Nařízení Komise (ES) č. 221/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se pro dodací období 2004/05 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 221/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 221/2005
          ze dne 10. února 2005,
          kterým se pro dodací období 2004/05 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví podrobná pravidla pro určování povinných dodávek s nulovým clem pro produkty kódu KN 1701, vyjádřených jako ekvivalent bílého cukru, pro dovozy pocházející ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií.
          (2) Použití článků 3 a 7 protokolu AKT, článků 3 a 7 dohody s Indií a článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 1159/2003 vedlo Komisi k tomu, že stanovila povinné dodávky pro dodací období 2004/05 a pro každou vyvážející zemi, přičemž přihlížela na základě stávajících dostupných informací k rozdílu mezi množstvím povinných dodávek a množstvím skutečně dovezeným během uplynulých dodacích období.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 919/2004 [3] změnilo množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií pro dodací období 2003/04, stanovená nařízením Komise (ES) č. 443/2004 [4], protože v důsledku ztráty dovozní licence bylo 25376 tun preferenčního cukru z množství povinných dodávek pro ostrov Mauricius převedeno pro dodací období 2004/05. Z následných kontrol vyplynulo, že ztracená dovozní licence nebyla využita, a proto by mělo být dotyčných 25376 tun započítáno při určování množství povinných dodávek pro ostrov Mauricius pro dodací období 2004/05,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Množství povinných dodávek pro dovoz produktů kódu KN 1701 pocházejících ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená jako ekvivalent bílého cukru, jsou pro dodací období 2004/05 a pro každou dotyčnou vyvážející zemi stanovena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1409/2004 (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 11).
          [3] Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 90.
          [4] Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 52.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Země, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií | Povinné dodávky 2004/05 |
          Barbados | 32978,65 |
          Belize | 39930,96 |
          Kongo | 10225,97 |
          Fidži | 167681,64 |
          Guyana | 154998,65 |
          Indie | 9942,00 |
          Pobřeží slonoviny | 10186,10 |
          Jamajka | 118603,50 |
          Keňa | 10000,00 |
          Madagaskar | 10760,00 |
          Malawi | 20824,40 |
          Mauricius | 491030,50 |
          Mosambik | 12000,00 |
          Svatý Kryštof a Nevis | 15590,80 |
          Surinam | 0,00 |
          Svazijsko | 118152,46 |
          Tanzanie | 10058,92 |
          Trinidad a Tobago | 44184,72 |
          Uganda | 0,00 |
          Zambie | 14430,00 |
          Zimbabwe | 23366,69 |
          Celkem | 1314945,95 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.