Nařízení Komise (ES) č. 195/2005 ze dne 3. února 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 195/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 195/2005
          ze dne 3. února 2005,
          kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.
          (2) Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami [2], je možné pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 [3] stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.
          (3) Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.
          (4) Opravnou částku je třeba stanovit zároveň s náhradou a dle stejného postupu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.
          (5) Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          [3] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 3. února 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
          Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série "A" jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).
          (EUR/t) |
          Kód produktu | Země určení | Běžný měsíc 2 | 1. období 3 | 2. období 4 | 3. období 5 | 4. období 6 | 5. období 7 | 6. období 8 |
          1001 10 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1001 10 00 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1001 90 91 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1001 90 99 9000 | A00 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 1,38 | – 1,84 | — | — |
          1002 00 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1003 00 10 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1003 00 90 9000 | A00 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 1,38 | – 1,84 | — | — |
          1004 00 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1004 00 00 9400 | A00 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 1,38 | – 1,84 | — | — |
          1005 10 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1005 90 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1007 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1008 20 00 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1101 00 11 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1101 00 15 9100 | A00 | 0 | – 0,63 | – 1,26 | – 1,89 | – 2,52 | — | — |
          1101 00 15 9130 | A00 | 0 | – 0,59 | – 1,18 | – 1,77 | – 2,36 | — | — |
          1101 00 15 9150 | A00 | 0 | – 0,54 | – 1,08 | – 1,62 | – 2,16 | — | — |
          1101 00 15 9170 | A00 | 0 | – 0,50 | – 1,00 | – 1,50 | – 2,00 | — | — |
          1101 00 15 9180 | A00 | 0 | – 0,47 | – 0,94 | – 1,41 | – 1,88 | — | — |
          1101 00 15 9190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1101 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1102 10 00 9500 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1102 10 00 9700 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1102 10 00 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1103 11 10 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1103 11 10 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1103 11 10 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1103 11 90 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1103 11 90 9800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.