Nařízení Komise (ES) č. 217/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 217/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 217/2005
          ze dne 10. února 2005,
          kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Sazby náhrad použitelné od 1. února 2005 na produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 169/2005 [2].
          (2) Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 169/2005 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady stanovené nařízením (ES) č. 169/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Article 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 28, 1.2.2005, s. 26.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Sazby náhrad použitelné od 11. února 2005 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy [1]
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Popis | Sazba náhrady |
          V případě stanovení náhrad předem | Ostatní |
          ex04021019 | Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2): | | |
          a)na vývoz zboží s kódem KN 3501 | — | — |
          b)na vývoz jiného zboží | 26,53 | 28,00 |
          ex04022119 | Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3): | | |
          a)při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 2571/97 | 33,12 | 35,31 |
          b)na vývoz jiného zboží | 61,57 | 65,60 |
          ex040510 | Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6): | | |
          a)při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 2571/97 | 42,55 | 46,00 |
          b)na vývoz zboží s kódem KN 21069098 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku | 128,43 | 138,25 |
          c)na vývoz jiného zboží | 121,18 | 131,00 |
          [1] Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.