Nařízení Komise (ES) č. 261/2005 ze dne 16. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 261/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 261/2005
          ze dne 16. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) [1], a zejména na čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 13 odst. 4, čl. 15 odst. 7 a články 18 a 22 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [2], a zejména na čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 13 odst. 4, čl. 15 odst. 7 a články 18 a 22 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) [3], a zejména na čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 5 a článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 43/2003 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie [4], obsahuje v článku 68 seznam sdělení, která musejí členské státy předat Komisi, a to včetně příslušného harmonogramu.
          (2) Ve snaze zjednodušit fungování správy je třeba snížit počet lhůt, ve kterýen musejí příslušné orgány členských států předložit Komisi své zprávy. Na základě získaných zkušeností by veškeré informace, které je třeba předat, měly být shrnuty do dvou zpráv, které musejí být každoročně předloženy do 30. června a 30. listopadu.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem společného řídícího výboru pro obiloviny, ovoce a zeleninu, produkty zpracované z ovoce a zeleniny, víno, chmel, živé rostliny a květinářské produkty, jakož i pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 68 nařízení (ES) č. 43/2003 se nahrazuje tímto:
          "Článek 68
          Sdělení
          1. Dotyčné členské státy sdělí Komisi každoročně nejpozději do:
          a) 30. června zprávu o provádění opatření uvedených v tomto nařízení v předchozím hospodářském roce a uvádí zejména:
          -  plochy, které byly předmětem žádosti o podporu podle hlavy I pro běžný hospodářský rok a pro něž byla podpora skutečně vyplacena,
          -  množství zelené vanilky a geraniové nebo vetiverové silice, pro něž byla vyplacena podpora podle hlavy II kapitoly II,
          -  pokud jde o podpory podle hlavy II kapitoly III pro každý departement:
          -  celková množství třtiny vyjádřená v tunách, pro něž bylo požádáno o podporu,
          -  celkovou výši vyplacených podpor a změny výše jednotkových částek,
          -  případné změny kritérií pro poskytnutí podpory a případná doplňující vnitrostátní nově přijatá opatření,
          množství surovin, pro něž byla vyplacena podpora podle hlavy III kapitoly I, rozepsaná podle produktů uvedených v příloze I části A, jakož i množství konečných produktů vyjádřená v čisté hmotnosti, rozepsaná v souladu s přílohou I částí B,
          Francie a Portugalsko, pokud jde o podporu uvedenou v hlavě III kapitole II oddílu I:
          -  celková množství cukrového sirupu nebo sacharosového sirupu a zemědělského rumu, pro něž bylo požádáno o podporu, vyjádřená podle okolností jako bílý cukr nebo v hektolitrech čistého alkoholu,
          -  identifikaci rafinerií cukru nebo lihovarů, které obdržely podporu,
          -  výše podpor a množství cukrového sirupu nebo sacharosového sirupu nebo zemědělského rumu na každou rafinerii cukru nebo lihovar,
          množství, pro něž byla vyplacena podpora a zvýšená podpora podle hlavy IV kapitoly I, rozepsaná podle produktů uvedených v příloze II, III, IV nebo V,
          množství, pro něž byla vyplacena podpora podle hlavy IV kapitoly II, rozepsaná podle produktů, jakož i jejich průměrnou hodnotu ve smyslu čl. 46 odst. 4,
          množství rozepsaná podle skupin nebo produktů, sjednaná pro běžný hospodářský rok v rámci smluv podle hlavy IV kapitoly II,
          postup přeměny a restrukturalizace na Azorech a Madeiře týkající se ploch osázených odrůdami přímých hybridů vinné révy, které jsou zakázané;
          b) 30. listopadu:
          -  sklizená množství ananasu, pro něž byla vyplacena podpora podle hlavy II kapitoly I,
          -  minimální ceny podle hlavy III kapitoly I stanovené v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1452/2001 pro každou skupinu produktů stanovenou v příloze I,
          -  pokud jde o podporu podle hlavy III kapitoly II oddílu II:
          -  plochy a celkovou výši, pro které byla žádána a vyplacena paušální podpora na hektar,
          -  množství vyrobeného bílého cukru a celkovou výši zvláštní podpory na zpracování, která byla vyplacena.
          2. Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o případech, které uznávají jako případy vyšší moci nebo mimořádných okolností, které mohou ospravedlňovat zachování nároku na podporu."
          Článek 2
          Vstup v platnost a použití
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.
          [3] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.
          [4] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1137/2004 (Úř. věst. L 221, 22.6.2004, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.