Nařízení Komise (ES) č. 300/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 300/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 300/2005
          ze dne 22. února 2005,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 798/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru [1], a zejména na čl. 12 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha IV nařízení (ES) č. 798/2004 uvádí seznam barmských podniků ve vlastnictví státu, na které se vztahují omezující opatření stanovená v článku 8a uvedeného nařízení.
          (2) Čl. 12 písm. b) nařízení (ES) č. 798/2004 zmocňuje Komisi měnit přílohu IV na základě rozhodnutí přijatých v souvislosti s přílohou II společného postoje 2004/423/SZBP [2] o obnovení omezujících opatření vůči Barmě/Myanmaru.
          (3) Společný postoj 2005/149/SZBP [3] mění přílohu II společného postoje 2004/423/SZBP. Příloha IV nařízení (ES) č. 798/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IV nařízení (ES) č. 798/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. února 2005.
          Za Komisi
          Benita Ferrero-Waldner
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1853/2004 (Úř. věst. L 323, 26.10.2004, s. 11).
          [2] Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 61 a Úř. věst. L 323, 26.10.2004, s. 17.
          [3] Úř. věst. L 49, 22.2.2005, s. 37.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Oddíl "I. Union of Myanmar Economic Holding Ltd" v příloze IV nařízení (ES) č. 798/2004 se mění takto:
          1. Pod nadpisem "Joint Ventures and Subsidiaries A. Manufacturing", se zrušují následující údaje:
          "9. Mercury Ray Manufacturing Ltd, Adresa: Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon, Jméno ředitele: U Nyo Min Oo."
          "10. Myanmar Hwa Fu International Ltd, Adresa: No 3, Main Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon."
          "11. Myanmar Ma Mee Double Decker Co. Ltd, Adresa: Plot 41, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon."
          "12. Myanmar Sam Gaung Industry Ltd., Adresa: No 6/A, Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon."
          "13. Myanmar Tokiwa Corp., Adresa: 44B/No3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon."
          "14. Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd, Adresa: 22, Pyay Road, 7 Mile, Mayangone TSP, Yangon."
          2. Pod nadpisem "Joint Ventures and Subsidiaries B. Trading" se zrušuje následující údaj:
          "1. Diamond Dragon (Sein Naga) Co. Ltd, Adresa: 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon."
          3. Pod nadpisem "Joint Ventures and Subsidiaries C. Services" se zrušují následující údaje:
          "3. Myanmar Cement Ltd."
          "4. Myanmar Hotel and Cruises Ltd, Adresa : RM. 814/815, Trader’s Hotel, 223, Sule Pagoda Road, Yangon."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.