Nařízení Komise (ES) č. 253/2005 ze dne 14. února 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 253/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 253/2005
          ze dne 14. února 2005,
          kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1b nařízení Komise (EHS) č. 700/88 se pro období dvou po sobě následujících týdnů stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. února 2005.
          Použije se od 16. února do 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Nařízení Komise (ES) ze dne 14. února 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy
          (EUR/100 kusů) |
          Období: od 16. února do 1. března 2005 |
          Cena producentů ve Společenství | Jednokvěté karafiáty(Standard) | Vícekvěté karafiáty(Spray) | Velkokvěté růže | Malokvěté růže |
          | 22,49 | 13,76 | 75,26 | 26,11 |
          Dovozní ceny ve Společenství | Jednokvěté karafiáty(Standard) | Vícekvěté karafiáty(Spray) | Velkokvěté růže | Malokvěté růže |
          Izrael | — | — | — | — |
          Maroko | — | — | — | — |
          Kypr | — | — | — | — |
          Jordánsko | — | — | — | — |
          západní břeh Jordánu a pásmo Gazy | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.