Nařízení Komise (ES) č. 285/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí zdokonalené právní úpravy obchodování, pokud jde o vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Švýcarska a Lichtenštejnska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 285/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 285/2005
          ze dne 18. února 2005,
          kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí zdokonalené právní úpravy obchodování, pokud jde o vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Švýcarska a Lichtenštejnska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 [2], která byla podepsána v říjnu 2004, se prozatímně použije od 1. února 2005 na základě rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty [3].
          (2) Podle nařízení 2005/45/ES se na některé zboží, pro které hospodářské subjekty požádaly o osvědčení o náhradě v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [4], při vývozu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska náhrady od 1. února 2005 již nevztahují.
          (3) Snížení částky v osvědčení o náhradě a poměrné uvolnění odpovídající jistoty by mělo být povoleno, pokud hospodářské subjekty mohou ke spokojenosti příslušného vnitrostátního orgánu prokázat, že jejich žádosti o náhrady byly ovlivněny vstupem rozhodnutí 2005/45/ES v platnost. Aniž je tím dotčeno použití ostatních ustanovení daného nařízení, měl by příslušný vnitrostátní orgán při vyhodnocování žádostí o snížení výše částky, pro kterou bylo osvědčení o náhradě vydáno, a o poměrné uvolnění odpovídající jistoty v případě pochybností brát ohled zejména na dokumentaci uvedenou v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy a o zrušení směrnice 77/435/EHS [5].
          (4) Z administrativních důvodů je vhodné stanovit, že žádosti o snížení výše částky, pro kterou bylo osvědčení o náhradě vydáno, a o uvolnění jistoty by měly být podávány v krátkém časovém období a že výše uznaného snížení by měly být oznámeny Komisi včas, aby mohly být zapracovány při určování částek, pro které se osvědčení o náhradě určená pro použití od 1. dubna 2005 podle nařízení (ES) č. 1520/2000 vydají.
          (5) Protože se opatření stanovená v rozhodnutí 2005/45/ES použijí od 1. února 2005, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a vstoupit okamžitě v platnost.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Osvědčení o náhradě vydaná v souladu s nařízením (ES) č. 1520/2000 pro vývoz zboží, u kterého byly vývozní náhrady zrušeny rozhodnutím 2005/45/ES, lze na žádost zúčastněné strany za podmínek stanovených v odstavci 2 snížit.
          2. Způsobilost pro snížení výše částky, pro kterou bylo osvědčení o náhradě vydáno, je podmíněna podáním žádosti o osvědčení podle odstavce 1 před 1. únorem 2005 a jejich doba platnosti musí končit po 31. lednu 2005.
          3. Osvědčení se sníží o částku, pro kterou zúčastněná strana nemůže od 1. února 2005 požadovat vývozní náhrady, což musí prokázat ke spokojenosti příslušného vnitrostátního orgánu.
          V případě pochybností při posuzování žádosti berou příslušné orgány ohled zejména na obchodní dokumentaci uvedenou v čl. 1 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4045/89.
          4. Odpovídající jistota se uvolní poměrně k danému snížení.
          Článek 2
          1. Aby byla žádost způsobilá pro posouzení podle článku 1, musí ji příslušný vnitrostátní orgán obdržet nejpozději do 7. března 2005.
          2. Členské státy oznámí Komisi nejpozději do 14. března 2005 částky snížení uznaných v souladu s čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení. Oznámené částky se zohlední při určování částky, pro kterou mohou být podle čl. 8 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1520/2000 vydána osvědčení o náhradě použitelná od 1. dubna 2005.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 19.
          [3] Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17.
          [4] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).
          [5] Úř. věst. L 388, 30.12.1989, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2154/2002 (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 4).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.