Nařízení Rady (ES) č. 293/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o zemědělské produkty a úlevy poskytnuté osobám překračujícím linii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 293/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 293/2005
          ze dne 17. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o zemědělské produkty a úlevy poskytnuté osobám překračujícím linii
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na protokol č. 10 o Kypru připojený k aktu o přistoupení z roku 2003 [1], a zejména na článek 2 tohoto protokolu,
          s ohledem na protokol č. 3 o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru [2], připojený k uvedenému aktu o přistoupení, a zejména na článek 6 uvedeného protokolu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 866/2004 [3] stanoví zvláštní pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících linii mezi územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, a územími, na kterých vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu vykonává.
          (2) Na základě zkušeností získaných ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost by měly být prohloubeny mnohé úlevy poskytnuté osobám překračujícím linii a měl by být usnadněn obchod s některými zemědělskými produkty.
          (3) Nařízení (ES) č. 866/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 866/2004 se mění takto:
          1. Článek 4 se mění takto:
          a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Pro zboží uvedené v odstavci 1 se nepodává celní prohlášení. Nepodléhá clu ani poplatkům s rovnocenným účinkem, ledaže splňuje podmínky pro vývozní náhrady nebo intervenční opatření.
          Odchylně od prvního pododstavce může Komise v souladu s příslušným postupem řídícího výboru stanoveným v rámci společné zemědělské politiky určit preferenční podmínky a opatření pro přístup produktů, které splňují podmínky pro vývozní náhrady nebo intervenční opatření.
          Množství zboží, které překračuje linii, je za účelem zajištění účinných kontrol evidováno."
          b) Odstavec 9 se nahrazuje tímto:
          "9. Pohyb živých zvířat a produktů živočišného původu, na něž se vztahují veterinární požadavky Společenství, přes linii je zakázán. Zákaz týkající se určených živých zvířat nebo produktů živočišného původu může být zrušen rozhodnutím Komise, kterým se stanoví podmínky pro obchod přijaté postupem podle čl. 58 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 [4].
          2. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          1. Směrnice Rady 69/169/EHS [5] se nepoužije, ale zboží obsažené v osobních zavazadlech osob překračujících linii je osvobozeno od daně z obratu a spotřební daně za podmínky, že nemá obchodní charakter a jeho celková hodnota nepřesahuje 135 EUR na osobu.
          2. Množstevní limity pro osvobození od daně z obratu a spotřební daně činí 40 cigaret a 1 litr lihovin pro osobní spotřebu.
          3. U zboží uvedeného v odstavci 2 se osvobození nevztahuje na osoby překračující linii, které jsou mladší než 17 let.
          4. V rámci množstevních limitů uvedených v odstavci 2 není při stanovení osvobození podle odstavce 1 hodnota zboží uvedeného v odstavci 2 brána v úvahu.
          5. Aby Kyperská republika mohla řešit vážná narušení v konkrétním odvětví svého hospodářství, způsobená značným využíváním úlev osobami překračujícími linii, může se se souhlasem Komise odchýlit od čl. 6 odst. 1 po dobu nepřesahující tři měsíce.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. února 2005.
          Za Radu
          J.-C. Juncker
          předseda
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 955.
          [2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 940.
          [3] Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128.
          [4] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4)."
          [5] Úř. věst. L 133, 4.6.1969, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73)."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.