Nařízení Komise (ES) č. 314/2005 ze dne 24. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 314/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 314/2005
          ze dne 24. února 2005,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [1], a zejména na čl. 14 odst. 3 a odst. 19 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 lze u produktů, na něž odkazuje článek 1 uvedeného nařízení, rozdíl mezi kótacemi nebo cenami těchto produktů na světovém trhu a cenami ve Společenství vyrovnat vývozní náhradou.
          (2) Podle čl. 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 se při stanovování náhrad musí přihlížet ke stávající situaci a k budoucímu vývoji cen a dostupnosti rýže a zlomkové rýže na trhu Společenství na jedné straně a cen rýže a zlomkové rýže na světovém trhu na druhé straně. Týž článek stanoví, že je také nutné zajistit rovnováhu a přirozený vývoj cen a obchodu na trhu s rýží a zároveň přihlédnout k hospodářskému aspektu zamýšlených vývozů, k nutnosti vyhnout se narušení trhu Společenství i k limitům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.
          (3) Nařízení Komise (EHS) č. 1361/76 [2] stanoví maximální procentní podíl zlomkové rýže povolený v rýži, pro niž je stanovena vývozní náhrada, a stanoví procento snížení, které se na takovou náhradu použije, pokud procentní podíl zlomkové rýže ve vyvážené rýži překročí stanovené maximum.
          (4) Nabídkové řízení na stanovení náhrady při vývozu kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A zamítlo podané nabídky. Z tohoto důvodu není v současné době vhodné stanovit všeobecné vývozní náhrady pro rýži.
          (5) Čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1785/2003 vymezuje zvláštní kritéria, k nimž je nutné přihlížet při výpočtu vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži.
          (6) Kvůli situaci na světovém trhu nebo zvláštním požadavkům některých trhů může být u určitých produktů nezbytné rozlišit náhrady podle místa určení.
          (7) Je vhodné stanovit samostatnou vývozní náhradu pro balenou dlouhozrnnou rýži s cílem přihlédnout k existující poptávce po tomto produktu na některých trzích.
          (8) Náhrada musí být stanovena nejméně jednou za měsíc a lze ji v průběhu této doby měnit.
          (9) Použití těchto pravidel a kritérií na současnou situaci na trhu s rýží, zejména na kótace nebo ceny rýže a zlomkové rýže ve Společenství a na světovém trhu, vede k stanovení náhrad v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          (10) Pro účely správy objemových omezení, která vyplývají ze závazků Společenství přijatých v rámci WTO, je třeba pozastavit vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem.
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady pro produkty v nezměněném stavu vyjmenované v článku 1 nařízení (ES) č. 1785/2003, s výjimkou produktů vyjmenovaných v odst. 1 písm. c) uvedeného článku, se stanovují v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Vydávání vývozních licencí s náhradami stanovenými předem je pozastaveno.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [2] Úř. věst. L 154, 15.6.1976, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Nařízení Komise ze dne 24. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
          Kód produktu | Místa určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          1006 20 11 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 20 13 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 20 15 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 20 17 9000 | — | | — |
          1006 20 92 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 20 94 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 20 96 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 20 98 9000 | — | | — |
          1006 30 21 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 30 23 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 30 25 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 30 27 9000 | — | | — |
          1006 30 42 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 30 44 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 30 46 9000 | R01 | EUR/t | 0 |
          1006 30 48 9000 | — | | — |
          1006 30 61 9100 | R01 | EUR/t | 0 |
          R02 | EUR/t | 0 |
          R03 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          021 a 023 | EUR/t | 0 |
          1006 30 61 9900 | R01 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          1006 30 63 9100 | R01 | EUR/t | 0 |
          R02 | EUR/t | 0 |
          R03 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          021 a 023 | EUR/t | 0 |
          1006 30 63 9900 | R01 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          1006 30 65 9100 | R01 | EUR/t | 0 |
          R02 | EUR/t | 0 |
          R03 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          021 a 023 | EUR/t | 0 |
          1006 30 65 9900 | R01 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          1006 30 67 9100 | 021 a 023 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          1006 30 67 9900 | 066 | EUR/t | 0 |
          1006 30 92 9100 | R01 | EUR/t | 0 |
          R02 | EUR/t | 0 |
          R03 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          021 a 023 | EUR/t | 0 |
          1006 30 92 9900 | R01 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          1006 30 94 9100 | R01 | EUR/t | 0 |
          R02 | EUR/t | 0 |
          R03 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          021 a 023 | EUR/t | 0 |
          1006 30 94 9900 | R01 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          1006 30 96 9100 | R01 | EUR/t | 0 |
          R02 | EUR/t | 0 |
          R03 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          021 a 023 | EUR/t | 0 |
          1006 30 96 9900 | R01 | EUR/t | 0 |
          A97 | EUR/t | 0 |
          066 | EUR/t | 0 |
          1006 30 98 9100 | 021 a 023 | EUR/t | 0 |
          1006 30 98 9900 | — | | — |
          1006 40 00 9000 | — | | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.