Nařízení Komise (ES) č. 255/2005 ze dne 15. února 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 255/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 255/2005
          ze dne 15. února 2005
          o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [2], a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat v Evropské unii.
          (2) Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podané v souladu se směrnicí 70/524 před dnem použitelnosti tohoto nařízení.
          (3) Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (4) Úvodní připomínky členských států k těmto žádostem byly vzneseny podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS a byly zaslány Komisi před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi bude nadále nakládáno v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.
          (5) Použití přípravku mikroorganismu Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1411/1999 [3] pro výkrm skotu.
          (6) Použití přípravku mikroorganismu Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1636/1999 [4] pro telata.
          (7) Ve prospěch žádostí o časově neomezené povolení těchto dvou přípravků mikroorganismů uvedených v příloze I tohoto nařízení byly předloženy nové údaje. Hodnocení prokazuje, že podmínky pro takové povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny.
          (8) Použití přípravku enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného Aspergillus niger (NRRL 25541) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1436/98 [5] pro nosnice.
          (9) Ve prospěch žádosti o časově neomezené povolení tohoto přípravku enzymu byly předloženy nové údaje.
          (10) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zaujal dne 14. září 2004 stanovisko k účinnosti použití tohoto přípravku u nosnic.
          (11) Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny.
          (12) Použití přípravku enzymu 6-fytáza produkovaného Aspergillus oryzae (DSM 11857) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1353/2000 [6] pro výkrm kuřat, pro nosnice, pro výkrm krůt, pro selata a pro výkrm prasat a nařízením Komise (ES) č. 261/2003 [7] pro prasnice. Použití tohoto přípravku enzymu bylo u těchto kategorií zvířat povoleno bez časového omezení nařízením Komise (ES) č. 1465/2004 [8].
          (13) Ve prospěch žádosti o časově neomezené povolení téhož přípravku enzymu produkovaného Aspergillus oryzae kmene DSM 14223 pro stejné kategorie zvířat byly předloženy nové údaje.
          (14) Evropský úřad pro bezpečnost potravin zaujal stanovisko k použití tohoto přípravku, je-li produkován Aspergillus oryzae kmene DSM 14223 namísto kmene DSM 11857, v němž dospěl k závěru, že tento přípravek za podmínek stanovených v příloze II tohoto nařízení nepředstavuje riziko pro lidské zdraví, uvedené kategorie zvířat ani životní prostředí.
          (15) Hodnocení prokazuje, že podmínky pro časově neomezené povolení takových přípravků stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny.
          (16) Použití přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného Aspergillus niger (CBS 270.95) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1436/98 pro výkrm kuřat a nařízením Komise (ES) č. 654/2000 [9] pro krůty.
          (17) Ve prospěch žádosti o časově neomezené povolení tohoto přípravku enzymu byly předloženy nové údaje.
          (18) Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny.
          (19) Použití těchto tří přípravků enzymů uvedených v příloze II by proto mělo být povoleno bez časového omezení.
          (20) Hodnocení těchto žádostí prokazuje, že by měly být vyžadovány určité postupy na ochranu pracovníků před ohrožením doplňkovými látkami uvedenými v přílohách. Taková ochrana by měla být zajištěna použitím směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [10].
          (21) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ
          Článek 1
          Přípravky, které patří do skupiny "Mikroorganismy", se povolují k užívání bez časového omezení jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v příloze I.
          Článek 2
          Přípravky, které patří do skupiny "Enzymy", se povolují k užívání bez časového omezení jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v příloze II.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. února 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).
          [2] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [3] Úř. věst. 164, 30.6.1999, s. 56.
          [4] Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.
          [5] Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
          [6] Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15.
          [7] Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 12.
          [8] Úř. věst. L 270, 18.8.2004, s. 11.
          [9] Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 26.
          [10] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Konec období povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva |
          "E 1701 | Bacillus cereus var. ToyoiNCIMB 40112/CNCM I-1012 | Přípravek Bacillus cereus var. Toyoi obsahující min.:1 × 1010 CFU/g doplňkové látky  | Výkrm skotu | — | 0,2 × 109 | 0,2 × 109 | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.Množství Bacillus cereus var. Toyoi v denní krmné dávce nesmí přesáhnout 1 × 109 CFU na 100 kg ž. hm. Pro každých 100 kg ž. hm. navíc se přidá 0,2 × 109 CFU. | Bez časového omezení |
          E 1707 | Enterococcus faeciumDSM 10663/NCIMB 10415 | Přípravek Enterococcus faecium obsahující pro:práškovou a granulovanou formu:3,5 × 1010 CFU/g doplňkové látkypotahovanou formu:min. 2,0 × 1010 CFU/g doplňkové látkykapalnou formu:min. 1 × 1010 CFU/ml doplňkové látky | Telata | 6 měsíců | 1 × 109 | 1 × 1010 | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. | Bez časového omezen" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Min. obsah | Max. obsah | Jiná ustanovení | Konec období povolení |
          Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva |
          "E 1601 | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 | Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný Aspergillus niger (NRRL 25541) s minimální aktivitou:u endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 1100 U/gu endo-1,4-beta-xylanázy: 1600 U/g | Nosnice | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:138 U | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U.3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. směsná krmiva obsahující obiloviny (např. ječmen, pšenici, žito, tritikale). | Bez časového omezení |
          Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | u endo-1,4-beta-xylanázy:200 U | — |
          E 1614 (i) | 6-fytáza EC 3.1.3.26 | Přípravek 6-fytáza produkovaná Aspergillus oryzae (DSM 14223) s minimální aktivitou:pro pevnou formu: 5000 FYT/gpro kapalnou formu: 20000 FYT/ml | Výkrm kuřat | — | 250 FYT | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1000 FYT.3.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin. | Bez časového omezení |
          Nosnice | — | 300 FYT | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 450–1000 FYT.3.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin. | Bez časového omezení |
          Výkrm krůt | — | 250 FYT | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1000 FYT.3.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin. | Bez časového omezení |
          Selata | — | 250 FYT | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1000 FYT.3.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.4.Pro použití pro odstavená selata do hmotnosti přibližně 35 kg. | Bez časového omezení |
          Výkrm prasat | — | 250 FYT | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1000 FYT.3.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin. | Bez časového omezení |
          Prasnice | — | 750 FYT | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 750–1000 FYT.3.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin. | Bez časového omezení |
          E 1618 | Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný Aspergillus niger (CBS 270.95) s minimální aktivitou:pro pevnou formu: 28000 EXU/gpro kapalnou formu: 14000 EXU/ml | Výkrm kuřat | — | 2800 EXU | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 2800–5600 EXU.3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s obsahem více než 50 % pšenice. | Bez časového omezení |
          Výkrm krůt | — | 5600 EXU | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 5600 EXU3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s obsahem více než 30 % pšenice a 30 % žita. | Bez časového omezení |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.