Nařízení Komise (ES) č. 220/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 220/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 220/2005
          ze dne 10. února 2005
          o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č 1864/2004 [1] otevřelo a stanovilo postup pro spravování celních kvót pro konzervované houby. Za tímto účelem se stanoví přechodná opatření pro dovozce z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska. Cílem těchto opatření je rozlišení mezi tradičními a novými dovozci v těchto nových členských státech a úprava množství, na která by se mohly vztahovat žádosti o licence tradičních dovozců z nových členských států tak, aby tito dovozci mohli využívat tento systém.
          (2) S cílem zajistit pokračování zásobování trhu rozšířeného Společenství s přihlédnutím ke stávajícím hospodářským podmínkám zásobování v nových členských státech před přistoupením je třeba otevřít na autonomním a dočasném základě novou dovozní celní kvótu pro konzervované houby rodu Agaricus kódů KN 07115100, 20031020 a 20031030. Tato nová celní kvóta se připočte k celním kvótám otevřeným nařízením Komise (ES) č. 1076/2004 ze dne 7. června 2004 [2] a nařízením Komise (ES) č. 1749/2004 ze dne 7. října 2004 [3].
          (3) Tato nová celní kvóta musí být otevřená dočasně a nepředjímat výsledek probíhajících jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členů.
          (4) Řídící výbor pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny nepředložil stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Autonomní celní kvóta 1200 tun (odkapané hmotnosti) pořadového čísla 09.4111 (dále jen "autonomní kvóta") se otevírá od 1. ledna 2005 pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus kódů KN 07115100, 20031020 a 20031030 do Společenství.
          2. Sazba valorického cla použitelná na dovážené produkty v rámci autonomní kvóty se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 07115100 a 23 % pro produkty kódů KN 20031020 a 20031030.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1864/2004 se použije na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto nařízení.
          Ustanovení článku 1, čl. 5 odst. 2 a 5, čl. 6 odst. 2, 3 a 4, článku 7, čl. 8 odst. 2 a článků 9 a 10 nařízení (ES) č. 1864/2004 se nepoužijí na správu autonomní kvóty.
          Článek 3
          Doba platnosti dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty (dále jen "licence") končí 30. června 2005.
          Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze I.
          Článek 4
          1. Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům v členských státech během prvních pěti pracovních dnů, které následují po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Žádosti musí obsahovat v poli 20 jednu z následujících poznámek uvedených v příloze II.
          2. Žádosti o licence předložené jedním tradičním dovozcem se nemohou vztahovat na množství přesahující 9 % autonomní kvóty.
          3. Žádosti o licence předložené jedním novým dovozcem se nemohou vztahovat na množství přesahující 1 % autonomní kvóty.
          Článek 5
          Autonomní kvóta se rozděluje následovně:
          -  95 % tradičním dovozcům,
          -  5 % novým dovozcům.
          Pokud přidělené množství pro jednu z kategorií dovozců není touto kategorií využito, je možné přidělit zbytek druhé kategorii.
          Článek 6
          1. Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu v platnost tohoto nařízení množství, pro která bylo zažádáno o licence.
          2. Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijala zvláštní opatření podle odstavce 3.
          3. Pokud Komise dospěje na základě sdělení, která jí byla poskytnuta podle odstavce 1, k názoru, že žádosti o vydání licencí převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 30.
          [2] Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 312, 9.10.2004, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Poznámky podle článku 3
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Poznámky podle čl. 4 odst. 1
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.