Nařízení Komise (ES) č. 305/2005 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 305/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 305/2005
          ze dne 19. října 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se pro Společenství provádějí ustanovení o celních sazbách stanovených v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé [1], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 312/2003 provádí pro Společenství ustanovení o celních sazbách stanovených v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé [2].
          (2) Rozhodnutím 2005/106/ES [3] Rada schválila protokol k dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen "protokol"). Protokol obsahuje nové celní koncese Společenství, z nichž některé jsou omezeny celními kvótami. Za účelem uplatňování těchto celních kvót je nutné změnit nařízení (ES) č. 312/2003.
          (3) Objem celních kvót pro česnek (pořadové číslo 09.1925), stolní hrozny (pořadové číslo 09.1929) a kiwi (pořadové číslo 09.1939) by se měl každý rok zvyšovat o 5 % původního množství.
          (4) Pro rok 2004 by měly být nové celní kvóty Společenství omezeny úměrně k období, po které jsou nové celní kvóty otevřeny.
          (5) Jelikož protokol stanoví, že nové celní koncese Společenství musejí být používány od 1. května 2004, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a vstoupit v platnost co nejdříve.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 312/2003 se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Pro rok 2004 se objemy celních kvót s pořadovými čísly 09.1937, 09.1939 a 09.1941 omezují na osm dvanáctin každého příslušného ročního objemu. Každý započatý kilogram se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celý kilogram.
          2. Pro rok 2004 se celní kvóta s pořadovým číslem 09.1925 navýší o dodatečné množství 20 tun a celní kvóta s pořadovým číslem 09.1929 o dodatečné množství 1000 tun.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          S výjimkou bodů 1 a 2 přílohy se použije ode dne 1. května 2004.
          Body 1 a 2 přílohy se použijí ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. října 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 38, 10.2.2005, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Tabulka v příloze nařízení (ES) č. 312/2003 se mění takto:
          1. U pořadového čísla 09.1925 se objem ve čtvrtém sloupci nahradí údajem 530 tun.
          Po roce 2005 se roční objem celní kvóty zvyšuje každý rok o 5 % tohoto objemu.
          2. U pořadového čísla 09.1929 se objem ve čtvrtém sloupci nahradí údajem 38500 tun.
          Po roce 2005 se roční objem celní kvóty zvyšuje každý rok o 5 % tohoto objemu.
          3. Doplňují se tyto řádky:
          "09.1937 | 0303 29 000303 78 120303 78 19 | Zmrazené ryby | 725 tun | 100 |
          0304 20 530304 20 560304 20 580304 20 910304 20 940304 90 05 | Rybí filé a jiné rybí maso, zmrazené |
          09.1939 | 0810 50 00 | Kiwi | 1000 tun (2) | 100 |
          09.1941 | 1604 15 19 | Přípravky a konzervy z makrel | 90 tun |  100 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.