Nařízení Komise (ES) č. 240/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2294/2000 a (ES) č. 1369/2002 v odvětví mléka a mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 240/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 240/2005
          ze dne 11. února 2005,
          kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2294/2000 a (ES) č. 1369/2002 v odvětví mléka a mléčných výrobků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na třetí odrážku čl. 31 odst. 10 a na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 31 odst. 10 třetí odrážce nařízení (ES) č. 1255/1999 se stanoví, že v případě rozlišené náhrady je náhrada vyplacena jestliže se prokáže, že produkty dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena. Mohou však být stanoveny odchylky od tohoto pravidla, pokud budou vymezeny podmínky, jež jsou schopny poskytnout rovnocenné záruky.
          (2) Takové odchylky stanovila nařízením Komise (ES) č. 2294/2000 ze dne 16. října 2000, kterým se stanoví odchylka od čl. 31 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o důkaz o dodání na místo určení v případě rozlišených náhrad, a kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se nejnižší sazby vývozní náhrady pro některé mléčné výrobky [2] a nařízením Komise (ES) č. 1369/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanoví odchylka od čl. 31 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o důkaz o dodání na místo určení v případě rozlišených náhrad, a kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se nejnižší sazby vývozní náhrady pro některé mléčné výrobky [3].
          (3) Nařízením Komise (ES) č. 351/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví sazby vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky [4] byly od 27. února 2004 zavedeny rozlišené náhrady podle místa určení pro všechny mléčné výrobky. Od stejného data uvádí nařízení Komise (ES) č. 519/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků [5], ustanovení ve vztahu k důkazu, že dovozní celní formality byly splněny ve třetí zemi.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 2294/2000 a (ES) č. 1369/2002 již nejsou relevantní, a měla by být proto zrušena.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zrušují se nařízení (ES) č. 2294/2000 a nařízení (ES) č. 1369/2002.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 37.
          [4] Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 46.
          [5] Úř. věst. L 83, 20.3.2004, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.