Nařízení Komise (ES) č. 212/2005 ze dne 9. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 212/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 212/2005
          ze dne 9. února 2005
          o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.
          (2) Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 9. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí [1] | Standardní dovozní hodnota |
          07020000 | 052 | 104,7 |
          204 | 62,4 |
          212 | 157,6 |
          248 | 82,5 |
          624 | 81,4 |
          999 | 97,7 |
          07070005 | 052 | 175,7 |
          068 | 65,0 |
          204 | 72,5 |
          999 | 104,4 |
          07091000 | 220 | 36,6 |
          999 | 36,6 |
          07099070 | 052 | 174,2 |
          204 | 207,9 |
          999 | 191,1 |
          08051020 | 052 | 55,5 |
          204 | 47,0 |
          212 | 56,2 |
          220 | 33,7 |
          400 | 45,0 |
          421 | 23,4 |
          448 | 32,0 |
          624 | 40,2 |
          999 | 41,6 |
          08052010 | 052 | 76,5 |
          204 | 76,5 |
          624 | 75,1 |
          999 | 76,0 |
          08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | 052 | 50,5 |
          204 | 91,5 |
          400 | 78,5 |
          464 | 42,4 |
          624 | 77,5 |
          662 | 42,4 |
          999 | 63,8 |
          08055010 | 052 | 52,3 |
          220 | 27,0 |
          999 | 39,7 |
          08081080 | 400 | 116,2 |
          404 | 89,9 |
          528 | 96,4 |
          720 | 58,4 |
          999 | 90,2 |
          08082050 | 388 | 84,6 |
          400 | 91,9 |
          528 | 78,1 |
          999 | 84,9 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód "999" znamená "jiná země původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.