Nařízení Komise (ES) č. 193/2005 ze dne 3. února 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 193/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 193/2005
          ze dne 3. února 2005,
          kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů s cukrem [1], a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15, uvedeného nařizení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Sazby náhrad použitelné od 1. února 2005 pro produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 167/2005 [2].
          (2) Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 167/2005 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Sazby náhrad stanovené nařízením (ES) č. 167/2005 se pozměňují podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 28, 1.2.2005, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Sazby náhrad použitelné od 4. února 2005 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy [1]
          Kód KN | Popis zboží | Sazba náhrady v EUR/100 kg |
          V případě stanovení náhrad předem | Ostatní |
          17019910 | Bílý cukr | 37,75 | 37,75 |
          [1] Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.