Nařízení Komise (ES) č. 266/2005 ze dne 17. února 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 266/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 266/2005
          ze dne 17. února 2005
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. února 2005.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1989/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | ZařazeníKód KN | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          Obuv kryjící špičku a bříško chodidla, jež ponechává odhalenou patu a více než polovinu chodidla, se svrškem z usně podšitým na vnitřní straně textilním materiálem a se zevní podešví z usně, se stélkou o délce menší než 24 cm. Připevňuje se k noze dvěma pružnými řemínky, jež obepínají patu.(obuv pro rytmickou gymnastiku)(Viz fotografie č. 633 A a 633 B) | 64035991 | Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 3 písm. b) ke kapitole 64 a znění kódů KN 6403, 640359 a 64035991.Při uplatnění všeobecného pravidla 1 pro výklad kombinované nomenklatury se výrazem "zevní podešev", jak je použit inter alia v čísle 6403, rozumí ta část obuvi, která se při nošení dotýká země. Viz též vysvětlivky k Harmonizovanému systému ke kapitole 64, všeobecné vysvětlivky, (C).Protože je v rytmické gymnastice povoleno, aby se pouze bříška chodidla dotýkala země, je odpovídající část obuvi jedinou částí, jež se při nošení dotýká země, a lze ji proto považovat za "zevní podešev", jak se uvádí v kapitole 64. Z objektivních vlastností (např. střih a materiál) navíc vyplývá, že zboží nemůže být používáno k žádnému jinému účelu než jako obuv pro rytmickou gymnastiku. |  
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.