Nařízení Komise (ES) č. 228/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 115/2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 228/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 228/2005
          ze dne 10. února 2005,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 115/2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 115/2005 [2] zahájilo nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí.
          (2) Kontrola potvrdila, že v důsledku chyby, opatření tohoto nařízení týkající se zemí, které nebudou zahrnuty do nabídkového řízení, nejsou totožná s opatřeními, která byla schválena hlasováním Řídícího výboru. Uvedené nařízení by proto mělo být opraveno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 115/2005 se nahrazuje následovně:
          "2. Nabídkové řízení se týká vývozu měkké pšenice do třetích zemí kromě Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory [3] a Švýcarska.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 3.
          [3] Včetně Kosova, jak je definováno rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.