Nařízení Komise (ES) č. 219/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 219/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 219/2005
          ze dne 10. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 919/94 [2] stanovilo především podmínky pro uznávání organizací producentů a jeho příloha stanovila minimální objem tržní produkce a minimální počet producentů, které organizace producentů musí uznat za členy.
          (2) Je vhodné stanovit minimální objem tržní produkce a minimální počet producentů, které organizace producentů na Kypru musí uznat za členy.
          (3) Za účelem splnění hospodářských cílů uložených organizacím producentů v oblasti produkce a uvádění na trh, zvýšení příjmů z uvádění produktů na trh a zlepšení řízení odvětví je nutné podporovat vytváření větších jednotek a z toho důvodu i zvyšovat limity počtu členů v organizacích a tržních objemů produkce na Kypru vzhledem k produkci banánů v této oblasti produkce.
          (4) Je proto vhodné změnit nařízení (ES) č. 919/94.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 919/94 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 106, 27.4.1994, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1042/2002 (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 43).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.