Nařízení Komise (ES) č. 280/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 280/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 280/2005
          ze dne 18. února 2005,
          kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě vývozu tohoto zboží ve formě zboží, na něž se vztahuje příloha tohoto nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2], určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75.
          (2) Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena na stejně dlouhé období, jako je to, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.
          (3) Článek 11 Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro onen produkt vyvážený bez dalšího zpracování.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75, se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Popis zboží | Místo určení | Sazba náhrady |
          040700 | Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená: | | |
          – domácí drůbeže: | | |
          04070030 | – – ostatní: | | |
          a)v případě vývozu ovalbuminu kódů KN 35021190 a 35021990 | 02 | 10,00 |
          03 | 25,00 |
          04 | 5,00 |
          b)v případě vývozu ostatního zboží | 01 | 5,00 |
          0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | | |
          – žloutky: | | |
          040811 | – – sušené: | | |
          ex04081180 | – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 40,00 |
          040819 | – – ostatní: | | |
          – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          ex04081981 | – – – – tekuté: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 20,00 |
          ex04081989 | – – – – zmrazené: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 20,00 |
          – ostatní: | | |
          040891 | – – sušené: | | |
          ex04089180 | – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 75,00 |
          040899 | – – ostatní: | | |
          ex04089980 | – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 19,00 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.