Nařízení Komise (ES) č. 214/2005 ze dne 9. února 2005, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u koz (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 214/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 214/2005
          ze dne 9. února 2005,
          kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u koz
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi (TSE) u koz.
          (2) Dne 28. ledna 2005 potvrdila skupina odborníků na TSE v drobných přežvýkavcích, jíž předsedala referenční laboratoř Společenství pro TSE, zjištění bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u jedné kozy poražené ve Francii. Jedná se o první případ BSE u drobného přežvýkavce za přirozených podmínek.
          (3) Předchozí Vědecký řídící výbor (VŘV) přijal během svého zasedání ve dnech 4. až 5. dubna 2002 stanovisko k bezpečnému zásobování materiálem z drobných přežvýkavců pro případ, že by se ukázalo, že je BSE u drobných přežvýkavců pravděpodobná. Ve svém stanovisku přijatém na zasedání dne 26. listopadu 2003 podpořila Vědecká komise pro biologická nebezpečí zřízená při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovisko VŘV, pokud jde o bezpečnost produktů z drobných přežvýkavců v souvislosti s TSE. Uvedená vědecká komise EFSA ve svém prohlášení ze dne 28. ledna 2005 rovněž zdůraznila, že význam tohoto jediného případu nákazy BSE u jedné ovce ve Francii je ještě nezbytné posoudit. V tomto ohledu budou výsledky zvýšeného dohledu nad TSE u koz klíčové.
          (4) V souladu s výše uvedenými stanovisky a prohlášením VŘV a EFSA by měl být dohled nad kozami rozšířen za účelem zlepšení programů Společenství týkajících se eradikace. Tyto programy také zvyšují úroveň ochrany spotřebitele, ačkoli je bezpečné zásobování kozími produkty dále zajišťováno za pomoci současných opatření, zejména ustanovení nařízení (ES) č. 999/2001 týkajících se odstraňování specifikovaného rizikového materiálu.
          (5) Rozšířený dohled by proto měl vycházet z doporučení pro statisticky platné zjišťování referenční laboratoře Společenství, aby se prevalence BSE u koz zjistila co nejdříve a aby se zlepšily poznatky jak ohledně zeměpisného rozšíření, tak rozšíření uvnitř stáda. Proto by se tento dohled měl provádět ve všech členských státech s důrazem na členské státy, v nichž se BSE vyskytla.
          (6) Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Je velmi důležité zajistit nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele a vyhodnotit prevalenci BSE u koz, a proto by změny stanovené tímto nařízením měly vstoupit v platnost okamžitě.
          (8) Program pro dohled u koz by měl být přezkoumán nejpozději po 6 měsících účinného dohledu a po vydání stanoviska EFSA týkajícího se kvantitativního posouzení zbytkového rizika u kozího masa a masných výrobků z něj vyrobených.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha III nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. února 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 36/2005 (Úř. věst. L 10, 13.1.2005, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze III kapitole A části II se body 2 a 3 nahrazují tímto:
          "2. Dohled nad ovcemi a kozami poraženými k lidské spotřebě
          a) Ovce
          Členské státy, ve kterých populace bahnic a jehnic určených k plemenitbě převyšuje 750000 zvířat, testují ročně v souladu s pravidly pro odběr vzorků uvedenými v bodě 4 minimální vzorek 10000 ovcí poražených pro lidskou spotřebu [1].
          b) Kozy
          Členské státy testují zdravé poražené kozy v souladu s pravidly pro odběr vzorků stanovenými v bodě 4 a minimálními rozsahy vzorku uvedenými v tabulce A.
          Pokud je pro členský stát obtížné shromáždit dostatečné počty zdravých poražených koz, aby dosáhl stanoveného minimálního rozsahu vzorku, pak může nejvýše 50 % jeho minimálního rozsahu vzorku nahradit testováním uhynulých nebo usmrcených koz starších 18 měsíců v poměru jedna ku jedné a doplňkově k minimálnímu rozsahu vzorku stanovenému v bodě 3.
          Tabulka A
          Členský stát | Minimální rozsah vzorku zdravých poražených koz [1] |
          Španělsko | 125500 |
          Francie | 93000 |
          Itálie | 60000 |
          Řecko | 20000 |
          Kypr | 5000 |
          Rakousko | 5000 |
          ostatní členské státy | vše |
          3. Dohled nad ovcemi a kozami neporaženými k lidské spotřebě
          Členské státy testují v souladu s pravidly pro odběr vzorků stanovenými v bodě 4 a minimálními rozsahy vzorků uvedenými v tabulkách B a C ovce a kozy, které uhynuly nebo byly usmrceny, ale nebyly:
          - usmrceny v rámci kampaně eradikace choroby nebo
          - poraženy k lidské spotřebě.
          Tabulka B
          Populace bahnic a jehnic v členském státu určených k plemenitbě | Minimální rozsah vzorku uhynulých nebo usmrcených ovcí [1] |
          > 750000 | 10000 |
          100000–750000 | 1500 |
          40000–100000 | 500 |
          < 40000 | 100 |
          Tabulka C
          Populace koz, které již měly kůzlata, a spářených koz v členském státě | Minimální rozsah vzorku uhynulých nebo usmrcených koz [4] |
          > 750000 | 10000 |
          250000–750000 | 3000 |
          40000–250000 | 1000 |
          < 40000 | 100 % až do 200 |
          [1] Minimální rozsah vzorku byl vypočítán tak, aby zjistil prevalenci 0,03 % u poražených zvířat se spolehlivostí 95 %.
          [4] Minimální rozsahy vzorků jsou stanoveny s ohledem na velikost populací koz v jednotlivých členských státech a jsou určeny k zajištění dosažitelných cílů. Minimální rozsahy vzorků 10000, 3000, 1000 a 200 zvířat umožní zjištění prevalence 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % a 1,5 % v uvedeném pořadí se spolehlivostí 95 %."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.