Nařízení Komise (ES) č. 252/2005 ze dne 14. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 252/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 252/2005
          ze dne 14. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [1], a zejména na čl. 19 bod 2 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Vědeckou prověřovací skupinou,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 stanoví, že Komise může vyhlásit omezení na dovoz určitých druhů do Společenství podle podmínek stanovených v písmenech a) až d) uvedeného článku a odstavce.
          (2) Seznam druhů, u nichž je dovoz do Společenství pozastaven, byl naposledy stanoven nařízením Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství [2].
          (3) Rozšíření Evropské unie na 25 členských států ze dne 1. května 2004 vyžaduje, aby v uvedeném seznamu byla zrušena všechna dříve existující pozastavení týkající se druhů pocházejících z nových členských států.
          (4) Na základě aktuálních informací došla Vědecká prověřovací skupina k závěru, že stav zachování některých druhů vyjmenovaných v přílohách A a B nařízení Rady (ES) č. 338/97 bude vážně ohrožen, nebude-li pozastaven jejich dovoz z některých zemí původu do Společenství, přičemž se jedná o následující druhy a jejich země původu:
          -  Blastomussa spp., Cynarina lacrymalis, Plerogyra spp., Trachyphyllia geoffroyi z Indonésie (všechny exempláře kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu),
          -  Chamaeleo gracilis z Beninu (volně žijící exempláře a exempláře z farem – ranching),
          -  Euphorbia bulbispina a Euphorbia guillauminiana z Madagaskaru,
          -  Geochelone pardalis z Mosambiku (exempláře z farem – ranching),
          -  Mantella aurantiaca, Pachypodium rosulatum, Pachypodium sofiance z Madagaskaru,
          -  Naja spp. z Laoské lidově demokratické republiky,
          -  Psittacus erithacus z Nigérie,
          -  Ursus arctos z kanadské provincie Britská Kolumbie (lovecké trofeje).
          (5) Vědecká prověřovací skupina došla také k závěru, že pozastavení dovozu druhu Psittacus erithacus z Konžské demokratické republiky do Společenství již není vzhledem ke stavu jeho zachování opodstatněné.
          (6) Vědecká prověřovací skupina došla k závěru, že dovoz Chrysemys picta a Oxyura jamaicensis do Společenství představuje ekologické ohrožení původních druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství, a proto by měl být pozastaven.
          (7) Proběhly konzultace se všemi zeměmi původu druhů, jichž se týkají nová omezení dovozu do Společenství podle tohoto nařízení.
          (8) Článek 41 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [3] obsahuje ustanovení, kterými členské státy provádějí omezení stanovená Komisí.
          (9) Příloha nařízení (ES) č. 349/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a v zájmu lepší srozumitelnosti nahrazena.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 349/2003 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. února 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 834/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 40).
          [2] Úř. věst. L 51, 26.2.2003, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 776/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 31).
          [3] Úř. věst. L 250, 19.9.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje
          Druhy | Původ | Exempláře | Země původu | Na základě čl. 4 odst. 6 písm.: |
          ŽIVOČICHOVÉ
          CHORDATA MAMMALIA
          CARNIVORA
          Canidae
          Canis lupus | z volné přírody | lovecké trofeje | Bělorusko, Kyrgyzstán, Turecko | a |
          Ursidae
          Ursus arctos | z volné přírody | lovecké trofeje | Britská Kolumbie | a |
          Felidae
          Lynx lynx | z volné přírody | lovecké trofeje | Ázerdbájdžán, Moldavsko, Ukrajina | a |
          ARTIODACTYLA
          Bovidae
          Ovis ammon nigrimontana | z volné přírody | lovecké trofeje | Kazachstán | |
          AVES
          FALCONIFORMES
          Accipitridae
          Leucopternis occidentalis | z volné přírody | všechny | Ekvádor, Peru | a |
          Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje
          Druhy | Původ | Exempláře | Země původu | Na základě čl. 4 odst. 6 písm.: |
          ŽIVOČICHOVÉ
          CHORDATA MAMMALIA
          MONOTREMATA
          Tachyglossidae
          Zaglossus bruijni | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          PRIMATES
          Loridae
          Arctocebus aureus | z volné přírody | všechny | Středoafrická republika, Gabon | b |
          Arctocebus calabarensis | z volné přírody | všechny | Nigérie | b |
          Nycticebus pygmaeus | z volné přírody | všechny | Kambodža, Laos | b |
          Perodicticus potto | z volné přírody | všechny | Togo | b |
          Galagonidae
          Euoticus pallidus (synonymum Galago elegantulus pallidus) | z volné přírody | všechny | Nigérie | b |
          Galago matschiei (synonymum G. inustus) | z volné přírody | všechny | Rwanda | b |
          Galago senegalensis | z volné přírody | všechny | Džibutsko | b |
          Galagoides demidoff (synonymum Galago demidovii) | z volné přírody | všechny | Burkina Faso, Středoafrická republika, Keňa, Senegal | b |
          Galagoides zanzibaricus (synonymum Galago zanzibaricus) | z volné přírody | všechny | Malawi | b |
          Callitrichidae
          Callithrix argentata | z volné přírody | všechny | Paraguay | b |
          Callithrix geoffroyi (synonymum C. jacchus geoffroyi) | z volné přírody | všechny | Brazílie | b |
          Saguinus labiatus | z volné přírody | všechny | Kolumbie | b |
          Cebidae
          Alouatta fusca | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Alouatta seniculus | z volné přírody | všechny | Trinidad a Tobago | b |
          Ateles belzebuth | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Ateles fusciceps | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Ateles geoffroyi | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Ateles paniscus | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Callicebus torquatus | z volné přírody | všechny | Ekvádor | b |
          Cebus albifrons | z volné přírody | všechny | Guyana | b |
          Cebus capucinus | z volné přírody | všechny | Belize, Venezuela | b |
          Cebus olivaceus | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Chiropotes satanas | z volné přírody | všechny | Brazílie, Guyana | b |
          Lagothrix lagotricha | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Pithecia pithecia | z volné přírody | všechny | Guyana | b |
          Cercopithecidae
          Allenopithecus nigroviridis | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Cercocebus torquatus | z volné přírody | všechny | Ghana | b |
          Cercopithecus ascanius | z volné přírody | všechny | Burundi | b |
          Cercopithecus cephus | z volné přírody | všechny | Středoafrická republika | b |
          Cercopithecus dryas (včetně C. salongo) | z volné přírody | všechny | Konžská demokratická republika | b |
          Cercopithecus erythrogaster | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Cercopithecus erythrotis | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Cercopithecus hamlyni | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Cercopithecus mona | z volné přírody | všechny | Togo | b |
          Cercopithecus petaurista | z volné přírody | všechny | Togo | b |
          Cercopithecus pogonias | z volné přírody | všechny | Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie | b |
          Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi) | z volné přírody | všechny | Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie | b |
          Colobus guereza | z volné přírody | všechny | Rovníková Guinea | b |
          Colobus polykomos | z volné přírody | všechny | Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Togo | b |
          Lophocebus albigena (synonymum Cercocebus albigena) | z volné přírody | všechny | Keňa, Nigérie | b |
          Macaca arctoides | z volné přírody | všechny | Indie, Malajsie, Thajsko | b |
          Macaca assamensis | z volné přírody | všechny | Nepál | b |
          Macaca cyclopis | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Macaca fascicularis | z volné přírody | všechny | Bangladéš, Indie | b |
          Macaca maura | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Macaca nemestrina | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Macaca nemestrina pagensis | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Macaca nigra | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Macaca ochreata | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Macaca sylvanus | z volné přírody | všechny | Alžírsko, Maroko | b |
          Papio hamadryas | z volné přírody | všechny | Guinea-Bissau, Libérie, Libye | b |
          Procolobus badius (synonym Colobus badius) | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Procolobus verus (synonymum Colobus verus) | z volné přírody | všechny | Benin, Pobřeží slonoviny, Ghana, Sierra Leone, Togo | b |
          Trachypithecus phayrei (synonymum Presbytis phayrei) | z volné přírody | všechny | Kambodža, Čína, Indie | b |
          Trachypithecus vetulus (synonymum Presbytis senex) | z volné přírody | všechny | Srí Lanka | b |
          XENARTHRA
          Myrmecophagidae
          Myrmecophaga tridactyla | z volné přírody | všechny | Belize, Uruguay | b |
          RODENTIA
          Sciuridae
          Ratufa affinis | z volné přírody | všechny | Singapur | b |
          Ratufa bicolor | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          CARNIVORA
          Canidae
          Chrysocyon brachyurus | z volné přírody | všechny | Bolívie, Peru | b |
          Mustelidae
          Lutra maculicollis | z volné přírody | všechny | Tanzanie | b |
          Viverridae
          Cynogale bennettii | z volné přírody | všechny | Brunej, Čína, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko | b |
          Eupleres goudotii | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Fossa fossana | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Felidae
          Leptailurus serval | z volné přírody | všechny | Alžírsko | b |
          Oncifelis colocolo | z volné přírody | všechny | Chile | b |
          Prionailurus bengalensis | z volné přírody | všechny | Macao | b |
          Profelis aurata | z volné přírody | všechny | Togo | b |
          PERISSODACTYLA
          Equidae
          Equus zebra hartmannae | z volné přírody | všechny | Angola | b |
          ARTIODACTYLA
          Hippopotamidae
          Hexaprotodon liberiensis (synonymum Choeropsis liberiensis) | z volné přírody | všechny | Pobřeží slonoviny, Guinea, Guinea-Bissau, Nigérie, Sierra Leone | b |
          Hippopotamus amphibius | z volné přírody | všechny | Konžská demokratická republika, Gambie, Libérie, Malawi, Niger, Nigérie, Rwanda, Sierra Leone, Togo | b |
          Camelidae
          Lama guanicoe | z volné přírody | všechny, kromě:exemplářů, které tvoří část registrovaných zásob v Argentině, za předpokladu, že před přijetím dovážejícím členským státem jsou povolení potvrzena sekretariátemproduktů ze střiže živých zvířat provedené v souladu se schváleným programem hospodaření, které jsou řádně označené a registrovanénekomerčních vývozů omezeného množství vlny pro průmyslové testování, do 500 kg ročně | Argentina | b |
          Moschidae
          Moschus berezovskii | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Moschus chrysogaster | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Moschus fuscus | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Moschus moschiferus | z volné přírody | všechny | Čína, Rusko | b |
          Cervidae
          Cervus elaphus bactrianus | z volné přírody | všechny | Uzbekistán | b |
          Bovidae
          Saiga tatarica | z volné přírody | všechny | Kazachstán, Rusko | b |
          AVES
          CICONIIFORMES
          Balaenicipitidae
          Balaeniceps rex | z volné přírody | všechny | Zambie | b |
          ANSERIFORMES
          Anatidae
          Anas bernieri | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Oxyura jamaicensis | všechny | živé | všechny | d |
          FALCONIFORMES
          Accipitridae
          Accipiter brachyurus | z volné přírody | všechny | Papua-Nová Guinea | b |
          Accipiter gundlachi | z volné přírody | všechny | Kuba | b |
          Accipiter imitator | z volné přírody | všechny | Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy | b |
          Buteo albonotatus | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Buteo galapagoensis | z volné přírody | všechny | Ekvádor | b |
          Buteo platypterus | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Buteo ridgwayi | z volné přírody | všechny | Dominikánská republika, Haiti | b |
          Erythrotriorchis radiatus | z volné přírody | všechny | Austrálie | b |
          Gyps bengalensis | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Gyps coprotheres | z volné přírody | všechny | Mosambik, Namibie, Svazijsko | b |
          Gyps indicus | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Gyps rueppellii | z volné přírody | všechny | Guinea | b |
          Harpyopsis novaeguineae | z volné přírody | všechny | Indonésie, Papua-Nová Guinea | b |
          Leucopternis lacernulata | z volné přírody | všechny | Brazílie | b |
          Lophoictinia isura | z volné přírody | všechny | Austrálie | b |
          Polemaetus bellicosus | z volné přírody | všechny | Guinea | b |
          Spizaetus bartelsi | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Stephanoaetus coronatus | z volné přírody | všechny | Guinea | b |
          Terathopius ecaudatus | z volné přírody | všechny | Guinea | b |
          Trigonoceps occipitalis | z volné přírody | všechny | Guinea, Pobřeží slonoviny | b |
          Falconidae
          Falco deiroleucus | z volné přírody | všechny | Belize, Guatemala | b |
          Falco fasciinucha | z volné přírody | všechny | Botswana, Etiopie, Keňa, Malawi, Mosambik, Jihoafrická republika, Súdán, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe | b |
          Falco hypoleucos | z volné přírody | všechny | Austrálie, Papua-Nová Guinea | b |
          Micrastur plumbeus | z volné přírody | všechny | Kolumbie, Ekvádor | b |
          Sagittariidae
          Sagittarius serpentarius | z volné přírody | všechny | Guinea | b |
          GALLIFORMES
          Phasianidae
          Polyplectron schleiermacheri | z volné přírody | všechny | Indonésie, Malajsie | b |
          GRUIFORMES
          Gruidae
          Balearica pavonina | z volné přírody | všechny | Guinea, Mali | b |
          Balearica regulorum | z volné přírody | všechny | Angola, Botswana, Burundi, Konžská demokratická republika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Rwanda, Jihoafrická republika, Svazijsko, Uganda, Zambie, Zimbabwe | b |
          Grus carunculatus | z volné přírody | všechny | Jihoafrická republika | b |
          Grus virgo | z volné přírody | všechny | Súdán | b |
          COLUMBIFORMES
          Columbidae
          Goura cristata | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Goura scheepmakeri | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Goura victoria | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          PSITTACIFORMES
          Psittacidae
          Agapornis fischeri | z volné přírody | všechny | Tanzanie | b |
          z farem (ranching) | všechny | Mosambik | b |
          Agapornis lilianae | z volné přírody | všechny | Tanzanie | b |
          Agapornis nigrigenis | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Agapornis pullarius | z volné přírody | všechny | Angola, Guinea, Keňa, Mali, Togo | b |
          Agapornis roseicollis | z volné přírody | všechny | Botswana | b |
          Alisterus chloropterus chloropterus | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Amazona agilis | z volné přírody | všechny | Jamajka | b |
          Amazona autumnalis | z volné přírody | všechny | Ekvádor | b |
          Amazona collaria | z volné přírody | všechny | Jamajka | b |
          Amazona mercenaria | z volné přírody | všechny | Venezuela | b |
          Amazona xanthops | z volné přírody | všechny | Bolívie, Paraguay | b |
          Ara ararauna | z volné přírody | všechny | Trinidad a Tobago | b |
          Ara chloroptera | z volné přírody | všechny | Argentina, Panama | b |
          Ara severa | z volné přírody | všechny | Guyana | b |
          Aratinga acuticaudata | z volné přírody | všechny | Uruguay | b |
          Aratinga aurea | z volné přírody | všechny | Argentina | b |
          Aratinga auricapilla | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Aratinga erythrogenys | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Aratinga euops | z volné přírody | všechny | Kuba | b |
          Aratinga solstitialis | z volné přírody | všechny | Venezuela | b |
          Bolborhynchus ferrugineifrons | z volné přírody | všechny | Kolumbie | b |
          Cacatua sanguinea | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Cacatua sulphurea | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Charmosyna amabilis | z volné přírody | všechny | Fidži | b |
          Charmosyna diadema | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Cyanoliseus patagonus | z volné přírody | všechny | Chile, Uruguay | b |
          Deroptyus accipitrinus | z volné přírody | všechny | Peru, Surinam | b |
          Eclectus roratus | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Forpus xanthops | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Hapalopsittaca amazonina | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Hapalopsittaca fuertesi | z volné přírody | všechny | Kolumbie | b |
          Hapalopsittaca pyrrhops | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Leptosittaca branickii | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Lorius domicella | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Nannopsittaca panychlora | z volné přírody | všechny | Brazílie | b |
          Neophema splendida | z volné přírody | všechny | Austrálie | b |
          Pionus chalcopterus | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Poicephalus cryptoxanthus | z volné přírody | všechny | Tanzania | b |
          Poicephalus gulielmi | z volné přírody | všechny | Konžská demokratická republika, Pobřeží slonoviny | b |
          Poicephalus meyeri | z volné přírody | všechny | Tanzania | b |
          Poicephalus robustus | z volné přírody | všechny | Botswana, Konžská demokratická republika, Gambie, Guinea, Mali, Namibie, Nigérie, Senegal, Jihoafrická republika, Svazijsko, Togo, Uganda | b |
          Poicephalus rufiventris | z volné přírody | všechny | Tanzania | b |
          Polytelis alexandrae | z volné přírody | všechny | Austrálie | b |
          Prioniturus luconensis | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Psittacula alexandri | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Psittacula finschii | z volné přírody | všechny | Bangladéš, Kambodža | b |
          Psittacula roseata | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Psittacus erithacus | z volné přírody | všechny | Benin, Burundi, Libérie, Mali, Nigérie, Togo | b |
          Psittacus erithacus timneh | z volné přírody | všechny | Guinea, Guinea-Bissau | b |
          Psittrichas fulgidus | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Pyrrhura albipectus | z volné přírody | všechny | Ekvádor | b |
          Pyrrhura calliptera | z volné přírody | všechny | Kolumbie | b |
          Pyrrhura leucotis | z volné přírody | všechny | Brazílie | b |
          Pyrrhura orcesi | z volné přírody | všechny | Ekvádor | b |
          Pyrrhura picta | z volné přírody | všechny | Kolumbie | b |
          Pyrrhura viridicata | z volné přírody | všechny | Kolumbie | b |
          Tanygnathus gramineus | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Touit melanonota | z volné přírody | všechny | Brazílie | b |
          Touit surda | z volné přírody | všechny | Brazílie | b |
          Trichoglossus johnstoniae | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Triclaria malachitacea | z volné přírody | všechny | Argentina, Brazílie | b |
          CUCULIFORMES
          Musophagidae
          Musophaga porphyreolopha | z volné přírody | všechny | Uganda | b |
          Tauraco corythaix | z volné přírody | všechny | Mosambik | b |
          Tauraco fischeri | z volné přírody | všechny | Tanzanie | b |
          Tauraco macrorhynchus | z volné přírody | všechny | Guinea | b |
          STRIGIFORMES
          Tytonidae
          Phodilus prigoginei | z volné přírody | všechny | Konžská demokratická republika | b |
          Tyto aurantia | z volné přírody | všechny | Papua-Nová Guinea | b |
          Tyto inexspectata | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Tyto manusi | z volné přírody | všechny | Papua-Nová Guinea | b |
          Tyto nigrobrunnea | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Tyto sororcula | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Strigidae
          Asio clamator | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Bubo philippensis | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Bubo vosseleri | z volné přírody | všechny | Tanzanie | b |
          Glaucidium albertinum | z volné přírody | všechny | Konžská demokratická republika, Rwanda | b |
          Ketupa blakistoni | z volné přírody | všechny | Čína, Japonsko, Rusko | b |
          Ketupa ketupu | z volné přírody | všechny | Singapur | b |
          Nesasio solomonensis | z volné přírody | všechny | Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy | b |
          Ninox affinis | z volné přírody | všechny | Indie | b |
          Ninox rudolfi | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Otus angelinae | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Otus fuliginosus | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Otus longicornis | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Otus magicus | z volné přírody | všechny | Seychely | b |
          Otus mindorensis | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Otus mirus | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Otus pauliani | z volné přírody | všechny | Komory | b |
          Otus roboratus | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Otus rutilus | z volné přírody | všechny | Komory | b |
          Pulsatrix melanota | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Scotopelia ussheri | z volné přírody | všechny | Pobřeží slonoviny, Ghana, Guinea, Libérie, Sierra Leone | b |
          Strix davidi | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Strix woodfordii | z volné přírody | všechny | Guinea | b |
          APODIFORMES
          Trochilidae
          Chalcostigma olivaceum | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Heliodoxa rubinoides | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          CORACIIFORMES
          Bucerotidae
          Buceros rhinoceros | z volné přírody | všechny | Thajsko | b |
          PASSERIFORMES
          Pittidae
          Pitta nympha | z volné přírody | všechny | všechny (kromě Vietnamu) | b |
          Pycnonotidae
          Pycnonotus zeylanicus | z volné přírody | všechny | Malajsie | b |
          REPTILIA
          TESTUDINES
          Emydidae
          Callagur borneoensis | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Chrysemys picta | všechny | živé | všechny | d |
          Cuora amboinensis | z volné přírody | všechny | Malajsie | b |
          Trachemys scripta elegans | všechny | živé | všechny | d |
          Testudinidae
          Geochelone chilensis | z volné přírody | všechny | Argentina | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Geochelone denticulata | z volné přírody | všechny | Bolívie, Ekvádor | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Geochelone elegans | z volné přírody | všechny | Bangladéš, Pákistán | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Geochelone gigantea | z volné přírody | všechny | Seychely | b |
          Geochelone pardalis | z volné přírody | všechny | Konžská demokratická republika, Mosambik, Tanzanie | b |
          z farem (ranching) | všechny | Mosambik | b |
          Geochelone platynota | z volné přírody | všechny | Myanmar | b |
          Gopherus agassizii | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Gopherus berlandieri | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Gopherus polyphemus | z volné přírody | všechny | Spojené státy americké | b |
          Homopus areolatus | z volné přírody | živé | všechny | c |
          Homopus boulengeri | z volné přírody | živé | všechny | c |
          Homopus femoralis | z volné přírody | živé | všechny | c |
          Homopus signatus | z volné přírody | živé | všechny | c |
          Indotestudo elongata | z volné přírody | všechny | Bangladéš, Čína, Indie | b |
          Indotestudo forstenii | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Kinixys belliana | z volné přírody | všechny | Mosambik | b |
          z farem (ranching) | všechny | Benin, Mosambik | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Kinixys erosa | z volné přírody | všechny | Togo | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Kinixys homeana | z farem (ranching) | všechny | Benin | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Kinixys natalensis | z volné přírody | živé | všechny | c |
          Manouria emys | z volné přírody | všechny | Bangladéš, Brunej, Kambodža, Čína, Indie, Indonésie, Laos, Myanmar, Thajsko | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Manouria impressa | z volné přírody | všechny | všechny (kromě Vietnamu) | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Psammobates spp. | z volné přírody | živé | všechny | c |
          Pyxis arachnoides | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          z volné přírody | živé | všechny | c |
          Testudo horsfieldii | z volné přírody | živé | všechny | c |
          z volné přírody | všechny | Čína, Pákistán | b |
          Pelomedusidae
          Erymnochelys madagascariensis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Podocnemis erythrocephala | z volné přírody | všechny | Kolumbie, Venezuela | b |
          Podocnemis expansa | z volné přírody | všechny | Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Peru, Trinidad a Tobago, Venezuela | b |
          Podocnemis lewyana | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          Podocnemis sextuberculata | z volné přírody | všechny | Peru | b |
          Podocnemis unifilis | z volné přírody | všechny | Surinam | b |
          CROCODYLIA
          Alligatoridae
          Caiman crocodilus | z volné přírody | všechny | Salvador, Guatemala, Mexiko | b |
          Palaeosuchus trigonatus | z volné přírody | všechny | Guyana | b |
          Crocodylidae
          Crocodylus niloticus | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          SAURIA
          Gekkonidae
          Phelsuma abbotti | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma antanosy | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma barbouri | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma befotakensis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma breviceps | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma cepediana | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma chekei | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma comorensis | z volné přírody | všechny | Komory | b |
          Phelsuma dubia | z volné přírody | všechny | Komory, Madagaskar | b |
          Phelsuma edwardnewtonii | z volné přírody | všechny | Mauricius | b |
          Phelsuma flavigularis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma guttata | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma klemmeri | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma laticauda | z volné přírody | všechny | Komory | b |
          Phelsuma leiogaster | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma minuthi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma modesta | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma mutabilis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma pronki | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma pusilla | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma seippi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma serraticauda | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma standingi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma trilineata | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Phelsuma v-nigra | z volné přírody | všechny | Komory | b |
          Agamidae
          Uromastyx acanthinura | z volné přírody | všechny | Súdán | b |
          Uromastyx aegyptia | zvířata narozená v zajetí, pro která nejsou splněna kritéria uvedená v kapitole III nařízení (ES) č. 1808/2001 | všechny | Egypt | b |
          Uromastyx dispar | z volné přírody | všechny | Alžírsko, Mali | b |
          Chamaeleonidae
          Calumma boettgeri | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma brevicornis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma capuroni | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma cucullata | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma fallax | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma furcifer | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma gallus | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma gastrotaenia | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma globifer | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma guibei | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma hilleniusi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma linota | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma malthe | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma nasuta | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma oshaughnessyi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma parsonii | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma peyrierasi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Calumma tsaratananensis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Chamaeleo deremensis | z volné přírody | všechny | Tanzanie | b |
          Chamaeleo eisentrauti | z volné přírody | všechny | Kamerun | b |
          Chamaeleo ellioti | z volné přírody | všechny | Burundi | b |
          Chamaeleo feae | z volné přírody | všechny | Rovníková Guinea | b |
          Chamaeleo gracilis | z volné přírody | všechny | Benin | b |
          z farem (ranching) | všechny | Benin, Togo | b |
          Chamaeleo pfefferi | z volné přírody | všechny | Kamerun | b |
          Chamaeleo werneri | z volné přírody | všechny | Tanzanie | b |
          Chamaeleo wiedersheimi | z volné přírody | všechny | Kamerun | b |
          Furcifer angeli | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer antimena | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer balteatus | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer belalandaensis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer bifidus | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer campani | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer labordi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer minor | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer monoceras | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer pardalis | z farem (ranching) | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer petteri | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer rhinoceratus | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer tuzetae | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Furcifer willsii | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Iguanidae
          Conolophus pallidus | z volné přírody | všechny | Ekvádor | b |
          Conolophus subcristatus | z volné přírody | všechny | Ekvádor | b |
          Iguana iguana | z volné přírody | všechny | Salvador | b |
          Cordylidae
          Cordylus tropidosternum | z volné přírody | všechny | Mosambik | b |
          Scincidae
          Corucia zebrata | z volné přírody | všechny | Šalamounovy ostrovy | b |
          Helodermatidae
          Heloderma horridum | z volné přírody | všechny | Guatemala, Mexiko | b |
          Heloderma suspectum | z volné přírody | všechny | Mexiko, Spojené státy americké | b |
          Varanidae
          Varanus albigularis | z volné přírody | všechny | Lesotho | b |
          Varanus bogerti | z volné přírody | všechny | Papua-Nová Guinea | b |
          Varanus dumerilii | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Varanus exanthematicus | z volné přírody | všechny | Benin | b |
          z farem (ranching) | všechny | Benin, Togo | b |
          Varanus jobiensis (synonymum V. karlschmidti) | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Varanus niloticus | z volné přírody | všechny | Burundi, Mosambik | b |
          z farem (ranching) | všechny | Benin, Togo | b |
          Varanus prasinus beccarii | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Varanus rudicollis | z volné přírody | všechny | Filipíny | b |
          Varanus salvadorii | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Varanus salvator | z volné přírody | všechny | Čína, Indie, Singapur | b |
          Varanus telenesetes | z volné přírody | všechny | Papua-Nová Guinea | b |
          Varanus teriae | z volné přírody | všechny | Austrálie | b |
          Varanus yemenensis | z volné přírody | všechny | všechny | b |
          SERPENTES
          Pythonidae
          Morelia boeleni | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Python molurus | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Python reticulatus | z volné přírody | všechny | Indie, Malajsie (poloostrov), Singapur | b |
          Python sebae | z volné přírody | všechny | Mauritánie, Mosambik | b |
          z farem (ranching) | všechny | Mosambik | b |
          Boidae
          Boa constrictor | z volné přírody | všechny | El Salvador, Honduras | b |
          Calabaria reinhardtii | z farem (ranching) | všechny | Benin, Togo | b |
          Eunectes deschauenseei | z volné přírody | všechny | Brazílie | b |
          Eunectes murinus | z volné přírody | všechny | Paraguay | b |
          Gongylophis colubrinus | z volné přírody | všechny | Tanzania | b |
          Colubridae
          Ptyas mucosus | z volné přírody | všechny, kroměexemplářů z označených a registrovaných zásob 102285 kůží, které byly získány před dnem 30. září 1993, pokud sekretariát CITES potvrdil platnost indonéského vývozního povolení | Indonésie | b |
          Elapidae
          Naja spp. | z volné přírody | všechny | Laoská lidově demokratická republika | b |
          AMPHIBIA
          ANURA
          Dendrobatidae
          Dendrobates auratus | z volné přírody | všechny | Nikaragua | b |
          Dendrobates pumilio | z volné přírody | všechny | Nikaragua | b |
          Dendrobates tinctorius | z volné přírody | všechny | Surinam | b |
          Mantellidae
          Mantella aurantiaca | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella baroni (synonym Phrynomantis maculatus) | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella aff. baroni | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella bernhardi | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella cowani | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella crocea | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella expectata | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella haraldmeieri (synonym M. madagascariensis haraldmeieri) | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella laevigata | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella madagascariensis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella manery | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella milotympanum (synonym M. aurantiaca milotympanum) | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella nigricans (synonym M. cowani nigricans) | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella pulchra | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Mantella viridis | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Ranidae
          Conraua goliath | z volné přírody | všechny | Kamerun | b |
          Rana catesbeiana | všechny | živé | všechny | d |
          ARTHROPODA
          ARACHNIDAARANEAE
          Theraphosidae
          Brachypelma albopilosum | z volné přírody | všechny | Nikaragua | b |
          INSECTA LEPIDOPTERA
          Papilionidae
          Ornithoptera croesus | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Ornithoptera tithonus | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          Ornithoptera urvillianus | z volné přírody | všechny | Šalamounovy ostrovy | b |
          Ornithoptera victoriae | z volné přírody | všechny | Šalamounovy ostrovy | b |
          Troides andromache | z volné přírody | všechny | Indonésie | b |
          z farem (ranching) | všechny | Indonésie | b |
          MOLLUSCA
          BIVALVIAVENEROIDA
          Tridacnidae
          Hippopus hippopus | z volné přírody | všechny | Nová Kaledonie | b |
          Tridacna crocea | z volné přírody | všechny | Vietnam | b |
          Tridacna derasa | z volné přírody | všechny | Tonga, Nová Kaledonie, Filipíny, Palau | b |
          Tridacna gigas | z volné přírody | všechny | Mikronésie, Fidži, Indonésie, Marshallovy ostrovy, Palau, Papua-Nová Guinea, Vanuatu | b |
          Tridacna maxima | z volné přírody | všechny | Nová Kaledonie | b |
          Tridacna squamosa | z volné přírody | všechny | Nová Kaledonie, Tonga, Vietnam | b |
          MESOGASTROPODA
          Strombidae
          Strombus gigas | z volné přírody | všechny | Antigua a Barbuda, Barbados, Dominika, Haiti, Trinidad a Tobago | b |
          CNIDARIA
          SCLERACTINIA
          Acroporidae
          Montipora caliculata | z volné přírody | všechny | Tonga | b |
          Caryophylliidae
          Catalaphyllia jardinei | z volné přírody | všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu | Indonésie | b |
          Plerogyra spp. | z volné přírody | všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu | Indonésie | b |
          Mussidae
          Blastomussa spp. | z volné přírody | všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu | Indonésie | b |
          Cynarina lacrymalis | z volné přírody | všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu | Indonésie | b |
          Trachyphilliidae
          Trachyphyllia geoffroyi | z volné přírody | všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu | Indonésie | b |
          Rostliny
          Amaryllidaceae
          Galanthus nivalis | z volné přírody | všechny | Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Švýcarsko, Ukrajina | b |
          Apocynaceae
          Pachypodium inopinatum | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Pachypodium rosulatum | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Pachypodium sofiance | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Euphorbiaceae
          Euphorbia bulbispina | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Euphorbia guillauminiana | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Euphorbia millotii | z volné přírody | všechny | Madagaskar | b |
          Orchidaceae
          Anacamptis pyramidalis | z volné přírody | všechny | Švýcarsko, Turecko | b |
          Barlia robertiana | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Cephalanthera rubra | z volné přírody | všechny | Norsko | b |
          Cypripedium japonicum | z volné přírody | všechny | Čína, Korejská lidově demokratická republika, Japonsko, Korejská republika | b |
          Cypripedium macranthos | z volné přírody | všechny | Korejská republika, Rusko | b |
          Cypripedium margaritaceum | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Cypripedium micranthum | z volné přírody | všechny | Čína | b |
          Dactylorhiza incarnata | z volné přírody | všechny | Norsko | b |
          Dactylorhiza latifolia | z volné přírody | všechny | Norsko | b |
          Dactylorhiza romana | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Dactylorhiza russowii | z volné přírody | všechny | Norsko | b |
          Dactylorhiza traunsteineri | z volné přírody | všechny | Lichtenštejnsko | b |
          Himantoglossum hircinum | z volné přírody | všechny | Švýcarsko | b |
          Nigritella nigra | z volné přírody | všechny | Norsko | b |
          Ophrys holoserica | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Ophrys insectifera | z volné přírody | všechny | Lichtenštejnsko, Norsko, Rumunsko | b |
          Ophrys pallida | z volné přírody | všechny | Alžírsko | b |
          Ophrys sphegodes | z volné přírody | všechny | Rumunsko, Švýcarsko | b |
          Ophrys tenthredinifera | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Ophrys umbilicata | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Orchis coriophora | z volné přírody | všechny | Rusko, Švýcarsko | b |
          Orchis italica | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Orchis laxiflora | z volné přírody | všechny | Švýcarsko | b |
          Orchis mascula | z volné přírody/ z farem (ranching) | všechny | Albánie | b |
          Orchis morio | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Orchis pallens | z volné přírody | všechny | Rusko | b |
          Orchis papilionacea | z volné přírody | všechny | Rumunsko | b |
          Orchis provincialis | z volné přírody | všechny | Švýcarsko | b |
          Orchis punctulata | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Orchis purpurea | z volné přírody | všechny | Švýcarsko, Turecko | b |
          Orchis simia | z volné přírody | všechny | Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Rumunsko, Švýcarsko, Turecko | b |
          Orchis tridentata | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Orchis ustulata | z volné přírody | všechny | Rusko | b |
          Serapias cordigera | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Serapias parviflora | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Serapias vomeracea | z volné přírody | všechny | Švýcarsko, Turecko | b |
          Spiranthes spiralis | z volné přírody | všechny | Lichtenštejnsko, Švýcarsko | b |
          Primulaceae
          Cyclamen intaminatum | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Cyclamen mirabile | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Cyclamen pseudibericum | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          Cyclamen trochopteranthum | z volné přírody | všechny | Turecko | b |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.