Nařízení Komise (ES) č. 205/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Valdemone – [CHOP], Queso Ibores – [CHOP], Pera de Jumilla – [CHOP], Aceite de Terra Alta nebo Oli de Terra Alta – [CHOP], Sierra de Cádiz – [CHOP], Requeijão Serra da Estrela – [CHOP], Zafferano dell’Aquila – [CHOP], Zafferano di San Gimignano – [CHOP], Mantecadas de Astorga – [CHZO] a Pan de Cea – [CHZO])

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 205/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 205/2005
          ze dne 4. února 2005,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Valdemone – [CHOP], Queso Ibores – [CHOP], Pera de Jumilla – [CHOP], Aceite de Terra Alta nebo Oli de Terra Alta – [CHOP], Sierra de Cádiz – [CHOP], Requeijão Serra da Estrela – [CHOP], Zafferano dell’Aquila – [CHOP], Zafferano di San Gimignano – [CHOP], Mantecadas de Astorga – [CHZO] a Pan de Cea – [CHZO])
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádost Itálie o zápis tří názvů "Valdemone", "Zafferano dell’Aquila" a "Zafferano di San Gimignano", žádost Španělska o zápis šesti názvů "Queso Ibores", "Pera de Jumilla", "Aceite de Terra Alta" nebo "Oli de Terra Alta", "Sierra de Cádiz", "Mantecadas de Astorga" a " Pan de Cea" a žádost Portugalska o zápis názvu "Requeijão Serra da Estrela" byly v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie [2].
          (2) Komisi nebyla oznámena žádná námitka v souladu s článkem 7 nařízení (EHS) č. 2081/92, a tak mohou být uvedené názvy zapsány do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení".
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze nařízení (ES) č. 2400/96 [3] se doplňují názvy uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. C 58, 6.3.2004, s. 10 (Valdemone).Úř. věst. C 58, 6.3.2004, s. 14 (Queso Ibores).Úř. věst. C 58, 6.3.2004, s. 17 (Pera de Jumilla).Úř. věst. C 61, 10.3.2004, s. 22 (Aceite de Terra Alta nebo Oli de Terra Alta).Úř. věst. C 88, 8.4.2004, s. 6 (Sierra de Cádiz).Úř. věst. C 88, 8.4.2004, s. 10 (Requeijăo Serra da Estrela).Úř. věst. C 93, 17.4.2004, s. 23 (Zafferano dell’Aquila).Úř. věst. C 93, 17.4.2004, s. 27 (Zafferano di San Gimignano).Úř. věst. C 98, 23.4.2004, s. 24 (Mantecadas de Astorga).Úř. věst. C 98, 23.4.2004, s. 29 (Pan de Cea).
          [3] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1898/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 66).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ UVEDENÉ V PŘÍLOZE I SMLOUVY
          Oleje a tuky (máslo, margarín, oleje atd.)
          ITÁLIE
          Valdemone (CHOP)
          ŠPANĚLSKO
          Aceite de Terra Alta nebo Oli de Terra Alta (CHOP)
          Sierra de Cádiz (CHOP)
          Sýry
          ŠPANĚLSKO
          Queso Ibores (CHOP)
          Ovoce
          ŠPANĚLSKO
          Pera de Jumilla (CHOP)
          Ostatní produkty živočišného původu (vajíčka, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)
          PORTUGALSKO
          Requeijão Serra da Estrela (CHOP)
          Ostatní produkty přílohy I – koření
          ITÁLIE
          Zafferano dell’Aquila (CHOP)
          Zafferano di San Gimignano (CHOP)
          POTRAVINY UVEDENÉ V PŘÍLOZE I NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2081/92
          Pekařské a cukrářské výrobky, sladkosti nebo sušenky
          ŠPANĚLSKO
          Pan de Cea (CHZO)
          Mantecadas de Astorga (CHZO)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.