Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 202/2004 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 202/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 202/2004
          ze dne 18. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 210 této smlouvy,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 123 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rada rozhodnutím 2004/752/ES, Euratom připojila k Soudu prvního stupně Evropských společenství soudní komoru příslušnou rozhodovat o sporech z veřejné služby, nazvanou "Soud pro veřejnou službu Evropské unie".
          (2) Podle čl. 225a šestého pododstavce Smlouvy o založení Evropského společenství a čl. 140b šestého pododstavce Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli stanoví, že ustanovení těchto smluv týkající se Soudního dvora se vztahují i na soudní komory.
          (3) Je nezbytné stanovit platy, důchody a náhrady předsedy, členů a tajemníka tohoto soudu.
          (4) Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom [2] by proto mělo být odpovídající způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom se mění takto:
          1. Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie".
          2. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 21c
          1. S výhradou odstavců 2 a 3 se ustanovení tohoto nařízení týkající se předsedy, členů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně vztahují na předsedu, členy a tajemníka Soudu pro veřejnou službu.
          2. Měsíční základní plat předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu se rovná částce vyplývající z použití těchto procentních podílů na základní plat úředníka Evropských společenství platové třídy 16, třetího platového stupně (A*16, třetí platový stupeň do 30. dubna 2006):
          předseda: 104 %,
          členové: 100 %,
          tajemník: 90 %.
          3. Měsíční příspěvek na reprezentaci uvedený v čl. 4 odst. 3 činí
          předseda: 554 EUR,
          členové: 500 EUR,
          tajemník: 400 EUR.
          Předseda Soudu pro veřejnou službu a předsedové senátů o třech soudcích navíc pobírají během svého funkčního období zvláštní příspěvek za funkci ve výši 500 EUR měsíčně."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2005.
          Za Radu
          předseda
          J.-C. Juncker
          [1] Úř. věst. L 333, 9.11.2004, s. 7.
          [2] Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1292/2004 (Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 23).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.