Nařízení Komise (ES) č. 222/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, pokud jde o směnné kurzy používané při poskytování podpor předběžně uznaným seskupením producentů v odvětví ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 222/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 222/2005
          ze dne 10. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, pokud jde o směnné kurzy používané při poskytování podpor předběžně uznaným seskupením producentů v odvětví ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1] a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 3. odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podpory předběžně uznaným seskupením producentů [2], stanoví parametry výpočtu a stropy paušální podpory uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96. Tyto parametry a stropy nejsou ani poskytované ani vybírané. Ustanovení článků 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [3] nejsou pro ně tedy použitelné.
          (2) Tyto parametry a stropy jsou použitelné pro každou splátku podpor uvedených v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1943/2003. Pro jejich vyjádření v národní měně nezúčastněných členských států ve smyslu článku 1 nařízení (ES) č. 2799/98 je vhodné použít směnný kurz platný k prvému dni období, za které jsou tyto podpory poskytovány.
          (3) Je proto vhodné změnit nařízení (ES) č. 1943/2003.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 3 nařízení (ES) č. 1943/2003 se doplňuje odstavec 3, který zní:
          "3. Směnným kurzem použitelným na částky v eurech uvedené v odstavci 2 je poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou před prvním dnem období, za které jsou dotyčné podpory poskytovány."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2002, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 286, 4.11.2003, s. 5. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2113/2004 (Úř. věst. L 366, 11.12.2004, s. 10).
          [3] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.