Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 209/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 209/2005
          ze dne 7. února 2005,
          kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1541/98 ze dne 13. července 1998 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu [1], a zejména na článek 4 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Výše uvedené nařízení stanoví, že v případě textilních a oděvních výrobků, na které se nevztahují zvláštní obchodněpolitická opatření Společenství a které jsou propuštěny do volného oběhu, je možné udělit odchylku od povinnosti prokazovat původ a také že by u těchto výrobků předpisy o odchylkách od povinnosti předložit osvědčení o původu měly uvádět, zda musí být předloženo prohlášení o původu.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2579/98 ze dne 30. listopadu 1998 stanovilo seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu [2]. Nyní je nutné tento seznam aktualizovat přidáním nových kategorií textilních výrobků.
          (3) V zájmu srozumitelnosti a právní jistoty by mělo být nařízení (ES) č. 2579/98 výslovně zrušeno a nahrazeno ustanoveními tohoto nařízení.
          (4) Za účelem splnění závazků EU vyplývajících z vypršení Dohody WTO o textilu a ošacení, a zejména za účelem splnění požadavků čl. 2 odst. 8 písm. c) Dohody WTO o textilu a ošacení, podle něhož "první den 121. měsíce poté, co Dohoda o WTO nabude účinnosti, se odvětví textilu a oděvů stane začleněným do rámce GATT 1994, přičemž budou veškerá omezení uplatňovaná podle této dohody zrušena", by se ustanovení tohoto nařízení měla používat od 1. ledna 2005.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Při propouštění textilních výrobků uvedených v seznamu v příloze tohoto nařízení do volného oběhu není nutné předkládat důkaz o původu.
          Článek 2
          Nařízení Komise (ES) č. 2579/98 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. února 2005.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 322, 1.12.1998, s. 27.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          SEZNAM TEXTILNÍCH VÝROBKŮ
          Kategorie | Popis – kód KN 2005 |
          (1) | (2) |
          Skupina III A
          34 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m |
          54072019 |
          38A | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony a vitrážky, včetně síťových textilií pro záclony |
          60053110, 60053210, 60053310, 60053410, 60063110, 60063210, 60063310, 60063410 |
          38B | Záclony, jiné než pletené nebo háčkované |
          ex63039100, ex63039290, ex63039990 |
          40 | Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken |
          ex63039100, ex63039290, ex63039990, 63041910, ex63041990, 63049200, ex63049300, ex63049900 |
          42 | Šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej |
          54012010 |
          Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy |
          54031000, 54032000, ex54033200, ex54033300, 54033900, 54034100, 54034200, 54034900, ex56042000 |
          43 | Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej |
          52042000, 52071000, 52079000, 54011090, 54012090, 54061000, 54062000, 55082090, 55113000 |
          46 | Vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané |
          51051000, 51052100, 51052900, 51053100, 51053910, 51053990 |
          47 | Mykaná vlněná příze nebo mykaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej |
          51061010, 51061090, 51062010, 51062091, 51062099, 51081010, 51081090 |
          48 | Česaná vlněná příze nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej |
          51071010, 51071090, 51072010, 51072030, 51072051, 51072059, 51072091, 51072099, 51082010, 51082090 |
          49 | Vlněná příze nebo příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej |
          51091010, 51091090, 51099010, 51099090 |
          51 | Bavlna, mykaná nebo česaná |
          52030000 |
          53 | Perlinkové tkaniny z bavlny |
          58031000 |
          54 | Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání |
          55070000 |
          55 | Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání |
          55061000, 55062000, 55063000, 55069010, 55069090 |
          56 | Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej |
          55081090, 55111000, 55112000 |
          58 | Koberce, vázané, též zhotovené |
          57011010, 57011090, 57019010, 57019090 |
          60 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), |
          58050000 |
          62 | Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze) |
          56060091, 56060099 |
          Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech |
          58041011, 58041019, 58041090, 58042110, 58042190, 58042910, 58042990, 58043000 |
          Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané |
          58071010, 58071090 |
          Prýmky v metráži, prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky |
          58081000, 58089000 |
          Výšivky v metráži, pásech nebo motivech |
          58101010, 58101090, 58109110, 58109190, 58109210, 58109290, 58109910, 58109990 |
          63 | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití |
          59069100, ex60024000, 60029000, ex60041000, 60049000 |
          Rašlová krajka a textilie s "dlouhým vlasem" ze syntetických vláken |
          ex60011000, 60033010, 60053150, 60053250, 60053350, 60053450 |
          65 | Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken |
          56060010, ex60011000, 60012100, 60012200, ex60012900, 60019100, 60019200, ex60019900, ex60024000, 60031000, 60032000, 60033090, 60034000, ex60041000, 60051000, 60052100, 60052200, 60052300, 60052400, 60053190, 60053290, 60053390, 60053490, 60054100, 60054200, 60054300, 60054400, 60061000, 60062100, 60062200, 60062300, 60062400, 60063190, 60063290, 60063390, 60063490, 60064100, 60064200, 60064300, 60064400 |
          66 | Přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken |
          63011000, 63012090, 63013090, ex63014090, ex63019090 |
          Skupina III B
          72 | Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken |
          61123110, 61123190, 61123910, 61123990, 61124110, 61124190, 61124910, 61124990, 62111100, 62111200 |
          84 | Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken |
          62142000, 62143000, 62144000, 62149010 |
          85 | Vázanky, motýlky a šátky na krk, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken |
          62152000, 62159000 |
          86 | Podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované |
          62122000, 62123000, 62129000 |
          88 | Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované |
          ex62091000, ex62092000, ex62093000, ex62099000, 62171000, 62179000 |
          91 | Stany |
          63062100, 63062200, 63062900 |
          93 | Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků |
          ex63052000, ex63053290, ex63053900 |
          94 | Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nejvýše 5 mm (postřižky), textilní prach a nopky |
          56011010, 56011090, 56012110, 56012190, 56012210, 56012291, 56012299, 56012900, 56013000 |
          95 | Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny |
          56021019, 56021031, 56021039, 56021090, 56022100, ex56022900, 56029000, ex58079010, ex59050070, 62101010, 63079091 |
          96 | Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované |
          56031110, 56031190, 56031210, 56031290, 56031310, 56031390, 56031410, 56031490, 56039110, 56039190, 56039210, 56039290, 56039310, 56039390, 56039410, 56039490, ex58079010, ex59050070, 62101090, ex63014090, ex63019090, 63022210, 63023210, 63025310, 63029310, 63039210, 63039910, ex63041990, ex63049300, ex63049900, ex63053290, ex63053900, 63071030, ex63079099 |
          98 | Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97 |
          56090000, 59050010 |
          99 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky |
          59011000, 59019000 |
          Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru |
          59041000, 59049000 |
          Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky |
          59061000, 59069910, 59069990 |
          Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100 |
          59070010, 59070090 |
          100 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty |
          59031010, 59031090, 59032010, 59032090, 59039010, 59039091, 59039099 |
          101 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken |
          ex56079090 |
          110 | Tkané nafukovací matrace |
          63064100, 63064900 |
          111 | Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany |
          63069100, 63069900 |
          112 | Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114 |
          63072000, ex63079099 |
          113 | Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované |
          63071090 |
          114 | Tkaniny a výrobky pro technické účely |
          59021010, 59021090, 59022010, 59022090, 59029010, 59029090, 59080000, 59090010, 59090090, 59100000, 59111000, ex59112000, 59113111, 59113119, 59113190, 59113210, 59113290, 59114000, 59119010, 59119090 |
          Skupina IV
          120 | Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie |
          ex63039990, 63041930, ex63049900 |
          121 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie |
          ex56079090 |
          122 | Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované |
          ex63059000 |
          123 | Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy |
          58019010, ex58019090 |
          Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované |
          62149090 |
          Skupina V
          124 | Syntetická střižová vlákna |
          55011000, 55012000, 55013000, 55019010, 55019090, 55031010, 55031090, 55032000, 55033000, 55034000, 55039010, 55039090, 55051010, 55051030, 55051050, 55051070, 55051090 |
          125A | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 41 |
          54024100, 54024200, 54024300 |
          125B | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů |
          54041010, 54041090, 54049011, 54049019, 54049090, ex56042000, ex56049000 |
          126 | Umělá střižová vlákna |
          55020010, 55020040, 55020080, 55041000, 55049000, 55052000 |
          127A | Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 42 |
          54033100, ex54033200, ex54033300 |
          127B | Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů |
          54050000, ex56049000 |
          128 | Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané |
          51054000 |
          129 | Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze |
          51100000 |
          130A | Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu |
          50040010, 50040090, 50060010 |
          130B | Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130A; messinský vlas |
          50050010, 50050090, 50060090, ex56049000 |
          131 | Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken |
          53089090 |
          132 | Papírové nitě |
          53089050 |
          133 | Konopné nitě |
          53082010, 53082090 |
          134 | Kovové a metalizované nitě |
          56050000 |
          135 | Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo žíní |
          51130000 |
          137 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu |
          ex58019090, ex58061000 |
          138 | Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové |
          53110090, ex59050090 |
          139 | Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití |
          58090000 |
          140 | Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken |
          ex60011000, ex60012900, ex60019900, 60039000, 60059000, 60069000 |
          141 | Přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken |
          ex63019090 |
          144 | Plsť z hrubých zvířecích chlupů |
          56021035, ex56022900 |
          145 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo konopí |
          56079010, ex56079090 |
          146A | Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave |
          ex56072100 |
          146B | Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146A |
          ex56072100, 56072910, 56072990 |
          146C | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          56071000 |
          147 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný |
          50039000 |
          148A | Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          53071010, 53071090, 53072000 |
          148B | Kokosové nitě |
          53081000 |
          149 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm |
          53101090, ex53109000 |
          150 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité |
          53101010, ex53109000, 59050050, 63051090 |
          152 | Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny |
          5602 10 11 |
          153 | Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          63051010 |
          154 | Zámotky bource morušového vhodné ke smotávání |
          50010000 |
          Surové hedvábí (neskané) |
          50020000 |
          Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný |
          50031000 |
          Vlna, nemykaná ani nečesaná |
          51011100, 51011900, 51012100, 51012900, 51013000 |
          Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané |
          51021100, 51021910, 51021930, 51021940, 51021990, 51022000 |
          Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |
          51031010, 51031090, 51032010, 51032091, 51032099, 51033000 |
          Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů |
          51040000 |
          Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |
          53011000, 53012100, 53012900, 53013010, 53013090 |
          Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna čísla 5304 |
          53059000 |
          Bavlna, nemykaná ani nečesaná |
          52010010, 52010090 |
          Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |
          52021000, 52029100, 52029900 |
          Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |
          53021000, 53029000 |
          Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |
          53052100, 53052900 |
          Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |
          53031000, 53039000 |
          Jiná rostlinná textilní vlákna, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená, koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |
          53041000, 53049000, 53051100, 53051900, 53059000 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.