Nařízení Komise (ES) č. 204/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v lednu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 204/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 204/2005
          ze dne 4. února 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v lednu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 z 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne 29. června 2004 o prováděcích pravidlech pro celní kvóty pro živý skot o váze 80 až 300 kg původem z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005) [2], a zejména na čl. 1 odst. 4 a článek 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 1 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1204/2004 stanovuje počet kusů živého skotu o váze 80 až 300 kg původem z Bulharska nebo Rumunska, který může být v období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005 za zvláštních podmínek dovezen. Množství určitých produktů, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem může být vyhověno v plném rozsahu.
          (2) Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. dubna 2005 v rámci celkového množství 153000 kusů možné podat žádost o licenci podle čl. 1 odst. 4 směrnice (ES) č. 1204/2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Každé žádosti o udělení dovozní licencí podaných během ledna 2005 podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1204/2004 se vyhovuje v plném rozsahu.
          2. Množství na období uvedená v čl. 1 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1204/2004 představují 66495 kusů.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne 5. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 32.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.