Nařízení Komise (ES) č. 241/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 241/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 241/2005
          ze dne 11. února 2005,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Dohodu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Komise svým rozhodnutím ze dne 31. ledna 2005 [2] dala s platností od 1. května 2004 oprávnění k podepisování a umožnila prozatímní použití Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Státem Izrael na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky, a Slovinské republiky k Evropské unii.
          (2) Tento protokol stanovuje nové celní kvóty a změny ve stávajících celních kvótách stanovených nařízením (ES) č. 747/2001.
          (3) Z důvodu zavedení nových celních kvót a provedení změn ve stávajících celních kvótách je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.
          (4) Pro rok 2004 by měly být objemy nových celních kvót a zvýšení objemů stávajících celních kvót počítány poměrným dílem ze základních objemů uvedených v protokolu, se zohledněním té části období, která uplynula před 1. květnem 2004.
          (5) Pro zjednodušení správy některých stávajících celních kvót stanovených nařízením (ES) č. 747/2001 by měla být množství dovážená v rámci těchto kvót zohledněna při přepočtu celních kvót otevřených podle nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.
          (6) Vzhledem k tomu, že protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskou unií a Izraelem se provizorně používá od 1. května 2004, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a mělo by vstoupit v platnost v nejbližším možném termínu.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu s názorem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha VII nařízení (ES) č. 747/2001 je pozměněna přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Množství, která byla podle přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna do volného oběhu ve Společenství v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 a 09.1360, se odečtou od příslušných celních kvót otevřených v souladu s přílohou VII nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Je použitelné od 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2279/2004 (Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 38).
          [2] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Tabulka uvedená v části A přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 se mění takto:
          1. vkládají se nové řádky:
          Pořadove čislo | Kód KN | Podpoložka TARIC |  Popis zboží | Obelodzí | Objem (t) | Porzinnosti |
          "09.1361 | 01051200 | | krocani a krůty o hmotnosti nejvýše 185 g | od 1.5. do 31.12.2004 | 79653 kusů | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 122960 kusů |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 126440 kusů |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 129920 kusů |
          09.1362 | 040700 | | ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená | od 1.5. do 31.12.2004 | 357067 kusů | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 551200 kusů |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 566800 kusů |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 582400 kusů |
          09.1363 | 06049990 | | barvené, bělené, impregnované nebo jinak upravené listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, na kytice nebo k okrasným účelům | od 1.5. do 31.12.2004 | 6,87 | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 10,6 |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 10,9 |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 11,2 |
          09.1364 | 07019050 | | rané brambory, čerstvé nebo chlazené | od 1.5. do 30.6.2004 | 103 | osvobozeno |
          od 1.1. do 30.6.2005 | 318 |
          od 1.1. do 30.6.2006 | 327 |
          od 1.1. do 30.6.2007 a pro každé další období od 1.1. do 30.6. | 336 |
          09.1365 | ex20049098 | 12193080 | ostatní zelenina a zeleninové směsi, upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006, jiná než celer nebo mrkev | od 1.5. do 31.12.2004 | 103 | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 159 |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 163,5 |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 168 |
          09.1366 | 20098089 | | šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu jiného ovoce nebo zeleniny, o Brixově hodnotě nejvýše 67, v hodnotě nejvýše 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, o obsahu cukru nejvýše 30% hmotnostních, jiná než hrušková šťáva nebo šťávy z tropického ovoce | od 1.5. do 31.12.2004 | 240,33 | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 371 |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 381,5 |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 392 |
          2. řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.1306, 09.1303, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1360 a 09.1352 se nahrazují následujícími řádky v uvedeném pořadí:
          Pořadove čislo | Kód KN | Podpoložka TARIC | Popis zboží | Obelodzí | Objem (t) | Porzinnosti |
          "09.1306 | 060310 | | čerstvé řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům | od 1.1. do 31.12.2004 | 20085 + 206 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004 | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 20988 |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 21582 |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 22176 |
          09.1303 | 07096010 | | paprika zeleninová, čerstvá nebo chlazená | od 1.1. do 31.12.2004 | 15450 + 274,67 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004 | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 16324 |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 16786 |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 17248 |
          09.1310 | 07099060 | | kukuřice cukrová, čerstvá nebo chlazená | od 1.1. do 31.12. | 1500 (1) | osvobozeno |
          09.1318 | 07129050 | | sušená mrkev, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná | od 1.1 do 31.12.2004 | 103 + 54,93 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004 | osvobozeno |
          07129090 | ostatní sušená zelenina a zeleninové směsi, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná | od 1.1. do 31.12.2005 | 190,8 |
          09104019 | tymián drcený nebo v prášku | od 1.1. do 31.12.2006 | 196,2 |
          09104090 | bobkový list | od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 201,6 |
          09109190 | směsi různých druhů koření drcené nebo v prášku |
          09109999 | ostatní koření, drcená nebo v prášku |
          09.1329 | 08071900 | | ostatní melouny, čerstvé | od 1.11.2003 do 31.5.2004 | 11400 + 14,29 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.5.2004 | osvobozeno |
          od 15.9.2004 do 31.5.2005 | 11845 |
          od 15.9.2005 do 31.5.2006 | 12190 |
          od 15.9.2006 do 31.5.2007 | 12535 |
          od 15.9.2007 do 31.5.2008 a pro každé další období od 15.9. do 31.5. | 12880 |
          09.1360 | ex20099059 | 30 | směsi šťáv z citrusových plodů s tropickými šťávami a směsi šťáv z citrusových plodů, o Brixově hodnotě nejvýše 67, v hodnotě vyšší než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, bez přídavku cukru | od 1.1. do 31.12.2004 | 1545 + 892,67 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004 | osvobozeno |
          od 1.1. do 31.12.2005 | 2968 |
          od 1.1. do 31.12.2006 | 3052 |
          od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 3136 |
          09.1352 | 22042110 | | víno z čerstvých hroznů, včetně alkoholizovaného vína, v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry | od 1.1. do 31.12.2004 | 3718,3 hl + 103 hl zvýšení od 1.5. do 31.12.2004 | osvobozeno |
          ex22042179 | 79,80 | od 1.1. do 31.12.2005 | 3985,6 hl |
          ex22042180 | 79, 80 | od 1.1. do 31.12.2006 | 4098,4 hl |
          ex22042183 | 10, 79, 80 | od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12. | 4211,2 hl |
          ex22042184 | 10, 79, 80 |
          ex22042194 | 10, 30 |
          ex22042198 | 10, 30 |
          ex22042199 | 10 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.