Nařízení Komise (ES) č. 218/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 218/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 218/2005
          ze dne 10. února 2005
          o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 565/2002 [1] stanovilo postup pro spravování celních kvót a zavedlo systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 228/2004 ze dne 3. února 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 565/2002 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [2], přijalo opatření umožňující dovozcům z těchto zemí využívat nařízení (ES) č. 565/2002. Cílem těchto opatření bylo rozlišení mezi tradičními a novými dovozci v těchto nových členských státech a přijetí referenčního množství, aby tito dovozci mohli využívat tento systém.
          (3) S cílem zajistit pokračování zásobování trhu rozšířeného Společenství s přihlédnutím ke stávajícím hospodářským podmínkám zásobování v nových členských státech před přistoupením, je třeba otevřít na autonomním a dočasném základě novou dovozní celní kvótu pro čerstvý nebo chlazený česnek kódu KN 07032000. Tato nová celní kvóta se připočte k celním kvótám otevřeným nařízením Komise (ES) č. 1077/2004 ze dne 7. června 2004 [3] a nařízením Komise (ES) č. 1743/2004 ze dne 7. října 2004 [4].
          (4) Tato nová celní kvóta musí být otevřená dočasně a nepředjímat výsledek probíhajících jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členů.
          (5) Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Autonomní celní kvóta 4400 tun (pořadového čísla 09.4115), (dále jen autonomní kvóta), se otevírá od 1. ledna 2005 pro dovoz čerstvého nebo chlazeného česneku kódu KN 07032000 do Společenství.
          2. Sazba valorického cla pro produkty dovážené v rámci autonomní kvóty je 9,6 %.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 565/2002 a nařízení (ES) č. 228/2004 se použijí na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto nařízení.
          Ustanovení článku 1, čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 se však nepoužijí na správu autonomní kvóty.
          Článek 3
          Doba platnosti dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty (dále jen licence) končí 30. června 2005.
          Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze I.
          Článek 4
          1. Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům v členských státech během prvních pěti pracovních dnů, které následují po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Žádosti musí obsahovat v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II.
          2. Množství, o které ve svých žádostech o licence požádá dovozce, nemůže přesáhnout 10 % autonomní kvóty.
          Článek 5
          Autonomní kvóta se rozděluje následovně:
          -  70 % tradičním dovozcům,
          -  30 % novým dovozcům.
          Pokud přidělené množství pro jednu z kategorií dovozců není touto kategorií využito, je možné přidělit zbytek druhé kategorii.
          Článek 6
          1. Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost množství, pro která bylo zažádáno o licence.
          2. Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijala zvláštní opatření podle odstavce 3.
          3. Pokud Komise dospěje na základě sdělení, která jí byla poskytnuta podle odstavce 1 k názoru, že žádosti o vydání licencí převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 39, 11.2.2004, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 7.
          [4] Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Poznámky podle článku 3
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Poznámky podle čl. 4 odst. 1
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.