Nařízení Komise (ES) č. 264/2005 ze dne 16. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 17. února 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 264/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 264/2005
          ze dne 16. února 2005,
          kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 17. února 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [1], a zejména na čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75 může být rozdíl na světovém trhu a ve Společenství mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení pokryt vývozní náhradou.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií na stávající stav trhů v odvětví drůbežího masa vede ke stanovení náhrady v takové výši, která Společenství umožňuje, aby se podílelo na mezinárodním obchodě, a rovněž zohledňuje povahu vývozů těchto produktů, jakož i jejich současný význam.
          (3) Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [2], stanoví, že není poskytnuta žádná náhrada pro produkty, které nemají řádnou a uspokojivou obchodní jakost v den přijetí vývozního prohlášení. Za účelem zajištění jednotného provádění platných právních předpisů by se mělo upřesnit, že drůbeží maso podle článku 1 nařízení (EHS) č. 2777/75 má nárok na náhradu, pokud nese označení zdravotní nezávadnosti podle směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [3].
          (4) Řídící výbor pro drůbeží maso a vejce nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kódy produktů, na něž se při jejich vývozu uděluje vývozní náhrada uvedená v článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75, a výše této náhrady se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Produkty v oblasti působnosti kapitoly XII přílohy směrnice 71/118/EHS však mají nárok na náhradu, pokud také splňují podmínky označovaní zdravotní nezávadnosti podle uvedené směrnice.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).
          [3] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, p. 23. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Kód produktů | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrady |
          0105 11 11 9000 | A02 | EUR/100 ks | 0,80 |
          0105 11 19 9000 | A02 | EUR/100 ks | 0,80 |
          0105 11 91 9000 | A02 | EUR/100 ks | 0,80 |
          0105 11 99 9000 | A02 | EUR/100 ks | 0,80 |
          0105 12 00 9000 | A02 | EUR/100 ks | 1,70 |
          0105 19 20 9000 | A02 | EUR/100 ks | 1,70 |
          0207 12 10 9900 | V01 | EUR/100 kg | 41,00 |
          0207 12 10 9900 | A24 | EUR/100 kg | 41,00 |
          0207 12 90 9190 | V01 | EUR/100 kg | 41,00 |
          0207 12 90 9190 | A24 | EUR/100 kg | 41,00 |
          0207 12 90 9990 | V01 | EUR/100 kg | 41,00 |
          0207 12 90 9990 | A24 | EUR/100 kg | 41,00 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.