Nařízení Komise (ES) č. 295/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 295/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 295/2005
          ze dne 22. února 2005,
          kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [1], a zejména na čl. 10 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 obsahuje seznam osob, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Komise je oprávněna změnit uvedenou přílohu s přihlédnutím k rozhodnutím Rady, kterými se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [2]. Uvedený společný postoj se provádí rozhodnutím Rady 2005/148/SZBP [3] Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. února 2005.
          Za Komisi
          Benita Ferrero-Waldner
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2233/2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 75).
          [2] Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 52.
          [3] Úř. věst. L 49, 22.2.2005, s. 34.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Z přílohy I nařízení (ES) č. 1763/2004 by měly být vymazány tyto osoby:
          (1) Lazarevic, Vladimir. Datum narození: 23. 3. 1949. Místo narození: Grncar, Srbsko a Černá Hora. Státní příslušnost: Srbsko a Černá Hora.
          (2) Todovic, Savo. Datum narození: 11. 12. 1952. Místo narození: Foca, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.