Nařízení Komise (ES) č. 299/2005 ze dne 23. února 2005, kterým se stanoví množství surového tabáku, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2005 v Itálii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 299/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 299/2005
          ze dne 23. února 2005,
          kterým se stanoví množství surového tabáku, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2005 v Itálii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem [1], a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 9 nařízení (EHS) č. 2075/92 zavedl režim kvót pro jednotlivé skupiny odrůd tabáku. Jednotlivé kvóty byly rozděleny mezi producenty na základě zaručených prahových množství pro sklizeň 2005 stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se stanoví prémie a zaručená prahová množství pro tabákové listy podle skupiny odrůd a členského státu pro sklizně 2002, 2003 a 2004 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 [2]. Čl. 9 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2075/92 umožňuje Komisi oprávnit členské státy k převodu zaručených prahových množství do jiných skupin odrůd, pokud tyto převody do jiných skupin odrůd nevedou k dodatečným nákladům pro Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) a nemají za následek zvýšení celkového zaručeného prahového množství v každém členském státě.
          (2) Poněvadž byla tato podmínka splněna, je třeba oprávnit členské státy, které o to požádaly, k uvedenému převodu.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro sklizeň 2005 jsou členské státy oprávněny, do 30. května 2005, k převodu určitých množství z jedné skupiny odrůd do jiné v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          [2] Úř. věst. L 84, 28.3.2002, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003, ve znění nařízení (ES) č. 864/2004.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Členský stát | Skupina odrůd, ze které se množství převádí | Skupina odrůd, do které se množství převádí |
          ITÁLIE | 507,5 t light air-cured (skupina II) | 406,0 t flue-cured (skupina I) |
          1587,5 t dark air-cured (skupina III) | 398,3 t flue-cured (skupina I) |
          1089,6 t light air-cured (skupina II) |
          1791,5 t fire-cured (skupina IV) | 1576,0 t flue-cured (skupina I) |
          4279,4 t sun-cured (skupina V) | 717,7 t flue-cured (skupina I) |
          2805,9 t light air-cured (skupina II) |
          148,3 t dark air-cured (skupina III) |
          463,3 t Katerini (skupina VII) | 353,3 t flue-cured (skupina I) |
          110,0 t light air-cured (skupina II) |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.