Nařízení Komise (ES) č. 307/2005 ze dne 24. února 2005 o otevření preferenční celní kvóty na dovoz surového třtinového cukru původem ze zemí AKT pro zásobování rafinérií na období od 1. března 2005 do 30. června 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 307/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2005
          ze dne 24. února 2005
          o otevření preferenční celní kvóty na dovoz surového třtinového cukru původem ze zemí AKT pro zásobování rafinérií na období od 1. března 2005 do 30. června 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], a zejména na čl. 39 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 se stanoví, že pro hospodářské roky 2001/02 až 2005/06 a za účelem dostatečného zásobování rafinerií Společenství se vybírá clo se sníženou sazbou za dovoz surového třtinového cukru pocházejícího ze států, se kterými Společenství uzavřelo dohody o dodávkách za preferenčních podmínek. Zatím došlo k uzavření takových dohod rozhodnutím Rady 2001/870/ES [2] jednak se státy africké, karibské a tichomořské oblasti (země AKT), uvedenými v protokolu č. 3 o cukru AKT připojenému k příloze V dohody o partnerství AKT-ES [3], a jednak s Indickou republikou.
          (2) Dohody uzavřené ve formě výměny dopisů podle rozhodnutí 2001/870/ES stanoví, že dotčené rafinérie musí zaplatit minimální kupní cenu, která se rovná záruční ceně za surový cukr snížené o podporu na přizpůsobení stanovenou pro uvažovaný hospodářský rok. Proto je třeba stanovit tuto minimální cenu vzhledem k údajům použitelným pro hospodářský rok 2004/05.
          (3) Množství zvláštního preferenčního cukru určené na dovoz se určí podle článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001 na základě předpokládané roční bilance Společenství.
          (4) Taková bilance poukázala na nutnost dovézt surový cukr a otevřít v tomto stadiu pro hospodářský rok 2004/05 celní kvóty se sníženým clem stanoveným ve výše uvedených dohodách, čímž se umožní pokrýt potřeby rafinérií Společenství během určitého období tohoto hospodářského roku. Nařízením Komise (ES) č. 1213/2004 [4] došlo k otevření kvót pro období od 1. července 2004 do 28. února 2005.
          (5) Vzhledem k tomu, že jsou dostupné odhady produkce surového třtinového cukru pro hospodářský rok 2004/05, je vhodné otevřít kvótu pro druhou část hospodářského roku.
          (6) Je vhodné upřesnit, že nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a nařízení (ES) č. 779/96 [5], se vztahuje na novou kvótu.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro období od 1. března do 30. června 2005 se v rámci nařízení 2001/870/ES otevírá celní kvóta pro dovoz surového třtinového cukru na rafinaci kódu KN 17011110 pro 17824 tun vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru původem ze zemí AKT, které podepsaly smlouvu ve formě výměny dopisů schválenou výše uvedeným rozhodnutím.
          Článek 2
          1. Zvláštní celní sazba za 100 kilogramů surového cukru standardní jakosti při dovozu množství uvedených v článku 1 je stanovena na 0 EUR.
          2. Minimální kupní cena, kterou musí zaplatit rafinérie Společenství, je pro období uvedené v článku 1 stanovena na 49,68 EUR za 100 kilogramů surového cukru standardní jakosti.
          Článek 3
          Nařízení (ES) č. 1159/2003 se použije pro celní kvóty otevřené tímto nařízením.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 325, 8.12.2001, s. 21.
          [3] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 17.
          [5] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1409/2004 (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 11).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.