Nařízení Komise (ES) č. 284/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Švýcarska a Lichtenštejnska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 284/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 284/2005
          ze dne 18. února 2005,
          kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Švýcarska a Lichtenštejnska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2] stanoví, že nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [3] se použije na vývozy produktů ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
          (2) Článek 3 nařízení (ES) č. 800/1999 stanoví, že nárok na vývozní náhradu vzniká při dovozu do určité třetí země, pokud se na tuto třetí zemi vztahuje rozlišená náhrada. Články 14, 15 a 16 uvedeného nařízení stanoví podmínky pro platbu rozlišené náhrady, zejména doklady, které musejí být předloženy jako důkaz o dodání zboží na místo určení.
          (3) V případě rozlišené náhrady stanoví čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999, že se část náhrady, která se vypočte pomocí nejnižší sazby pro náhradu, vyplatí na žádost vývozce, jakmile se prokáže, že produkt opustil celní území Společenství.
          (4) Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 [4], která byla podepsána v říjnu 2004, je prozatímně použitelná od 1. února 2005 na základě rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zemědělské zpracované produkty [5].
          (5) Podle rozhodnutí 2005/45/ES vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Švýcarska a Lichtenštejnska od 1. února 2005 již není způsobilý pro vývozní náhrady, pokud Společenství nerozhodne zavést takové náhrady, když bude švýcarská domácí referenční cena nižší než domácí referenční cena Společenství.
          (6) Rozhodnutí 2005/45/ES zavádí zvláštní ustanovení o správní spolupráci zaměřené na potírání nesrovnalostí a podvodů v záležitostech týkajících se cel a vývozních náhrad.
          (7) V souvislosti s těmito ustanoveními a s cílem nezpůsobit hospodářským subjektům při obchodu s jinými třetími zeměmi zbytečné náklady, je vhodné odchýlit se od nařízení (ES) č. 800/1999 tehdy, jestliže se v případě rozlišených náhrad požaduje důkaz o dovozu. Při stanovování nejnižší sazby náhrady je rovněž vhodné, nepřihlížet k tomu, že pro určitou zemi určení nebyly stanoveny vývozní náhrady.
          (8) Protože se opatření stanovená v rozhodnutí 2005/45/ES použijí od 1. února 2005, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a vstoupit okamžitě v platnost.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 není důkaz o splnění dovozních celních formalit podmínkou pro vyplacení náhrady za zboží, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1520/2000 a které je uvedeno v tabulkách I a II protokolu 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 [6] pokud rozlišení náhrady je pouze výsledkem toho, že pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko nebyly stanoveny náhrady.
          Článek 2
          Skutečnost, že nebyly stanoveny vývozní náhrady, pokud jde o vývoz zboží, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1520/2000 a které je uvedené v tabulkách I a II protokolu 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, do Švýcarska a Lichtenštejnska, se nebere při určení nejnižší sazby náhrady ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999 v úvahu.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).
          [3] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).
          [4] Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 19.
          [5] Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17.
          [6] Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.