcí pravidla jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 170/2002 [7], nahrazují programy podpory.
          (9) Na základě čl. 22 odst. 9 nařízení (ES) č. 1453/2001 se zavádí podpora pro odbyt mladých býčků narozených na Azorech v jiných oblastech Společenství. Prováděcí pravidla pro tuto podporu jsou rovněž stanovena v nařízení (ES) č. 170/2002. Z praktických důvodů je nutné shrnout ustanovení o podporách v odvětví hovězího a telecího masa ve prospěch nejvzdálenějších regionů do jednoho dokumentu.
          (10) Nařízení (ES) č. 170/2002 by proto mělo být zrušeno.
          (11) Režim programů podpory stanovený v nařízeních (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 se použije až ode dne 1. ledna 2005, a proto je vhodné stanovit, že toto nařízení bude rovněž použitelné od tohoto data.
          (12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA 1
          OBLAST PŮSOBNOSTI
          Článek 1
          Oblast působnosti
          1. Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla k programům podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1452/2001, čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 1453/2001 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1454/2001.
          Programy uvedené v prvním pododstavci se týkají podpory tradičních činností spojených s produkcí hovězího a telecího masa a skopového a kozího masa, jejímž cílem je zlepšit jakost produktů ve francouzských zámořských departementech, na Azorech a Madeiře a na Kanárských ostrovech v mezích požadavků na spotřebu v těchto regionech s výjimkou Azor.
          2. Tímto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro podporu pro odbyt podle čl. 22 odst. 9 nařízení (ES) č. 1453/2001.
          KAPITOLA II
          PROGRAMY PODPORY
          Článek 2
          Zavedení programu podpory
          1. Členský stát může rozhodnout, že:
          a) použije pro všechny dotyčné regiony stejný program
          nebo
          b) případně použije pro každý dotyčný region nebo každou dotyčnou skupinu regionů jiný program.
          V případě uvedeném v prvním pododstavci písmene b) musí členský stát zajistit rovné zacházení s producenty v rámci jednoho programu.
          2. Program obsahuje zejména:
          a) popis požadavků na spotřebu v dotyčném regionu nebo dotyčné skupině regionů v době vypracovávání programu;
          b) podrobný popis každé plánované akce a jejích příslušných cílů;
          c) objektivně měřitelné ukazatele, které se vypočítají na začátku a konci každého roku, v němž se program používá, a které umožňují vyhodnotit stupeň uskutečnění cílů a účinek každé akce;
          d) způsoby provádění každé akce, zejména kvalita a předběžný počet příjemců, kritéria pro poskytnutí podpory, předběžné částky na osobu nebo hektar, podmínky způsobilosti, kategorie zvířat, příslušné plochy a harmonogram provádění;
          e) finanční popis každé plánované akce;
          f) systém kontrol a sankcí zavedený za účelem zajištění řádného provádění každé plánované akce a správného plnění odpovídajících příjmů, přičemž pokaždé, kdy je to možné a kdy je na tato ustanovení učiněn výslovný odkaz, se použijí příslušná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 796/2004 [8].
          3. Do výše částky podle článku 4 může členský stát převést z jedné akce programu na jinou nejvýše 20 % finančních zdrojů přidělených na každou z akcí.
          Článek 3
          Předání programu
          Návrh programu pro rok 2005 se předá Komisi, aby ho schválila nejpozději do třiceti dní po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Jakákoli změna programu pro následující roky se předá Komisi, která ji schválí nejpozději dne 15. září roku, který přechází kalendářnímu roku jeho používání.
          Článek 4
          Financování programu
          Společenství financuje program od kalendářního roku 2005 do výše těchto ročních částek (v milionech EUR):
          —Španělsko | 7,00 |
          —Francie | 10,39 |
          —Portugalsko | 16,91. |
          Článek 5
          Rozvoj místní produkce
          1. Rozvoj místní produkce se stanoví s odkazem na vývoj stád skotu, ovcí a koz v každém dotyčném regionu nebo každé dotyčné skupině regionů.
          Nejpozději do 30. června příslušného roku proto členské stát předají Komisi informace o stavu stád skotu, ovcí a koz v každém dotyčném regiony nebo každé dotyčné skupině regionů ke dni 31. prosince předchozího roku.
          2. Deset dní po vstupu tohoto nařízení v platnost sdělí členské státy Komisi stav uvedených stád ke dni 1. ledna 2003.
          Článek 6
          Kontroly
          Členské státy přijmout veškerá opatření, aby zajistily správné používání tohoto nařízení a používání programu podle článku 1. Zavedou kontroly a sankce stanovené v programu v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. f).
          Článek 7
          Platby
          Platby v rámci programu jsou poskytovány v plné výši příjemcům poté, co byly provedeny kontroly podle čl. 2 odst. 2 písm. f), a to jednou ročně v období od 1. prosince do 30. června následujícího kalendářního roku.
          Článek 8
          Výroční zpráva
          1. Každoročně do 15. července předají členské státy Komisi zprávu za předchozí kalendářní rok, která obsahuje zejména:
          a) údaj o stupni uskutečnění cílů stanovených pro každou akci programu, který se měří pomocí ukazatelů podle čl. 2 odst. 2 písm. c);
          b) údaje o ročních odhadech zásobování dotyčných regionů, zejména pokud jde o spotřebu, vývoj stád, produkci a obchod;
          c) údaje o skutečných částkách poskytnutých na provádění akcí, které jsou součástí programu, na základě kritérií stanovených členskými státy, jako například počet producentů-příjemců, počet zvířat, na která se poskytuje platba, plochy, na které se poskytuje platba, nebo počet dotyčných zemědělských podniků;
          d) informace o finančním provádění každé akce, která je součástí programu;
          e) statistické údaje o kontrolách provedených příslušnými orgány a případně uvalených sankcích;
          f) připomínky členského státu k provádění programu.
          2. Pokud jde o hospodářský rok 2006, zpráva obsahuje hodnocení účinku programu na chov a zemědělské hospodářství dotyčného regionu.
          KAPITOLA III
          ZVLÁŠTNÍ PODPORA PRO AZORY
          Článek 9
          Podpora pro odbyt mladých býčků narozených na Azorech
          1. Každou žádost o podporu uvedenou v čl. 22 odst. 9 nařízení (ES) č. 1453/2001 podá producent, který během požadovaného období před vývozem provozoval chov.
          Žádost obsahuje zejména:
          a) identifikační číslo zvířete;
          b) prohlášení vývozce, ve kterém je uvedeno místo určení vývozu zvířete.
          2. Platba podpory uvedené v čl. 22 odst. 9 nařízení (ES) č. 1453/2001 může být provedena v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku.
          3. Každoročně nejpozději do 31. července sdělí portugalské orgány Komisi počet kusů zvířat, pro který v předchozím roce podaly žádost o podporu a podpora byla poskytnuta.
          KAPITOLA IV
          ZRUŠENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 10
          Zrušení
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 170/2002.
          Článek 11
          Vstup v platnost a použití
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.
          [3] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.
          [4] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.11.2004, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).
          [6] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [7] Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 23.
          [8] Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.