Nařízení Komise (ES) č. 281/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 281/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 281/2005
          ze dne 18. února 2005,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 15 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2921/90 [2] o podpoře výroby kaseinů a kaseinátů z odstředěného mléka, stanoví výši podpory pro odstředěné mléko zpracované na kasein nebo na kaseináty. S ohledem na vývoj tržní ceny odstředěného sušeného mléka na vnitřním trhu a kaseinu a kaseinátů na trhu Společenství a na světovém trhu je nutné podporu snížit.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2921/90 bude následně změněno.
          (3) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanové jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2921/90 se částka "2,70 EUR" nahrazuje částkou "1,30 EUR".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 279, 11.10.1990, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1826/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.