Nařízení Komise (ES) č. 312/2005 ze dne 24. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 312/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 312/2005
          ze dne 24. února 2005,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003, co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži [2], stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto produkty.
          (3) Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada měla být vyplácena pro dvě kategorie "produktů z obilovin", totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz, a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.
          (4) Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt vývozu.
          (5) S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami, především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit vývozní náhrady.
          (6) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES) č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 24. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
          Produkty z obilovin | Země určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          Kukuřice a produkty z kukuřice:kódy KN 07099060, 07129019, 1005, 110220, 110313, 11032940, 11041950, 110423, 19041010 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          Produkty z obilovin kromě kukuřice a produktů z kukuřice | C10 | EUR/t | 0,00 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.